TÜRK TELEKOM TELEFON ABONELİĞİ

Yazar: admin | 8 Ekim 2011 | Kategori: Genel
Etiketler: , ,

?leti?im ça??nday?z ve ileti?im ça??n?n en önemli teknolojilerinden birisi de hiç ku?kusuz telefondur. Telefon ile uzaklar art?k yak?n oldu diyebiliriz. Ancak gençler veya yeni telefon abonesi olacaklar için ba?vuru bilgileri bu konu alt?nda yer alacakt?r.

Öncelikle Türk Telekom abonesi olabilmek için a?a??daki bayiliklerin d???nda asla ba?vuru yapamazs?n?z. Bu bayilikler;
1-) Türk Telekom ?efli?i
2-) Türk Telekom Müdürlükleri

Bu bayilerden birine gittiniz abonelik için ancak abone olman?n çe?itli ko?ullar? da bulunmaktad?r tabi ki. Türk Telekom ba?lant? ba?vurular?, Türk Telekom ?efli?i ve Müdürlüklerinin olmad??? yerlerde Posta ve Telgraf te?kilat? formlar? ile ba?vuru yap?labilir. Abonelik ba?vurular? mutlaka bireysel yâda kurumsal alanda yetkili ki?i taraf?ndan yap?lmal?d?r. Aksi takdirde ba?vuru kabul edilmeyecektir.

Türk Telekom aboneli?i için birçok gerekli belgeye ihtiyac?n?z bulunmaktad?r. Bu belgeler ile son derece h?zl? ?ekilde aboneli?iniz gerçekle?tirilir. Bu belgeler;

1-) Ba?vuru yapacak ki?inin nüfus cüzdan örne?i, T.C kimlik numaras? veya pasaport bilgilerinin bir fotokopisi
2-) E?er vekil ile ba?vuracaks?n?z vekiliniz sizin belgeleriniz ile gelip ba?vuru yapmak zorundad?r aksi takdirde ba?vurunuz gerçekle?tirilmeyecektir.
3-) Resmi daire ve kamu alanlar? için antetli, mühürlü ve imzal? bir belge getirilmesi zorunludur.
4-) Tüzel ki?iler veya vekil ki?iler için yetkili taraf?ndan verilen ba?vuru yapabilir onay belgesi ile imzal? mühürlü bir alan kâ??d?
Bu belgeler ile siz yâda vekil olarak seçti?iniz herhangi biri Türk Telekom ?efli?i yâda müdürlüklerine ba?vuru yapabilirler.

Tarife kar??l??? ba?lant? ücreti ve damga vergisi, telefonun ba?lant?s?n?n yap?lmas?n?n ard?ndan düzenlenecek ilk dönem faturas?nda tahakkuk edilecektir.

Türk Telekom aboneli?i ile sizlerde kolay, h?zl? ve s?n?rs?z hizmetin keyfini süreceksiniz. Bizi tercih etti?iniz için te?ekkür ederiz.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.