‘Ankilozan Spondilit nedir’ Etiketli Yazılar

Ankilozan Hastalığı Nedenleri ve Tedavisi

Yazar: Admin 2 | 12 Şubat 2012 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , ,class=”alignleft size-medium wp-image-3053″ title=”ankilozanspondilit (10)” src=”http://www.bildigim.com/wp-content/uploads/2012/02/ankilozanspondilit-10-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ />Ankilozan Hastal??? Sebepleri ve Tedavisi. Ankilozan Spondilit Hastal??? Nedir?

AS a?r?l?, ilerleyici bir romatizmal hastal?kt?r. Temelde omurgay? etkilemekle beraber, di?er eklemleri, kiri? ve ba?lar? da etkileyebilir. Bazen göz, akci?er, barsak ve kalp tutulu?u da görülebilir.

Omurga, 24 omur ve bunlar aras?ndaki 110 eklemden olu?ur. Omurgada 3 bölüm vard?r : 7 boyun omuru, 12 s?rt omuru ve 5 bel omuru. Boyun bölgesi çok hareketlidir. S?rt bölgesinde her bir omur, iki yandan kaburgalarla birle?ir. Bel bölgesinin alt k?sm?nda yer alan sakrum kemi?i, le?en kemi?i içinde yuvalanm??t?r. Sakrum ve pelvis kemikleri aras?nda her iki yanda yeralan eklemler sakroiliak eklemler olarak adland?r?l?r. I?te bu eklemler AS’in ilk ba?lad??? bölgedir.

AS’in nedeni nedir?
Tam olarak bilmiyoruz. Ara?t?rmalar, AS hastalar?n?n %96’s?nda benzer genetik hücre i?aretleyicileri (HLA-B27)’nin bulundu?unu göstermi?tir. Olas?l?kla, normalde zarars?z olan baz? mikroorganizmalar, HLA-B27 ile ili?kiye girmektedir. Baz? barsak ya da idrar yollar? hastal?klar? AS’in ortaya ç?kmas?n? tetiklemektedir. Bazen, belirtiler yatak istirahati (sözgelimi trafik kazas?n? izleyen istirahat) döneminden sonra da ortaya ç?kabilir.

Reiter sendromu olarak bilinen hastal?k da AS’e yol açabilir. Reiter sendromunda gözde yang?sal tutulu? (irit, üveit, konjunktivit), d?? idrar yolu yang?s? (üretrit) ve büyük eklemlerde daha s?k olmak üzere eklem tutulu?lar? görülür.

AS’de ne olmaktad?r ?
AS’de ilk tutulan bölge s?kl?kla le?en kemikleridir. Buna farkl? zamanlarda bel, gö?üs kafesi ve boyun bölgeleri tutulu?lar? eklenir. Bu bölgelerde, kiri? ve ba?lar?n kemi?e yap??t?klar? yerde ortaya ç?kan yang? temel bozukluktur. Bu yap??ma yerlerinde a??nmalar meydana gelir. Yang? yat???rken, iyile?me sürecinde yeni kemik olu?umlar? ortaya ç?kar. Kiri? ya da ba?lardaki elastik dokular?n yerine kemik dokusunun geçmesiyle, harekette azalma olur. Yang?sal olay?n tekrarlamalar? sonucunda kemik olu?umlar? artar ve omurga kemikleri kayna?arak bütün bir hal al?rlar ve bu da hareketlerin k?s?tlanmas?yla sonuçlan?r. Hastal???n ba?lang?ç dönemlerindeki hareket k?s?tl?l???n?n nedeni, a?r? ve kas kas?lmalar?d?r ve bu dönemde ilaç kullan?m? ile düzelir. Ancak, ileri dönemdeki kemiklerdeki birle?meden sonra ortaya ç?kan hareket k?s?tl?l??? geriye dönmez. Bunun engellenebilmesi ya da yava?lat?labilmesi için, egzersizlerin düzenli olarak yap?lmas? ?artt?r.

AS ile spondiloz (kireçlenme) ayn? ?eyler midir?
Hay?r. Bu ikisi birbirinden tamamen farkl? hastal?klard?r. Spondiloz, omurgan?n a??nmas?yla ili?kili bir hastal?kt?r ve s?kl?kla ya?l? ki?ilerde görülür. AS ise, yeni kemik olu?umlar? ve kemiklerin kayna?mas?yla birlikte giden, daha çok genç ya?larda ba?layan, yang?sal bir hastal?kt?r.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.