‘baş ağrısında 9 ciddi sinyal! haberleri’ Etiketli Yazılar

Baş Ağrısında 9 Ciddi Sinyal!

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,Ya?am? Tehdit Eden Hastal?klar?n Tek Belirtisi Olabilir

Ba? a?r?lar? genellikle uzun süre stres içinde çal??mak ve uykusuzluk gibi ya?am al??kanl?klar? nedeniyle ortaya ç?k?yor. Ancak baz? tip ba? a?r?lar? var ki beyin tümörü, beyin kanamas? ile anevrizma gibi ya?am? tehdit eden ciddi hastal?klar?n ilk, hatta baz? durumlarda tek belirtisi olabiliyor.

Hayat?nda hiç ba? a?r?s? çekmemi? insan bulmak oldukça zor. Kad?nlar?n yüzde 95 i erkeklerin ise yüzde 90 ? y?lda en az bir kez ba? a?r?s? çekiyor. Toplumlarda görülme oran? de?i?mekle birlikte, yüzde 30-40 ile en s?k gerilim tipi ba? a?r?s?, 2. s?kl?kta ise ortalama her 4-5 ki?iden birini etkileyen migren görülüyor. Duygusal stres, uzun süre stres içinde çal??mak, düzensiz beslenmek ve uykusuzluk gibi ya?am al??kanl?klar?ndan etkilenen ba? a?r?lar? günlük ya?am? olumsuz etkilese de tehlikeli olmuyor. Ancak baz? tip ba? a?r?lar? var ki beyin tümörü, beyin kanamas? veya anevrizma gibi ya?am? tehdit eden ciddi hastal?klar?n ilk, hatta baz? durumlarda tek belirtisi olabiliyor. Nöroloji Uzman? Dr. Beyza Çitçi Yalç?nkaya, asla atlanmamas? gereken 9 ba? a?r?s? sinyallerini anlatt?…

Ba? A?r?s?nda Bu Sinyaller ?hmale Gelmez!

Nöroloji Uzman? Dr. Beyza Çiftçi Yalç?nkaya a?a??daki ba? a?r?lar? sinyallerinin ya?am? tehdit eden hastal?klar?n habercisi olabilece?i için bu durumlarda zaman kaybetmeden bir nöroloji uzman?na ba?vurulmas? gerekti?i uyar?s?nda bulunuyor.

1. Çok ?iddetli ve ani ba?layan ba? a?r?lar?:

Ki?i hayat?nda ilk kez, çok ?iddetli ve yakla??k 1 dakika içinde en yüksek ?iddetine ula?an ba? a?r?s? tarif ediyorsa subaraknoid kanamadan ?üphe ediliyor. Subaraknoid kanama, beyin damar duvarlar?ndaki anomaliden kaynaklanan balonla?ma ?eklinde tarif edilebilecek anevrizmalar?n y?rt?lmas? nedeniyle olu?uyor. Ba? a?r?s? baz? hastalar taraf?ndan ba??m?n içinde bir ?ey patlad? ?eklinde de ifade ediliyor. Yak?nmas? olmayan hastada ani ve ?iddetli ba? a?r?s? ile birlikte bilinç de?i?iklikleri, uyku hali, bulant?, kusma, ???k hassasiyeti, epilepsi (sara) nöbetleri gözlenebiliyor. Hastalar?n yakla??k ¼?ü ilk 24 saat içinde kaybedilebiliyor. Bu nedenle hastan?n acil olarak hastaneye ula?t?r?lmas? gerekiyor.

2. Giderek ?iddetlenen ve geçmeyen ba? a?r?lar?:

Ba? a?r?s? altta yatan tehlikeli bir hastal?k olmaks?z?n da s?k görülmesine ra?men, e?er a?r? gittikçe art?yorsa mutlaka önemsenmeli. Sigara içen ve do?um kontrol hap? kullanan genç bir kad?nda gittikçe ?iddeti artan ba? a?r?s?, beyin venlerinde p?ht?la?ma sonucu olu?an serebral sinüs trombozu gibi h?zla tedaviye ba?lanmas? gereken bir hastal???n i?areti olabiliyor.

3. Hap??rmak, ?k?nmak, cinsel aktivite veya efor ile ortaya ç?kan ba? a?r?lar?:

Egzersiz, hap??rmak veya ?k?nmak gibi kafa içi bas?nc?n?n artmas? nedeniyle ba? a?r?s? olu?mas?, kafa içinde yer kaplayan bir olu?um dü?ündürüyor. Beyin tümörleri, anevrizmalar bu tip ba? a?r?s?na neden olabilece?i gibi, genç-orta ya? ?i?man kad?nlarda daha s?k gözlenen, beyin omurilik s?v?s?n?n bas?nc?n?n artmas?n?n neden oldu?u psödotümör serebri gibi hastal?klar da buna neden olabiliyor.

4. Kafa travmas? sonras? ortaya ç?kan ba? a?r?s?:

Özellikle trafik kazalar? gibi ?iddetli kafa travmalar?ndan sonra kafa kemiklerinde k?r?klar, beyin dokusunda ya da beyin zarlar? aras?nda kanamalar olu?abiliyor. Daha az s?kl?kta beyin zarlar? aras?nda s?z?nt? ?eklindeki kanamalar ba?lang?çta bulgu vermeyip travmadan günler, hatta aylar sonra ba? a?r?s? ve denge bozuklu?u gibi bulgularla ortaya ç?kabiliyor.

5. Kol ve bacakta uyu?ta, güçsüzlük, görme bozuklu?u, konu?ma güçlü?ü gibi nörolojik semptomlar?n e?lik etmesi: Ba? a?r?s? ile bu nörolojik i?aretlerin görülmesi beyin dokusunda sorun oldu?unu bildiriyor. Yukar?daki hastal?klara ek olarak örne?in inme hastalar?n?n yüzde 10 unda inme öncesinde ba? a?r?s? görülebiliyor.

6. Tedaviye ra?men düzelmeyen ba? a?r?lar?:

Kafa içinde yer kaplayan lezyonlar, tümör, kafa içi bas?nç art???, merkezi sinir sistemi enfeksiyonlar? gibi beyinde yap?sal olarak de?i?iklik, iritasyon yapan pek çok hastal?k dirençli ba? a?r?s? ?eklinde görülebiliyor.

7. Ba? a?r?s?n?n hep ayn? bölgede olmas?:

O bölgede yer kaplayan lezyon sonucu ortaya ç?kabiliyor.

8. Yüksek ate?, uyku hali, kafa kar???kl??? veya vücut döküntüsünün e?lik etmesi: Menenjit beyni çevreleyen zarlar?n, ensefalit ise beyin dokusunun enfeksiyon etkenleri ile olu?an iltihabi hastal???d?r. Bu hastalar?n hemen tamam?nda giderek ?iddeti artan ba? a?r?s? görülüyor. Ba? a?r?s? ile birlikte yüksek ate?, halsizlik, uyku hali olmas? mutlaka beynin enfeksiyondan etkilendi?ini akla getirmeli. Merkezi sinir sistemi enfeksiyonlar? da ölümcül olabilen ya da sakatl??a yol açabilen hastal?klar? olu?turuyor.

9. ?leri ya?ta yeni ba?layan ba? a?r?lar?: Temporal arterit, 50 ya? üstü bireyleri etkileyen tehlikeli bir hastal?k. Orta veya ?iddetli, gittikçe artan ba? a?r?s?na, halsizlik, eklem a?r?lar?, görmede azalma, çi?nerken yorulma gibi semptomlar e?lik edebiliyor. Erken tedavi edilmemesi kal?c? görme kayb?na ve beyin hasar?na yol açabiliyor. Yine ileri ya?larda ortaya ç?kan ba? a?r?lar? beyin damar hastal?klar? ve beyin tümörlerini akla getirmeli.

Geli?igüzel Al?nan ?laçlar Hastal??? ?iddetlendirebilir

Tehlikeli hastal?klar?n ortaya ç?kard??? ba? a?r?lar?, a?r? kesicilere pek fazla yan?t vermiyor. Yine de baz? a?r?larda geçici düzelme ya da a?r? ?iddetinde azalma sa?layarak ki?inin doktora ba?vurmas?n?, dolay?s?yla tan? ve tedavisini bir miktar geciktirebiliyor. Bir di?er önemli tehlike ise beyin kanamalar?nda, örne?in baz? kan? suland?r?c? etkiye sahip ilaçlar?n kanamay? ?iddetlendirmesi. Dolay?s?yla bu tür ba? a?r?lar?nda ki?ilerin kendilerince çözüm aray???na girmek yerine bir an önce doktora ba?vurmalar? gerekiyor. Günümüzdeki modern teknolojik cihazlar sayesinde ba? a?r?s?na yol açan nedenler kolayl?kla tespit edilebiliyor.

Devamını oku..

Baş Ağrısında 9 Ciddi Sinyal!

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,Ya?am? Tehdit Eden Hastal?klar?n Tek Belirtisi Olabilir

Ba? a?r?lar? genellikle uzun süre stres içinde çal??mak ve uykusuzluk gibi ya?am al??kanl?klar? nedeniyle ortaya ç?k?yor. Ancak baz? tip ba? a?r?lar? var ki beyin tümörü, beyin kanamas? ile anevrizma gibi ya?am? tehdit eden ciddi hastal?klar?n ilk, hatta baz? durumlarda tek belirtisi olabiliyor.

Hayat?nda hiç ba? a?r?s? çekmemi? insan bulmak oldukça zor. Kad?nlar?n yüzde 95 i erkeklerin ise yüzde 90 ? y?lda en az bir kez ba? a?r?s? çekiyor. Toplumlarda görülme oran? de?i?mekle birlikte, yüzde 30-40 ile en s?k gerilim tipi ba? a?r?s?, 2. s?kl?kta ise ortalama her 4-5 ki?iden birini etkileyen migren görülüyor. Duygusal stres, uzun süre stres içinde çal??mak, düzensiz beslenmek ve uykusuzluk gibi ya?am al??kanl?klar?ndan etkilenen ba? a?r?lar? günlük ya?am? olumsuz etkilese de tehlikeli olmuyor. Ancak baz? tip ba? a?r?lar? var ki beyin tümörü, beyin kanamas? veya anevrizma gibi ya?am? tehdit eden ciddi hastal?klar?n ilk, hatta baz? durumlarda tek belirtisi olabiliyor. Nöroloji Uzman? Dr. Beyza Çitçi Yalç?nkaya, asla atlanmamas? gereken 9 ba? a?r?s? sinyallerini anlatt?…

Ba? A?r?s?nda Bu Sinyaller ?hmale Gelmez!

Nöroloji Uzman? Dr. Beyza Çiftçi Yalç?nkaya a?a??daki ba? a?r?lar? sinyallerinin ya?am? tehdit eden hastal?klar?n habercisi olabilece?i için bu durumlarda zaman kaybetmeden bir nöroloji uzman?na ba?vurulmas? gerekti?i uyar?s?nda bulunuyor.

1. Çok ?iddetli ve ani ba?layan ba? a?r?lar?:

Ki?i hayat?nda ilk kez, çok ?iddetli ve yakla??k 1 dakika içinde en yüksek ?iddetine ula?an ba? a?r?s? tarif ediyorsa subaraknoid kanamadan ?üphe ediliyor. Subaraknoid kanama, beyin damar duvarlar?ndaki anomaliden kaynaklanan balonla?ma ?eklinde tarif edilebilecek anevrizmalar?n y?rt?lmas? nedeniyle olu?uyor. Ba? a?r?s? baz? hastalar taraf?ndan ba??m?n içinde bir ?ey patlad? ?eklinde de ifade ediliyor. Yak?nmas? olmayan hastada ani ve ?iddetli ba? a?r?s? ile birlikte bilinç de?i?iklikleri, uyku hali, bulant?, kusma, ???k hassasiyeti, epilepsi (sara) nöbetleri gözlenebiliyor. Hastalar?n yakla??k ¼?ü ilk 24 saat içinde kaybedilebiliyor. Bu nedenle hastan?n acil olarak hastaneye ula?t?r?lmas? gerekiyor.

2. Giderek ?iddetlenen ve geçmeyen ba? a?r?lar?:

Ba? a?r?s? altta yatan tehlikeli bir hastal?k olmaks?z?n da s?k görülmesine ra?men, e?er a?r? gittikçe art?yorsa mutlaka önemsenmeli. Sigara içen ve do?um kontrol hap? kullanan genç bir kad?nda gittikçe ?iddeti artan ba? a?r?s?, beyin venlerinde p?ht?la?ma sonucu olu?an serebral sinüs trombozu gibi h?zla tedaviye ba?lanmas? gereken bir hastal???n i?areti olabiliyor.

3. Hap??rmak, ?k?nmak, cinsel aktivite veya efor ile ortaya ç?kan ba? a?r?lar?:

Egzersiz, hap??rmak veya ?k?nmak gibi kafa içi bas?nc?n?n artmas? nedeniyle ba? a?r?s? olu?mas?, kafa içinde yer kaplayan bir olu?um dü?ündürüyor. Beyin tümörleri, anevrizmalar bu tip ba? a?r?s?na neden olabilece?i gibi, genç-orta ya? ?i?man kad?nlarda daha s?k gözlenen, beyin omurilik s?v?s?n?n bas?nc?n?n artmas?n?n neden oldu?u psödotümör serebri gibi hastal?klar da buna neden olabiliyor.

4. Kafa travmas? sonras? ortaya ç?kan ba? a?r?s?:

Özellikle trafik kazalar? gibi ?iddetli kafa travmalar?ndan sonra kafa kemiklerinde k?r?klar, beyin dokusunda ya da beyin zarlar? aras?nda kanamalar olu?abiliyor. Daha az s?kl?kta beyin zarlar? aras?nda s?z?nt? ?eklindeki kanamalar ba?lang?çta bulgu vermeyip travmadan günler, hatta aylar sonra ba? a?r?s? ve denge bozuklu?u gibi bulgularla ortaya ç?kabiliyor.

5. Kol ve bacakta uyu?ta, güçsüzlük, görme bozuklu?u, konu?ma güçlü?ü gibi nörolojik semptomlar?n e?lik etmesi: Ba? a?r?s? ile bu nörolojik i?aretlerin görülmesi beyin dokusunda sorun oldu?unu bildiriyor. Yukar?daki hastal?klara ek olarak örne?in inme hastalar?n?n yüzde 10 unda inme öncesinde ba? a?r?s? görülebiliyor.

6. Tedaviye ra?men düzelmeyen ba? a?r?lar?:

Kafa içinde yer kaplayan lezyonlar, tümör, kafa içi bas?nç art???, merkezi sinir sistemi enfeksiyonlar? gibi beyinde yap?sal olarak de?i?iklik, iritasyon yapan pek çok hastal?k dirençli ba? a?r?s? ?eklinde görülebiliyor.

7. Ba? a?r?s?n?n hep ayn? bölgede olmas?:

O bölgede yer kaplayan lezyon sonucu ortaya ç?kabiliyor.

8. Yüksek ate?, uyku hali, kafa kar???kl??? veya vücut döküntüsünün e?lik etmesi: Menenjit beyni çevreleyen zarlar?n, ensefalit ise beyin dokusunun enfeksiyon etkenleri ile olu?an iltihabi hastal???d?r. Bu hastalar?n hemen tamam?nda giderek ?iddeti artan ba? a?r?s? görülüyor. Ba? a?r?s? ile birlikte yüksek ate?, halsizlik, uyku hali olmas? mutlaka beynin enfeksiyondan etkilendi?ini akla getirmeli. Merkezi sinir sistemi enfeksiyonlar? da ölümcül olabilen ya da sakatl??a yol açabilen hastal?klar? olu?turuyor.

9. ?leri ya?ta yeni ba?layan ba? a?r?lar?: Temporal arterit, 50 ya? üstü bireyleri etkileyen tehlikeli bir hastal?k. Orta veya ?iddetli, gittikçe artan ba? a?r?s?na, halsizlik, eklem a?r?lar?, görmede azalma, çi?nerken yorulma gibi semptomlar e?lik edebiliyor. Erken tedavi edilmemesi kal?c? görme kayb?na ve beyin hasar?na yol açabiliyor. Yine ileri ya?larda ortaya ç?kan ba? a?r?lar? beyin damar hastal?klar? ve beyin tümörlerini akla getirmeli.

Geli?igüzel Al?nan ?laçlar Hastal??? ?iddetlendirebilir

Tehlikeli hastal?klar?n ortaya ç?kard??? ba? a?r?lar?, a?r? kesicilere pek fazla yan?t vermiyor. Yine de baz? a?r?larda geçici düzelme ya da a?r? ?iddetinde azalma sa?layarak ki?inin doktora ba?vurmas?n?, dolay?s?yla tan? ve tedavisini bir miktar geciktirebiliyor. Bir di?er önemli tehlike ise beyin kanamalar?nda, örne?in baz? kan? suland?r?c? etkiye sahip ilaçlar?n kanamay? ?iddetlendirmesi. Dolay?s?yla bu tür ba? a?r?lar?nda ki?ilerin kendilerince çözüm aray???na girmek yerine bir an önce doktora ba?vurmalar? gerekiyor. Günümüzdeki modern teknolojik cihazlar sayesinde ba? a?r?s?na yol açan nedenler kolayl?kla tespit edilebiliyor.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.