‘aşırı fön’ Etiketli Yazılar

Doğru Şampuan Nasıl Seçilir?

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , ,
Daha canl? ve parlak saçlara sahip olmay? her kad?n ister, ancak ço?u kad?n saç bak?m? konusunda ne yapmas? gerekti?ini bilmez. Mesela, seçti?imiz ?ampuan?n saç?m?z?n ihtiyac?n? kar??lay?p kar??lamad???na kaç?m?z özen gösteriyoruz?

Maalesef bu say? çok de?il. Peki, saç kremini kullan?rken dikkat edilecek hususlardan ne kadar haberdar?z? Tüm bu sorular?n yan?tlar?n? BIOBLAS Saç Bak?m Dan??man? Eczac? Özden Kas?ml?o?ullar? anlatt?.

??te, saç bak?m?nda dikkat edilmesi gereken hususlar ve merak edilen konular…

Do?ru ?ampuan nas?l seçilir?

Normal saçlar için ?ampuanlar, saçl? derinin nem ve ya? oran?n? dengede tutar. Sebum üretimi fazla olmayan saç tipleri için uygundur.

Saçlar?n?z? y?kad?ktan sonra 24 saat içinde ya?lanma olmuyorsa normal saç tipine uygun ?ampuan kullan?lmal?d?r.

Ya?l? saçlar için ?ampuanlar, saç derisindeki sebum oran? fazla olan ki?iler için uygundur. Her gün ya da gün a??r? kullan?lmas? halinde saçtaki ya? oran?n? dengeler. Saçtaki sebum dengesini sa?layan bu ?ampuanlar ayn? zamanda statik elektri?i de azalt?r.

Kuru, y?pranm??, boyal? saçlar için ?ampuanlar, kal?c? saç boyalar?, renk aç?c?lar, perma solüsyonlar?, kimyasallar, a??r? fön gibi i?lemlerle fiziksel olarak zarar görmü? saçlar için uygundur.

Yenileme ve bak?m özelli?i aç?s?ndan geli?tirilmi? formülleriyle saç?n kaybetti?i nem dengesini yeniden sa?larlar.

Zay?f ve y?pranm?? saçlar için ?ampuanlar, çe?itli nedenlerle sa?l???n? koruyamayan ya da kaybetmi? yo?un bak?m isteyen saç tipleri için uygundur.

Kremli formülleri sayesinde saçlar?n kolay aç?lmas?n? sa?larken onar?c? ve canland?r?c? özellikleri ile saça yo?un besleyici bak?m sa?larlar.

Kepek ?ampuanlar?, kepe?e kar?? etkinli?i kan?tlanm?? aktif maddeler içerirler. Her gün düzenli olarak kullan?ld???nda gözle görülür kepek olu?umunu engeller.

Ya?l? saçlara kremsiz ?ampuan

Kremli ?ampuanlar, ya?l? saçlar d???nda her saç tipinin çe?itli ihtiyaçlar?na göre formüle edilen ve bak?m özelli?i ön plana ç?kar?lan ürünlerdir. Ya?l? saçlara sahip olan ki?ilerin kremli ?ampuan kullanmas? saçlar?n?n daha çabuk ya?lanmas?na neden olur.

Hafta da bir maske

Saç maskeleri, onar?c? proteinler, saç?n kolay taranmas?n? sa?layan, parlakl???n? art?ran ya da nemlendiren etken maddeleri içerirler. Banyo s?ras?nda saçta 2-3 dakika bekletilerek uygulan?rlar. Haftada bir uygulanmas? yeterli olacakt?r.

Saç kremi saç uçlar?na m? diplerine mi uygulanmal??

?ampuan kullan?m?n?n devam?nda en çok ihtiyaç duydu?umuz ürünler saç bak?m kremleri, maskeler, s?v? saç kremi ve saç ?ekillendiricileridir. Genel olarak, bu ürünlerin pH de?eri saç derisine uyumlu de?ildir. Bu sebeple sadece saç uçlar?na uygulanabilen ürünlerdir. Saç diplerine uygulanmas? tavsiye edilmez.

pH de?eri ve yüzde 100 bitkisel içeri?i nedeniyle saç dökülmesine kar?? etkili bak?m kremlerini özellikle saç diplerine uygulamak, saçlar? kökten uca besleyerek ihtiyac? olan bak?m? sa?layacakt?r.

Bu tip kremler, saçlara eski gücünü geri kazand?r?r ve saçlar? yumu?atarak daha kolay taranmas?n? sa?lar.

?ampuan ve Saç Kremleri için t?klay?n…
Evde Yap?labilen Saç Do?al Bak?m Kürleri için t?klay?n.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.