‘ağrılar’ Etiketli Yazılar

Geceleri agri neden cekilir?

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,Bel ve ba? a?r?lar? ile romatizmal hastal?klara dayal? a?r?lar?n geceleri dayan?lmaz hale gelmesi vücudumuzun çal??ma sistemiyle ilgili.

Uzmanlar, çok say?da ki?i taraf?ndan kötü bir durum olarak de?erlendirilen a?r?n?n asl?nda, vücuttaki aksakl?klar konusunda ki?iyi erken uyaran bir alarm sistemi oldu?unu belirtiyor. Bunun daha çok yaralanmalar d???nda kalan ve kronik hale gelen bel, ba? ve romatizma rahats?zl?klar? gibi durumlarda görülen a?r?lar için geçerli oldu?unu anlatan uzmanlar, ak?am ve geceleyin bu a?r?lar?n daha da azarak dayan?lmaz hale geldi?ini vurgulad?lar.

FONKS?YONLARA BA?LI

A?r?lar?n gece daha çok hissedilmesinin as?l nedeninin vücudun çal??ma düzeniyle ilgili oldu?unu ifade eden uzmanlar, bunun nedenini, Gün ?????n?n yayd??? enerjiyle hareketlenen insan vücudu, kalp, mide, beyin ya da sinir sistemi fonksiyonlar?yla normal temposuna kavu?arak çal??maya ba?lar. Vücuttaki tüm organlar?n dinlenmeye ihtiyac? vard?r. Bu nedenle, vücut sisteminin yüzde 50 si, elektronik cihazlarda stand-by konumu olarak nitelendirilen dinlenme sistemine geçer.

??DDETL? G?B? ALGILAMA

Kullan?lmayan organlar en az tempoda çal??maya ba?lar. Bu durum ise kronik a?r?s? olan hastalar?n a?r?y? daha ?iddetliymi? gibi alg?lamas?na neden olur diye aç?kl?yorlar. Hissedilen a?r?n?n ?iddetinin, ki?iden ki?iye farkl?l?k gösteren a?r? e?i?ine göre de?i?ti?ini vurgulayan uzmanlar, bu durumun baz? ameliyat a?r?lar? için de geçerli oldu?unu belirtiyorlar. Bunun gece hastanelerin acil servislerine ?iddetli a?r? ?ikayetiyle gelen hastalar?n gün içine oranla daha fazla olmas?yla da kendini gösterdi?ine dikkati çeken uzmanlar, Romatizma gibi kronik a?r?lar? gece artan hastalar?n bu ?ikayetleri ilaçlar d???nda giderebilecek pratik bir yöntem ne yaz?k ki henüz yok. Ancak kronik a?r?lar? artan hastalar, geceleri rahat etmek için enerjilerinin tamam?n? gündüz harcamamal?d?r. A??r? yorgunluk vücudun direncini zay?flatt???ndan a?r?lar? art?c? etki yapmaktad?r diyorlar.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.