‘cilt lekeleri’ Etiketli Yazılar

Cilt Lekelerine Ev Yapımı Maske Tarifi

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,Prof. Dr. Elif Güvelo?lu, cilt lekelerinden muzdarip olan bayan ve erkeklerin uygulamas? için do?an?n eczanesinde bulunan ?ifal? bitkilerden haz?rlanan bitkisel maske tariflerini veriyor. Cilt lekelerine iyi gelen bitkisel maske tarifleri ayn? zamanda cildinizin yorgunlu?unu da alarak daha canl? ve genç görünümlü bir cilde sahip olman?z? sa?l?yor…

Özel olarak bitkilerden haz?rlanan cilt lekelerine iyi gelecek muz maskesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Cilt lekeleri için muz maskesi nas?l haz?rlan?r, nas?l uygulan?r ve haftada kaç kez kullan?lmal?d?r, tüm yan?tlar burada…

Gelelim cilt lekelerine bitkisel maske tarifinin malzemelerine. Malzeme olarak bir adet uzun yar?s?n?, bir yemek ka???? kadar kayma??, bir tatl? ka???? süzme bal? ve bir tatl? ka???? da ni?astay? kullanaca??z.

Yar?m muzu önce çatal?n arka taraf? ile iyice ezdiriyoruz. Muzu ezdirdikten sonra içine bal ve ni?asta ekliyoruz. Koyu bir k?vam alana kadar kar??t?r?yoruz. Ard?ndan içine kaya?? da ekleyerek maskemizi haz?r hale getiriyoruz.

Genellikle maskeleri göz altlar?na uygulamaktan kaç?nmam?z gerekti?i söylenir. Ancak Güvelo?lu muz maskesinin göz alt?na da uygulanabilecek bir özelli?i bulundu?unu söylüyor. Ancak göz çevresine uygularken kesinlikle gözünüze kaç?rmamal?s?n?z. Uygulama öncesi ise cildinizin temiz olmas? gerekir. E?er mümkünse önce peeling uygulay?n ve sonras?nda cilt lekelerini giderici bu maskeyi yüzünüze sürün.

Muz maskesi ciltte yar?m saat bekletildikten sonra ?l?k su ile temizlenmeli ve hemen ard?ndan cilde gül suyu ile tonik yap?lmal?d?r. Hem cilt lekelerini gidermede, hem cilde canl?l?k kazand?rmada hem ya?lanmay? önlemede hem de cildin kurumas?n? engellemede oldukça ba?ar?l? olan muz maskesi herkes taraf?ndan kullan?labilir.

Devamını oku..

Cilt bakımı

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,K???n so?uk ve kuru hava, kapal? alanlarda fazlakal?nmas? nedeniyle cilt bak?m? daha da önem kazan?yor. K???n cildinizin yumu?ak ve pürüzsüz olmas?n? istiyoran?z öncelikle sa?l?kl? beslenmeye önem verin. Cildinizin gereksinim duydu?u vitaminleri, antioksidanlar?, mineralleri ve doymam?? ya?lar? vücudunuzun almas?na sa?lay?n. Beslenmenize dikkat etti?iniz taktirde k???n cildinizin bak?m?n? daha etkili hale getirirsiniz.

K?? mevsiminin meyveleri ve sebzelerle birlikte tah?ll? besinler de k???n cilt bak?m?n?n daha etkili olmas? için sa?l?kl? beslenme kurallar? aras?nda yer almaktad?r. Havalar çok so?uk diye uzun süre s?cak banyo yapmaktan kaç?n?n. 15 dakikadan sonra s?cakl?k cildinizin lipid tabakas?n? (nemin tutuldu?u ya? asitleri kompleksi) ele geçirmeye ba?lar. Cildinizdeki do?al ya?lar?n yok olmas?na neden olur. S?cakl??? dü?ürün ya da banyonuzun süresini k?salt?n. Daha sonra çok iyi kurumas?na dikkat edin. Islak kalan cilt de cilt kurulu?una neden olabiliyor.

K?? aylar?nda sabah ve ak?am düzenli yapt???n?z cilt temizli?i ve bak?m?nda, önce s?ca?a yak?n ?l?k su kullanman?z, cildinizi durularken sonlara do?ru so?uk su ile bitirmeniz cildinize ?ok etkisi yaratarak kan dola??m?n? hareketlendirir. Kan dola??m?n?n artmas? ya? ve ter bezlerini harekete geçirerek cilt yüzeyini yumu?at?r.

Ellerinizin el bak?m kremlerini sürdükten sonra 20-30 dakika streç film yada pudras?z cerrah eldiveniyle kapat?lmas? gece bak?m? ?eklinde cildimizi güçlendirir. Her el y?kamadan sonra ve d??ar?ya ç?karken ellerin kremlenmesi özellikle k?? aylar?nda önemlidir. Dudaklar?n gece kremle nemlendirilmesi önemlidir. Dudak çevresindeki çatlamalar? önler..

Dudaklar?n?z? yalamaktan ve yemekten kaç?nmal?s?n?z Sert sabunlar, cilt kurulu?unu artt?ran faktörler aras?nda yer almaktad?r. Bununla birlikte, pH de?eri yüksek olan kimyasallar da cilt kurulu?unun nedenleri aras?nda yer almaktad?r. Cilt kurulu?unun nedenlerinden bir ba?kas? da, elbette, deterjanlar ile çok fazla temas halinde olmakt?r. K???n cilt bak?m? yaparken, du? ve banyo sonras?nda cildinizi korumak için koruyucu losyon kullanman?z?n gereklili?ini de unutmaman?z önemlidir.

Yüz ve vücut deri tipine uygun nemlendiriciler(gliserin, vazelin, üre, laktik asit, hyaluronik asit içerenler) her banyodan sonra uygulanmal? ve kurulu?a engel olunacak ?ekilde nemlendiriciler daha s?k sürülmelidir.

K???n deri tipine göre s?kl??? ayarlanarak glikolik asit, retinoik asit veya salisilik asit içeren jel, krem veya maskelerle derinin ölü tabakas? yenilenmesi mutlaka sa?lanmal?d?r.

Cilt bak?m? hakk?nda sorular?n?z için t?klay?n…

 

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.