KÜRTAJ HAKKI KADINLARIN YAŞAM HAKKIDIR

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/kurtaj-hakki-kadinlarin-yasam-hakkidir-50fe22d17de4c.jpg”>Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n “Kürtaj cinayettir, sezaryene kar??y?m” aç?klamalar? kad?n örgütlerinden tepki toplamaya devam ediyor. Türk Tabipleri Birli?i Kad?n Hekimlik ve Kad?n Sa?l??? Kolu da konuyla ilgili bir bas?n aç?klamas? yaparak kürtaj hakk?n?n kad?nlar?n ya?am hakk? oldu?unu savundu.Türk Tabipleri Birli?i (TTB) Kad?n Hekimlik ve Kad?n Sa?l??? Kolu kürtaj ve sezaryenle ilgili tart??malara bir bas?n aç?klamas?yla yan?t verdi. Aç?klamada kad?nlar?n devlete de?il, kendilerine ait oldu?u vurguland?.Aç?klamada ?u görü?lere yer verildi:“AKP’nin kad?n dü?manl??? politikalar?n?n son göstergesi, kürtaj hakk?n?n budanmas? giri?imi olarak somutland?.Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Nüfus ve Kalk?nma Konferans? Eylem Program?’n?n uygulanmas?na ili?kin 2012 Uluslararas? Parlamenterler Konferans? kapan?? oturumunda yapt??? konu?mada “Sezaryenle do?uma kar??y?m. Kürtaj? bir cinayet olarak görüyorum” dedi. Bununla da yetinmeyerek, “Sezeryan ve kürtaja kar??y?m. Bunu söyledi?imde bana kar?? ç?kan bas?n mensuplar?, yat?yorsunuz kalk?yorsunuz Uludere diyorsunuz! Ben de diyorum ki, her kürtaj bir Uludere’dir!” diye buyurdu.Kad?nlar?n kaç çocuk do?uracaklar?n?, nas?l do?uracaklar?n? belirlemeye kadar varm?? olan bask?lar, kad?n mücadelesinin tüm kazan?mlar?na uzanacak gibi görünmektedir. Bu aç?klama; “en az üç çocuk do?urun, o da yetmez be? çocuk” ça?r?s?yla kad?nlar? eve kapatmaya yönelik dayatman?n, gerekirse kürtaj yasa?? ile ve zor yoluyla uygulanmak istedi?inin de göstergesidir.Failleri hala bulunmam?? olan Uludere ile kürtaj aras?nda benzerlik kurulmas?, hem Uludere’de yak?nlar?n? kaybetmi? olanlar?n üzüntüsüne ald?rmamak, hem de hedef sapt?rmak anlam?n? ta??maktad?r. Bu iki durum aras?nda fark görememek mümkün de?ildir.Kad?nlarla erkeklerin e?it olmad???na inanan, bunu her f?rsatta dile getiren iktidar?n amac?, kad?nlar? aile içinde ikincil konuma hapsetmek, sermayeye ucuz, güvencesiz i?gücü olu?turmak, bo?az toklu?una çal??acak binlerce i?siz yaratmakt?r. Gere?inde sava?a sürülecek askerler olarak haz?rlanacak i?sizler ordusunun iyi bir e?itim sistemine ihtiyac? olmayaca??, e?itim sistemindeki de?i?ikliklerle ortaya konmu?tur.Tüm dünyada nüfus politikalar? ataerkil kapitalist sistemin ihtiyaçlar?na uygun biçimde kad?n bedenleri üzerinden, kad?n cinselli?i ve do?urganl??? denetlenerek sürdürülür. Tarih boyunca erkek egemenli?inin tahakküm nesnesi kad?n bedeni olmu?tur. Kad?nlar?n do?urganl?klar?n? kontrol alt?na almak, ailede her zaman cinsiyetçi i? bölümü, hiyerar?i ve bask?y? gerekli k?lm??t?r. Kad?nlar?n ev içinde harcad?klar? kar??l?ks?z emek, hem erkek egemenli?i, hem sermaye aç?s?ndan gerekli oldu?u kadar, do?urganl?klar?n?n kontrolü de nüfus politikalar?n?n vazgeçilmez arac?d?r. Nüfusu azaltma veya artt?rma politikalar? kürtaj?n yasal olmas? ya da k?s?tlanmas? politikalar?yla paralellik ta??maktad?r.Uluslararas? hukukta tan?nm?? tüm haklar, ki?inin tam ve sa?l?kl? olarak dünyaya gelmesi ile ba?lar. Kad?nlar?n kendi varl?klar?n? koruma ve özgürce sürdürme hakk?, potansiyel (henüz olu?mam??) haklara göre daha üstündür.Kürtaj hakk?; kad?nlar?n kendi bedenleri ve do?urganl?klar? üzerinde söz sahibi olmas?n?n ayr?lmaz bir parças?d?r.Gebelikte ve do?umda bedensel riskleri üstlenenler, do?umla birlikte hayatlar? sonsuza dek de?i?ecek olan kad?nlard?r. Hamileli?in bedenlerinde sürmesi bir yana, çocuk bak?m? da cinsiyetçi i? bölümü gere?i kar??l?ks?z bir görev olarak kad?nlara verilmi? durumdad?r.Sa?l?kta Dönü?üm Program? ile sa?l???n bir hak olmaktan ç?kar?l?p ücret kar??l??? elde edildi?i, bireysel bir sorumlulu?a dönü?türüldü?ü ülkemizde, kad?nlar?n sa?l?k, i?, bar?nma güvencelerinin yetersizli?ini görmezden gelerek kürtaj hakk?na k?s?tlama getirilmesi hem kad?nlar?n, hem bebe?in sa?l???n? ve gelece?ini ataerkil kapitalizmin ç?karlar? için feda etmek demektir.Sa?l?kta Dönü?üm Program? ile yap?lan düzenlemeler, kad?nlar?n gebeli?i önleme hizmetlerine ula?mas?n? ve kürtaj hakk?ndan yararlanmas?n? güçle?tirmektedir. Daha önce bu hizmetlerin verildi?i AÇSAP (Aile ve Çocuk Sa?l??? Poliklinikleri) ve TSM (Toplum Sa?l??? Merkezleri) say?ca azalt?lm??t?r. Sa?l???n ticarile?tirilmesi sonucu hastanelerdeki aile planlamas? hizmetleri ücretli hale getirilmi?tir. Birçok devlet hastanesi ve hatta özel hastanede “iste?e ba?l? kürtaj” yasal oldu?u halde yap?lmamaktad?r.Kürtaj?n yasal süresi, pek çok ülkede 12 hafta iken Türkiye’de 10 haftad?r. Ne var ki, sa?l?k kurulu?lar? fiili olarak kürtaj? sekiz haftaya kadar yapmakta ve yasal hak aç?kça devletin sa?l?k hizmetleri kanal? ile ihlal edilmektedir. Uzun süredir fiilen yürürlükte olan kürtaj hakk? gasp?n?n, önümüzdeki süreçte bir yasaklamaya dönü?mesinden endi?e duymaktay?z.Sezaryen ise bir do?um yöntemidir. Do?umun ne yolla yap?laca?? annenin ve çocu?un sa?l??? göz önünde tutularak planlan?r. Bu konuda devletin müdahalesi abesle i?tigaldir. Ba?bakan?n de?erlendirmesi ise bilimsel olmaktan uzakt?r.Bugün dünyada her y?l yakla??k 46 milyon kürtaj yap?ld???, bunun yar?s?n?n yasal olamayan kürtajlar oldu?unu, bunlar?n üçte ikisinin ise uygun olmayan ko?ullarda yap?ld???n? biliyoruz. Gebeli?e ba?l? ölüm oranlar?nda güvensiz ko?ullarda yap?lan kürtaj?n etkisi ilk s?radad?r.Suç olan kürtaj de?il, kad?nlar?n hayatlar?n? riske atacak tehlikelere zorlamakt?r.Kürtaja s?n?rlama getirmek, erkek egemenli?inin, AKP’nin muhafazakar politikalar? yoluyla ev içinde kad?n eme?i üzerindeki bask?lar? artt?raca??n?, kad?nlar?n emeklerine el konmas?n?n yan?nda, bedenlerine de el konarak kad?n dü?manl???n? katmerlendirece?ini göstermektedir.Kürtaj hakk? erke?in /devletin kad?n bedeni üzerindeki vesayetinin kald?r?lmas? hakk?d?r.Do?um kontrol yöntemleri pahal?d?r, ucuz yöntemler ise, kad?nlar?n sa?l?k hakk?n? ve ya?ama hakk?n? riske atmaktad?r. Bu nedenle, daha yüksek standartlarda do?um kontrol yöntemlerine tüm kad?nlar?n ücretsiz ve kolay eri?imi sa?lanmal?d?r.Kürtaj?n yasal bir hak, bir seçim özgürlü?ü olarak savunulmas? kadar, sosyal bir hak olarak savunulmas? da ya?amsald?r. Çünkü kad?nlar için özgür, ücretsiz, ula??labilir, yasal bir kürtaj hakk? ayn? zamanda ya?am hakk?d?r. Kad?nlar devlete de?il, kendilerine aittir!”Kaynak: Uçan Süpürge Haber Merkezihttp://www.ucansupurge.org
28 May?s 2012

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.