‘Aldığım ürün çalışmıyor ne yapmalıyım’ Etiketli Yazılar

Aldığım Ürün Bozuk Çıktı Ne yapmalıyım?

Yazar: admin | 30 Ekim 2011 | Kategori: Genel | 3 Yorum »
Etiketler: , , ,Bugün internette bir sitede bir yaz? okudum. Faydal? oldu?unu dü?ündü?üm için siteme eklemeye karar verdim. Yaz?n?n al?nt? oldu?u site, http://www.e-sorgu.org/’dur.

Soru: Sat?n al?nan herhangi bir ürünün bozuk ç?kmas? durumunda neler yap?labilir? Geçen gün mahallemizde bulunan süper marketten haz?r puding ald?m. Pudingin tarihinin geçmemesine ra?men puding bozuk ç?kt? ve bu ürünü tüketen çocu?um zehirlendi. Ço?umun durumu ?uan iyi midesini y?kad?lar. Süper market yetkililerine durumu söyledi?imde beni marketten kovdular. Çocu?umun hastane masraflar?n? kar??lamalar?n? istiyorum. Dul bir kan?m?n ve sosyal güvencem yok. Ürünlerin bozuk ç?kmas? durumunda neler yap?labilinece?i hususunda bilgilendirme yaparsan?z memnun olurum. ?imdiden te?ekkürler.

Cevap: Say?n takipçimiz, öncelikle geçmi? olsun. Evlad?n?z?n iyi olmas?na sevindik. Al?nan süt ürünü oldu?undan dolay? hemen bozulabilmekte. Markette ya?anan so?utma s?k?nt?lar? ürünün tarihinin geçmemesine ra?men ürünün bozulmas?na neden olabilir. Market yetkililerini durumu aksetti?iniz halde sizlere bir cevap vermeyip kovduysalar en yak?n polis karakoluna gidip durumu anlat?n. Market içerisinde bulunan kameralar sayesinde o ürünü ald???n?z ortaya ç?kacakt?r. Ayr?ca tüketici haklar?yla u?ra?an sivil toplum örgütlerinden destek alman?z olay?n daha k?sa sürede netli?e kavu?mas?n? sa?layacakt?r. Hepinize sa?l?k dolu bir ya?am dileriz. Bu i?in pe?ini b?rakmay?n. Yar?n ba?ka birisinin çocu?u zehirlenebilir. Belki de erken müdahale edilmezse bir ki?inin hayat? noktalanabilir.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.