‘akriliğin tanımı’ Etiketli Yazılar

Akrilik bazlı boya nedir, nasıl elde edilir ve özellikleri nelerdir?

Yazar: admin | 8 Ağustos 2011 | Kategori: Endüstriyel | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , ,Haz?r Endüstriyel ürünler hakk?nda konu?maya ba?lam??ken, en önemli endüstriyel ürünümüz olan boyay? biraz ele alal?m. Tabiki boyalar?n onlarca çe?itleri, renkleri bulunmaktad?r. Biz alan?m?z? biraz daraltarak, Akrilik bazl? boyalar? yüzeysel olarak inceleyece?iz. Günümüzde birçok sektör içerisinde birçok yeni terim türemektedir ve insanlar bu terimlerin ne anlama geldi?ini anlamakta zorluk çekerler. Boya sektöründe son dönemlerde Akrilik bazl? boyalar terimi ortaya ç?km??t?r. Bu konu hakk?nda sizleri detayl? olarak bilgilendirmek istiyoruz.

AKR?L?K NED?R?
Akrilik terimi, asitlerin ?s?, ???k veya çe?itli metaller ile etkile?tirilmesi sonucunda ortaya ç?kan polimerlerin genel ad? olarak bilinmektedir.

AKR?L?K BOYA NED?R? NASIL ELDE ED?L?R? AKR?L???N ÖZELL?KLER? NELERD?R?

Akrilik boya, akrilik reçinesinden elde edilen sentetik boya türüne verilen genel add?r. Akrilik maddesinin birçok özelli?i mevcuttur. Bu özellikleri maddeleyecek olursak;

1-) Akrilik çabuk kuruyabilen bir yap?ya sahiptir
2-) Boya maddelerine kolayl?kla kar??abilir
3-) Sulu boyalar?n saydam parlakl???n? ve de ya?l? boyan?n k?vam?n? olu?turur

Akrilik boya terimi, genel anlamda su bazl? malzemeleri nitelendirmek için kullan?l?r. Akrilik, sa?l???n?z için zararl? olan solventleri bünyesinde bar?nd?rmaz. Bu sebeple günümüzde sentetik boyalar?n d???nda sürekli olarak yap?larda akrilik bazl? boya kullan?lmaktad?r.

Ayn? zamanda di?er bir iyi yönü ise akrilik bazl? boyalar?n uyguland??? mekânlar, k?sa sürede kullan?ma aç?lmaktad?r. Sebebi ise akrilik maddesi çabuk kuruyan ve a??r? koku b?rakmayan bir maddedir.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.