‘bakımlı saçlar’ Etiketli Yazılar

Sağlıklı Saçlara Nasıl Sahip Olunur?

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,Güzel bir portrenin en önemli ö?elerinden biri olan saçlar, ayn? zamanda k?? aylar?nda so?uk hava, ya?mur ve kar gibi d?? etkenlerden de çok çabuk etkilenmektedir. Dermatoloji Uzman? Dr. Tu?ba Türe, “Saç sa?l???n?n korunmas? için yap?lmas? gerekenler” hakk?nda bilgi verdi…

Sa?l?kl? saçlar kad?n erkek herkes için çok önemlidir. Saçtaki k?r?lmalar, matla?ma ve pullanmalar, çevresel faktörlere, beslenme al??kanl?klar?na ve yanl?? uygulamalara ba?l? olarak geli?ebilir. Saçlara gerekli özen gösterildi?inde sa?l?kl? saçlara kavu?mak mümkündür.

Sa?l?kl? beslenme sa?l?kl? saçlar?n alt?n kural?

Öncelikle saçlar?n kökünden beslendi?i unutulmamal?d?r. D??ar?dan uygulanan ürünler saçlara sa?l?k getirmez. Saçlar için gerekli olan vitamin ve mineraller ancak kan yolu ile saç köklerini besleyebilir. Demir, çinko, vitamin B12, folik asit ve biotinden zengin beslenmek saç sa?l??? için gereklidir. (K?rm?z? et, yumurta beyaz?, kurubaklagiller…)

Dengeli ve düzenli beslenmek, antioksidan yiyecekleri( sebze, meyve vb..) gerekti?i kadar tüketmek, düzenli uyku ve stresten uzak durmak saç sa?l??? için önemlidir. Dermatoloji uzman?na dan??madan saç sa?l??? için önerilen ilaçlar?n kullan?lmas? do?ru de?ildir.

Saç boyas? ve jöle saçlar?n zay?flamas?na, k?r?lmas?na ve matla?mas?na neden olabilir…

Saç boyas?, renk aç?c?lar, jöle, köpük, sprey gibi kozmetik ürünlerin bilinçsiz kullan?m? saçlara zarar verebilir. Saç ?ekillendirici ürünler s?k kullan?mda ve saçtan temizlenmedi?inde saçta kal?nt? olu?turarak saç tellerinde zay?flama ve k?r?lmalara neden olabilirler.

Her gün y?kamak saça zarar verir

Saçlar gün a??r? ve ?l?k su ile y?kanmal?d?r. Ayr?ca ikisi bir arada ürünler yerine ?ampuan ve saç kreminin ayr? ayr? uygulanmas? daha do?ru olacakt?r. Saç kreminin saç uçlar?na sürülmesi yeterlidir.

S?cak fön kullanmay?n

Saçlar?n kaba ve sert bir biçimde taranmas? saçlar? y?pratabilir. E?er kuru ve zor taranan saçlara sahipseniz durulanmayan bak?m ürünlerini kullanarak saçlar?n?z? koruyabilirsiniz. Ayr?ca saçlar kurutulurken ve ?ekillendirirken çok s?cak uygulamalardan kaç?n?lmal?d?r.

Saç?n?z? s?k? toplamay?n

Özellikle al?n bölgesinde bant ?eklinde görülen saç dökülmelerinin en s?k sebebi s?k? toplanm?? saçlard?r. Bu tarz uygulamalar, zaman içerisinde k?l köklerinin zarar görmesine ve saç kay?plar?na neden olabilir.

Saç?n?z?n sa?l?kl? olmas? için yapabilecekleriniz:

– Günlük olarak pahal? olmayan bir Vitamin al?n.

– Saç?n?z? fazla taramay?n. Sadece gerekti?inde ?ekil vermek için taray?n.

– Kaliteli bir tarak ya da f?rça kullan?n. Keskin metal ya da plastik uçlar saçlar?n?z?n uçlar?n?n k?r?lmas?na neden olur.

– Kaliteli saç ürünleri kullan?n. Ço?u al??veri? merkezlerinde sat?lan ?ampuan ve saç ürünleri asl?nda birçok kötü kimyasal maddeyi içlerinde bulunduruyor. Mesela ‘ammonium laurel sulfate’ , ya da silikon içeren ürünler saç?n?z? kurutarak daha kolay k?r?lmas?na neden olabiliyor. ?çlerinde birçok koruyucu madde bulundu?unu iddia eden bu ürünler saç?n?z için asl?nda en büyük tehlikeyi olu?turuyor.

– Saç?n?z? s?k? bantlarla toplamay?n. B?rak?n rahat kals?n. Bu tür toplama ?ekilleri de k?r?lmalara neden oluyor.

S?cak ya? tedavisi

Kurumu? ve y?pranm?? saçlar? en iyi canland?rma yöntemi zeytinya?? tedavisidir. Saçlar?n?za parlakl?k vermek ve beslemek için 2 çorba ka???? zeytinya??n? ?s?t?n. Bunu yava? yava? tüm saç derinize yedirin. S?cak suda ?slatt???n?z bir havluyu s?kt?ktan sonra bir türban gibi ba??n?za sar?n. Havlu so?urken bu i?lemi iki veya üç defa tekrarlayarak, ba??n ya?? iyice emmesini sa?lay?n. Sonra saçlar?n?z? y?kayarak, iyice durulay?n. Bu bak?m türü, özellikle çabuk k?r?lan saçlar için çok yararl?d?r.

Hintya?? tedavisi

Yar?m çay fincan? hintya??n? ?s?tt?ktan sonra ba? derinizi ovarak saç?n?z?n ya?? emmesini sa?lay?n. Yava? yava? tarayaca??n?z saçlar?n?z? kaynar suya bat?r?r?p s?kt???n?z havluyla sar?n. Bu i?lemi yapt?ktan sonra yar?m saat kadar bekleyip ?ampuanla y?kay?n. Bu tedavi, fazla ince, çabuk k?r?lan, kuru saçlara iyi gelir.

Zeytinya?? ve bal tedavisi

Yar?m çay fincan? ye?il zeytinya??yla bir çay fincan? süzme bal? kar??t?r?n. Bu s?v?y? iyice sallay?p çalkalay?n ve bir kaç gün dinlenmeye b?rak?n. Daha sonra bu kar???m? ba? derinize ovarak ve tarayarak yedirin. Ancak bu i?lemi yaparken tara??n di?lerinin ba? derinize batmamas?na özen gösterin. Ba??n?za bir naylon torba geçirerek, ba??n s?cakl???n? muhafaza etmeyi sa?lay?n. Kar???m? ba??n?zda yar?m saat beklettikten sonra, saçlar?n?z? bol suyla durulay?n. Bu i?lem, koyu renk saçlar?n ???lt?l? bir hal al?p parlamas?n? sa?lar.

Protein tedavisi

Yumurta ile yap?lacak protein tedavisi hemen hemen her tür saç için uygundur. ?ki yumurtay? ç?rp?n ve içine yava? yava? bir çorba ka???? zeytinya??, bir çorba ka???? gliserin, bir çorba ka???? sirke (mümkünse elma sirkesi) ilave edin. Saç?n?z? bir kez ?ampuanlad?ktan sonra saçlar?n?za bu kar???m? sürüp 15-20 dakika bekleyin. Saçlar?n?z? iyice durulad?ktan sonra saçlar?n?z?n çok k?sa sürede canland???n? fark edeceksiniz.

Kakao ya?? tedavisi

Koyu renk saçl? ki?ilerin uygulayabilece?i bir ba?ka bak?m yöntemi ise a?a??da anlat?lan bu kar???md?r. ?çinde su kaynayan geni?çe bir tencerenin içine daha küçük bir kab? oturtun. Yar?m çay fincan? ayçiçe?i ya??n?, 1 çorba ka???? kakao ya??n?, 1 çorba ka???? susuz lanolini bu ikinci kab?n içinde eritin. Bütün bu ya?lar eriyince, kab? kaynar suyun içinden al?n ve kar???m? iyice ç?rp?n. Bu kar???mdan 1 çorba ka???? kadar?n? alarak buna 1 çorba ka???? su kat?n, iyice kar??t?r?n. Bu s?v?y? ovarak ba??n?za sürün ve bu durumda 15 dakika ile yar?m saat aras?nda bekleyin. Ard?ndan saç?n?z? y?kay?p durulay?n. Bu tedavi koyu renk saçlara yeni bir canl?l?k ve parlakl?k verir.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.