OFİS BÖLME

Yazar: admin | 9 Ekim 2011 | Kategori: Endüstriyel
Etiketler: , ,

Son zamanlarda ülkemizde kurumsal alanlarda veya genellikle küçük çapl? i? yerlerinde kullan?lan en yayg?n sistemlerden biri durumunda bulunan ofis bölme, kullan??l? bir yöntemdir.

Ofis Bölme, çe?itli ?ekillerde yap?labilir. Bu çe?itlere az sonra de?inece?iz. Genel olarak ofislerde yada büyük firmalarda ofis bölme sistemi yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. ?öyle ki zaman içerisinde kurumsalla?ma ile ortaya ç?kan bu sistem, hemen hemen her çal??an?n kendi ofisinde bulunurmu? gibi bir ortamda çal??mas?n? sa?l?yor.

Bu sistem çe?itli ?ekillerde yap?labilir ancak en yayg?n yöntemleri Alç?pan ve Ah?ap ofis bölme i?lemleridir. Alç?pan ofis bölme i?lemi, son derece h?zl? ve dekoratif bir yöntemdir. Bu yöntem ile ofis böldürecek firmalar yada i? yeri sahipleri, ayr?lan odalar? son derece dekoratif olarak dizayn ettirme ?anslar?na sahipler.

Zaman içerisinde daha da geli?en bu sistem ile ofis bölme sistemi, sökülüp tak?labilir ?ekilde de ayarlanabilir ve muazzam derecede iyi bir yöntemdir. Ah?ap ofis bölme i?lemine de?inecek olursak son derece iyi bir sistemdir. Bölünecek iki alan aras?na Ah?ap Tahta koyularak yap?l?r. Bölünecek odalar?n ebatlar? tam olarak hesaplan?r ve bu boyutlarda beyaz ah?ap tahtalar kesilerek oda ?ekillerine göre yerle?tirilmektedir.

Bu yerle?tirme esnas?nda e?er bütün i? alanlar? aç?k ise bu i?lemde kap? giri?i tarz? bir alan yaratabiliyor. Sökülüp tak?lma gibi bir özelli?i bulunmayan bu sistem, bölme duvarlar?n?n kirlenmesi halinde kolayca silinebilir ve iz b?rakmaz bir özellik sunuyor. Zaman içerisinde ofislerde kullan?m? sürekli daha da yayg?nla?an bu sistem ile daha iyi verim al?nd??? söyleniyor. Sizde deneyin, fark? kendiniz görün.

“OFİS BÖLME” yazısı için 2 Yorum

suat

Ofis Bölme ,
Son zamanlarda ülkemizde kurumsal alanlarda Ofis Bölme veya genellikle küçük çaplı iş yerlerinde kullanılan en yaygın sistemlerden biri durumunda bulunan ofis bölme, kullanışlı bir yöntemdir. Ara Bölme, Ofis Bölme Duvar

Ofis Bölme, çeşitli şekillerde Ofis Bölme yapılabilir. Bu çeşitlere az sonra değineceğiz. Genel olarak ofislerde yada büyük firmalarda ofis bölme sistemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Şöyle ki zaman içerisinde kurumsallaşma ile ortaya çıkan bu sistem, hemen hemen her çalışanın kendi ofisinde bulunurmuş gibi bir ortamda çalışmasını sağlıyor. Ara Bölme Sistemleri , Büro Bölme

Bu sistem çeşitli şekillerde yapılabilir ancak Büro Bölme en yaygın yöntemleri Alçıpan ve AhşapOfis Bölme işlemleridir. Alçıpan ofis bölme işlemi, son derece hızlı ve dekoratif bir yöntemdir. Bu yöntem ile ofis böldürecek firmalar yada iş yeri sahipleri, ayrılan odaları son derece dekoratif olarak dizayn ettirme şanslarına sahipler.

Zaman içerisinde daha da gelişen bu sistem ile ofis bölme büro bölme sistemi, sökülüp takılabilir şekilde de ayarlanabilir ve muazzam derecede iyi bir yöntemdir. Ahşap ofis bölme işlemine değinecek olursak son derece iyi bir sistemdir. Bölünecek iki alan arasına Ahşap Tahta koyularak yapılır. Bölünecek odaların ebatları tam olarak hesaplanır ve bu boyutlarda beyaz ahşap tahtalar kesilerek oda şekillerine göre yerleştirilmektedir.

Bu yerleştirme esnasında eğer bütün iş alanları açık ise bu işlemde kapı girişi tarzı bir alan yaratabiliyor. Sökülüp takılma gibi bir özelliği bulunmayan bu sistem, bölme duvarlarının kirlenmesi halinde kolayca silinebilir Ofis Bölme iz bırakmaz bir özellik sunuyor. Ofis Bölme Zaman içerisinde ofislerde kullanımı sürekli daha da yaygınlaşan bu sistem ile daha iyi verim alındığı söyleniyor. Sizde deneyin, farkı kendiniz görün.

31 Ekim 2011 saat 09:06 | #1103
Mustafa Coşkun

bu konu ile ilgili yetkililerin acil dönüş yapmasını rica ediyorum.

13 Ağustos 2013 saat 12:48 | #9773

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.