‘9.02.2012 okullarin tatil haberleri Ankara’ Etiketli Yazılar

Okulların tatil olduğu iller sehirler 09 subat 2012

Yazar: Admin 2 | 8 Şubat 2012 | Kategori: yasam | 95 Yorum »
Etiketler: , , ,class=”alignleft size-medium wp-image-2977″ title=”kar tatili-1″ src=”http://www.bildigim.com/wp-content/uploads/2012/02/kar-tatili-1-300×207.jpg” alt=”” width=”300″ height=”207″ />Okullar?n tatil oldu?u iller 09 subat 2012. 9.02.2012 okullarin tatil oldugu sehirler. Yo?un kar ya???? bu illerde okullar? tatil ettirdir. Okullar?n tatil oldu?u iller güncel. Okullar?n tatil oldu?u iller 7 ?ubat 2012. Bu illerde okullar tatil edildi. Okullar Tatil mi. Okullar tatil mi 7 ?ubat 2012. Kötü hava ?artlar? bu illerde okullar? tatil ettti. Son haber okullar?n tatil oldu?u iller..

Yo?un kar ya???? bu illerde okullar? tatil ettirdir. Okullar?n tatil oldu?u iller güncel. Okullar?n tatil oldu?u iller 7 ?ubat 2012. Bu illerde okullar tatil edildi. Okullar Tatil mi. Okullar tatil mi 7 ?ubat 2012. Kötü hava ?artlar? bu illerde okullar? tatil ettti. Son haber okullar?n tatil oldu?u iller..

Yo?un kar ya???? ve kötü hava ?artlar? tüm yurdu etkisi alt?na ald?. Ülke genelindeki yo?un kar ya???? nedeniyle bir ilde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Hani illerde okullar?n tatil oldu?unu haberimizin detaylar?na bulabilirsiniz. ??te yo?un kar ya???? nedeniyle okullar?n tatil edildi?i ilerin listesi..

Kötü hava ko?ullar? nedeniyle hangi illerde okullar tatil edildi? ??te kar ya???? nedeniyle okullar?n tatil edildi?i iller..

ANKARA

Ankara’n?n Çubuk ilçesinde yo?un kar ya???? nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullar tatil edildi.

B?NGÖL
Bingöl’de yo?un kar ya???? nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda e?itime 2 gün ara verildi.

Bingöl Valili?inden yap?lan yaz?l? aç?klamada, yo?un kar ya???? ve kötü hava ko?ullar? nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi, ilkö?retim ve ortaö?retim kurumlar?nda 8-9 ?ubat tarihlerinde e?itime ara verildi?i bildirildi.

ELAZI?
Elaz?? ?l Milli E?itim Müdürlü?ünün internet sitesinden yap?lan aç?klamada da, ?l H?fz?ss?hha Kurulunun ald??? karar do?rultusunda 10 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda, yo?un kar ya???? nedeniyle 8 ve 9 ?ubat’ta e?itime ara verildi?i bildirildi.

Belirtilen tarihlerde il merkezinde ve ilçelerde bulunan ta??mal? e?itim yap?lan okullar?n da tatil edildi?i kaydedildi.

KONYA
Etkili olan kar ya???? nedeniyle e?itime Konya’n?n Bozk?r ilçesinde 1,5 gün, Karaman’?n Sar?veliler ilçesinde ise yar?m gün ara verildi.

Bozk?r Kaymakam? Mustafa Sar?kaya, yo?un kar ya???? ve tipi nedeniyle H?fz?ss?hha Kurulu karar?yla Bozk?r merkez, belde ve köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda e?itime 1,5 gün ara verildi?ini belirtti.

Sar?kaya, yo?un kar ya???? nedeniyle kapanan köy yollar?nda yol açma çal??malar?n?n devam etti?ini söyledi.

Bey?ehir’de de etkili olan kar ya????, ya?am? olumsuz etkiliyor. ?lçede köylülerin geçim kayna?? olarak besledi?i k?l keçileri, etkili olan a??r k?? ?artlar?na ra?men beyaz örtüyle kapl? aç?k arazilerde her gün sürüler halinde yürüyü?e ç?kar?l?yor.

Sürü sahipleri, kar ya???? ve so?uk hava nedeniyle küçükba? hayvanlar?n? beslemekte zorluk çekiyor. Sürüler, uzun süre kar alt?nda ot bulmaya çal???rken, besin ihtiyaçlar?n? alandaki kurumu? yapraklarla kar??lamaya çal???yor.

KARAMAN
Karaman’da da etkili olan kar ya????, hayat? olumsuz etkiliyor. Ya???lar nedeniyle Sar?veliler ilçesinde okullar?n bugün ö?leden sonra tatil edildi?i bildirildi.

Karaman-Mersin karayolu Sertavul Geçidi’nde da kar ya???? yüzünden ula??m güçlükle sa?lan?yor. Ba?yayla ve Sar?veliler ilçelerinde sabah saatlerinden buyana yo?un ?ekilde devam eden kar ya????, ilçe merkezlerinde 80 santimetreye kadar ula?t?.

Kar ya???? nedeniyle Sar?veliler-Konya, Ba?yayla-Konya ve Sar?veliler-Alanya yollar? ile bu ilçelere ba?l? 15 köy yolunun kapand??? bildirildi.

ÇANKIRI
Çank?r?’da sabah saatlerinde ba?layan yo?un kar ya???? hayat? olumsuz etkiliyor.

Çank?r? Valili?inden yap?lan aç?klamada, yo?un kar ya???? nedeniyle il merkezi, ?abanözü ve Eldivan ilçeleri ile köylerinde yar?n e?itime ara verildi?i bildirildi.

Aç?klamada, engelli vatanda?lar ve hamilelerin bugün saat 15.00’ten sonra ve yar?n izinli olduklar? ifade edildi.

?l Özel ?daresinden yap?lan yaz?l? aç?klamada, Atkaracalar’da 11, Çerke?’te 15, Ilgaz’da 66, Kur?unlu’da 5, olmak üzere toplam 97 köy yolunda ula??m?n sa?lanamad??? belirtildi.

Yollar?n aç?lmas? için kar makinesi, 12 greyder, 4 dozer ve 6 kar kamyonu ile 23 ekibin aral?ks?z çal??malar?n? sürdürdü?ü kaydedildi.

ADIYAMAN
Ad?yaman’?n Gölba?? ilçesinde yo?un kar ya???? nedeni ile okullar 3 gün tatil edildi.

Gölba??’nda dün ak?am saatlerinde ba?layan yo?un kar ya???? nedeniyle ilçe merkezi ile köy ve beldelerdeki ilk ve ortaö?retim düzeyindeki okullarda 3 gün e?itime ara verildi. Gölba?? Milli E?itim Müdürü Aziz Özduman yapt??? aç?klamada, etkili olan kar ya???? nedeniyle okullar?n 3 gün tatil edildi?ini belirtti. Özduman, “?iddetli kar ya???? nedeni ile köy yollar?n?n kapal? olmas? ta??ma servislerinin ta??may? yapamamas? ve ö?rencilerin can güvenli?i için ilçe h?fz?ss?hha kurulu karar? ile okullar 3 gün tatil edilmi?tir.” dedi.

?lçede devam eden kar ya???? hayat? olumsuz etkilerken birçok köy yolu da ula??ma kapand?. Yetkililer yol açma çal??malar?n?n sürdü?ünü bildirdi.

S?VAS
Kar ya????n?n etkili oldu?u Sivas’?n Y?ld?zeli ?lçesi’nde de ilk ve orta dereceli okullar da 2 gün tatil edildi.

TUNCEL?
Kar ya???? nedeniyle Tunceli il merkezi ve Mazgirt ilçesinde 3 gün, Sivas’?n Y?ld?zeli ilçesinde 2 gün e?itime ara verildi.

Tunceli kent merkezi ve Mazgirt ilçesinde, yo?un kar ya???? nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda e?itime 3 gün ara verilmesi kararla?t?rd?.

Kar ya????n?n etkili oldu?u Sivas’?n Y?ld?zeli ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullarda e?itime 2 gün ara verildi.

AFYON
Afyonkarahisar il merkezinde e?itime kar nedeniyle bugün ara verildi.

Valilikten yap?lan yaz?l? aç?klamada, kar ya???? nedeniyle merkez ile merkeze ba?l? köy ve beldelerde bulunan tüm okullarda e?itime bir gün ara verildi?i bildirildi.

ISPARTA
Isparta merkez ile Gönen ilçesinde etkili kar ya???? nedeniyle e?itime bir gün ara verildi.

Vali Memduh O?uz, kar kal?nl???n?n 20 santimetreye ula?t???n?, bu nedenle ilkö?retim okullar? ve liselerde bir günlük tatil karar? ald?klar?n? belirtti.

Kar ya????n?n Gönen ilçesinde de etkili oldu?unu söyleyen Vali O?uz, ”Gönen’de kaymakam arkada??m?z okullar? tatil etti. Di?er ilçelerdeki kaymakam arkada?lar?m?za da talimat verdim. Kar ya????n?n etkili oldu?u bölgelerde e?itime ara verilecek” dedi.

O?uz, ilçelerde kapal? köy yolu bulunmad???n? bildirdi.

ANTALYA
Antalya’da ?iddetli ya??? ve f?rt?na nedeniyle Büyük?ehir Belediyesi s?n?rlar?ndaki ilkö?retim okulu ve liselerde e?itime ara verildi.

Antalya Valili?inden yap?lan aç?klamada, hava muhalefeti nedeniyle Büyük?ehir Belediyesi s?n?rlar? içinde kalan okullarda e?itime, bugün ara verildi?i bildirildi.

KÜTAHYA
?lde dün gece ba?layan ve aral?ks?z devam eden kar ya???? ve tipi nedeniyle 130 köy yolu ula??ma kapand?. ?l genelinde etkisini sürdüren yo?un kar ya???? ve tipi, günlük ya?am? olumsuz etkilerken, ula??mda da aksamalara yol aç?yor.

Kar kal?nl???n?n 30 santimetreye ula?t??? ?ehir merkezinde belediye ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çal??malar?na devam ediyor. ?? makineleriyle toplanan kar birikintileri, kamyonlara yüklenerek ?ehir d???na ta??n?yor.

MALATYA

Malatya’da okullar yo?un kar sebebiyle 2 gün tatil edildi

Eski?ehir, Afyonkarahisar ve Tav?anl? ba?lant? yollar?nda ise Karayollar? 145. ?ube ?efli?i taraf?ndan kar küreme ve tuzlama çal??mas? yap?larak, araçlar?n?n lastikleri zincirsiz olan ve yanlar?nda takoz ile çekme halat? bulundurmayan sürücülerin trafi?e ç?kmas?na izin verilmiyor.

Yakla??k 50 ki?iden olu?an ?l Özel ?daresi ekipleri, 24 i? makinesiyle ula??ma kapal? olan 130 köy yolunu k?sa sürede açmak amac?yla yo?un çal??ma yürütüyor.

Kaynak:http://www.ankarahaber.com/haber/Okullarin-tatil-oldugu-iller-guncel-Kar-Tatili-olan-iller-4-/103095

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.