‘Belgesel’ Kategorisi için Arşiv

TAÇSIZ KRAL METİN OKTAY

Yazar: admin | 8 Ekim 2011 | Kategori: Belgesel | Yorum Yok »
Etiketler: , ,Türkiye’nin en büyük futbol efsanesi’ dir. Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarlar?n?n sayg? ile and??? tek insand?r. Onun Ad? MET?N OKTAY. Bu makalemizde Taçs?z Kral Metin Oktay efsanesinden sizlere bahsedece?iz.

Metin Oktay,2 ?ubat 1936 y?l?nda ?zmir’de dünyaya gelmi?tir. Futbol’a 15 ya??nda iken ba?layan ve Damlac?k spor’ da ba?layan Metin Oktay,1954 y?l?nda Yün Mensucat tak?m?na transfer olmu?tur. Bu tak?mda dikkatleri muazzam derecede üstüne çeken oyuncu, yine bu tak?mda oynarken ilk defa genç milli tak?ma seçilmi?tir ve ilk kez ay y?ld?zl? formay? s?rt?na geçirmi?tir. ?lk Milli maç?na 11 Nisan 1954 y?l?nda Belçika Milli Tak?m?’na kar?? ç?km?? olan Metin Oktay, bu maçta Belçika filelerine 2 gol b?rakm??t?r. Ve büyük gelece?inin sinyallerini yakm??t?r.

Daha sonra ?zmirspor’ a transfer olan Metin Oktay, o sezon 17 gol atarak ?zmir yerel futbol liginde Gol Krall???n? ilan etmi?tir ve ilk gol krall???n? ya?am??t?r. Derken dönemin Galatasaray Spor Kulübü Ba?kan? Gündüz K?l?ç,1955 y?l?nda Metin Oktay’a bir Chevrolet araba vererek 5 y?ll???na Sar? K?rm?z? Formaya ba?lam??t?r.25 A?ustos 1955 tarihinde ilk kez Galatasaray formas?n? giyerek maça ç?kan Metin Oktay henüz 19 ya??nda olmas?na kar??n bu formaya çok çabuk uyum sa?lam??t?r. Ve Galatasaray tak?m?nda forma giydi?i ilk senede 19 gol atarak Gol Kral? olmu?tur. Ve Galatasaray o sezon ?stanbul Lig ?ampiyonu Olmu?tur.
Futbol hayat?nda Palermo gibi bir ?talyan Kulübünde de top ko?turan Metin Oktay, Avrupa’da yapamam?? ve Galatasaray’a geri dönmü?tür. Futbol hayat? boyunca 6 kez gol krall???na ula?an Metin Oktay 217 gollük k?r?lmas? güç bir rekora imza atm??t?r o dönemde. Ancak bu rekor,1988 y?l?nda yine Galatasaray futbolcusu olan Tanju Çolak taraf?ndan k?r?lm??t?r.

10 Haziran 1959 y?l?nda Fenerbahçe kalesine yollad??? topta kale a?lar?n? delmesi, Metin Oktay efsanesini perçinleyen olay olmu?tur. Ve o kadar mütevaz?d?r ki y?rt?lan bölüme bir ?emsiye parças? yap??t?rmay? da ihmal etmemi?tir. Metin Oktay, derbiler’ in büyük golcüsü idi. Futbol hayat? boyunca Fenerbahçe’ye 18 ve Be?ikta?’a 13 gol atan Metin Oktay, bu alanda da k?r?lmas? güç bir rekora imza atm??t?r.36 Kez A Milli formay? giyen Metin Oktay, bu süreç içerisinde 22 gol atm??t?r.13 Eylül 1991 y?l?nda bir trafik kazas?nda hayat?n? yitiren büyük Efsane’yi rahmetle an?yoruz.

Devamını oku..

Astral Meditasyon ve Astral Seyahat Yapılışı – Video

Yazar: admin | 27 Ağustos 2011 | Kategori: Belgesel | Yorum Yok »
Etiketler: , ,Astral Meditasyon, di?er ad?yla astral seyahat bir anlamda ters dü?ünme sanat?d?r. Bu meditasyon sayesinde hiçbir?ey dü?ünmedi?iniz bir andan sonra ters dü?ünmeye yar?yor.

Astral Meditasyon ve Ters Dü?ünme ;

Art?k s?rt üstü yatmay?, hafif sa?a dönük olmay?, yorgun fakat uykulu olmaman?n gerekti?ini hepimiz biliyoruzdur san?r?m. En uygun vakit sabah uyand???m?z zamand?r, uyand?ktan sonra yataktan ç?kmadan kendimizi uyumaya zorlamakt?r.Kolar?m?z yanda, avuç içleri tavana bakacak ?ekilde ayarlaman?z gerekti?ini ve ayaklar? üst üste koymamak gerekti?inide hat?rlatmak’da fayda var, olabilece?iniz en rahat pozisyonda olman?z gerekmektedir.

Meditasyon: Hiçbir?ey dü?ünmemek ve yok olmak anlamlar?na gelmektedir. Basit bir ?ekilde meditasyon, basit bir nesneye odaklanalarak yap?l?r bu nesne gerçek olabilece?i hayalide olabilir. En basitinden mum ate?i öneririm, bir süre karanl?kta mum ate?ine bakt???n?zda gözlerinizi kapatt?k’dan sonrada mum ate?ini görebilirsiniz, As deneme öncesi bir süre mum ?????na bakt?n’dan sonra uygun pozisyon al?narak yata?a geçilir gözlerinizi kapatt???n?zda mum ?????n? hala görürsünüz ve mum ?????na kendiniz yeni ?ekiller verebilirsiniz, örne?in dans eden iki insan yapabilir veya uçan bir ku?a çevirebilirsiniz, bu sayede beyin hiç bir?ey dü?ünmeyecektir.

Astral Meditasyon Video

Hiçbir?ey dü?ünmeme: Hiçbir?ey dü?ünmeme gerçekten çok zordur, Meditasyon bu i?i birazdaha kolayla?t?r?r fakat meditasyonsuzda ba?arabilen çok ki?i var, hiç bir?ey dü?ünmemeyi ba?ar?rsan?z Astral Seyahati kesinlikle yapabilirsiniz. As?l zor olan beyni tamamen bo?altmakt?r, yata?a uzan?p pozisyonu alt?ktan sonra hiçbir?ey dü?ünmemeniz gerekti?ini bile dü?ünmemeniz gerekmektedir yani beyin tamamen BO? konumda olmal?d?r, bir süre sonra u?ultular, uyu?malar ve ç?nlamalar ba?layacakt?r kalp at??lar?n?z h?zlanabilir korkman?za gerek yok, o an Astral Seyahati ba?ar?yorsunuz demektir önemli olan u?ultular ç?nlamalar ba?lat?ktan sonra yakalanan konsantireyi bozamamakt?r, o an evet ba?ar?yorum, oluyor,olmuyor gibi her hangi bir dü?ünceye kap?lmay?p odaklanman?z gerekmektedir.

Uyu?malar, ç?nlamalar bir süre devam ettik’den sonra gözlerinizin önüne beyaz ekran gelecektir, beyaz ekran geldikten sonra ç?k?? tekniklerinizi uygulayabilirsiniz, örne?in : Gondoldan dü?me hissi, kendinizi ipe çekme hissi, havuza bal?klama atlama hissi ve di?er tekniklerinizi uygulayabilirsiniz, beyaz ekran sonra uygulanacak teknikler sizin Astral Seyahat yapabilece?inizi veya yapamayaca??n?z? belirlet, teknikleri dü?ünmemek gerek, hissetmek gerekir örne?in gondoldan dü?me hissi ise tekni?iniz o kondolun yukardan a??a??ya indi?i an? adeta ya?aman?z gerekmektedir.

Devamını oku..

National Geographic – Canavar Balıklar Timsah Balığı DVBRIP Türkçe Dublaj

Yazar: admin | 26 Ağustos 2011 | Kategori: Belgesel | Yorum Yok »
Etiketler: , , ,Uzun zamanlard?r, böyle bir konu payla?mam??t?m. Siz hiç Timsah Bal??? gördünüz mü? Bu belgeselde, Timsah Bal??? inceleniyor ve tan?t?l?yor. Sunucumuz, timsah bal?klar?na o kadar çok yakla??yorlar ki gerçekten korkmamak elde de?il.

Timsah Bal??? (Alligator Gar)

Bal?k dendi?inde akl?n?za gelen bütün bal?klar? bir kenera b?rak?n. Akarsular?n bulan?k sular?na gizlenmi? Dünya’n?n en ürkütücü ve de?i?iktürlerden biri olan bu dev yarat?klar, tuhaf görüntüleriyle insan?n tüylerini diken diken ediyor.
Bu bölümde, ekoloji uzman? Zeb Hogan’? boylar? 3m’ye varan Kuzey Amerika’n?n sivri di?li dev tatl? su bal?klar?n? yakalamaya çal???rken izliyoruz. Bu timsah bal?klar? nehirlerdeki di?er bal?klar?n nüfusunu azaltt??? ve insanlara kar?? tehdit olu?turdu?u gerekçesiyle yerel halk taraf?ndan katlediliyorlar. Soylar? tükenme tehlikesiyle kar?? kar??ya olan ve say?lar? her geçen gün azalan bu dev canavarlar hakk?ndaki ön yarg?lar?n do?ru olup olmad???n? Zeb Hogan ile ara?t?r?yoruz…

Devamını oku..

National Geographic – Öldürmeye Programlananlar Gizli Katiller DVBRIP Türkçe Dublaj

Yazar: admin | 18 Ağustos 2011 | Kategori: Belgesel | Yorum Yok »
Etiketler: , , ,National Geographic channel’da sevdi?im en güzel belgesel, Ödürmeye Programlananlar. Bu belgeselde vah?i do?an?n vah?i kahramalar?n?n ya?ama mücadelesini görüyoruz.

National Geographic – Öldürmeye Programlananlar  DVBRIP Türkçe Dublaj

Öldürmeye Programlananlar: Gizli Katiller
Okyanusun derinliklerinde veya çölün kumlar?n?n aras?nda, hatta bazen en yo?un ormanlarda, vah?i hayvanlar avlar?n? avlamak için kamufulaj, silahlanma ve tuzaklar e?li?inde bekliyorlar

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.