‘Tarih’ Kategorisi için Arşiv

Ankara 9 Subat 2012 Kar yagacak mi hava durumu

Yazar: Admin 2 | 8 Şubat 2012 | Kategori: Tarih | Yorum Yok »
Etiketler: , , ,Ankara 9 Subat 2012 Kar yagacak mi ? Ankra 09.02.2012 HAVA DURUMU. Istanbulda Persembe gunu beklendigi uzere kar yagisi olacak. Otomobillere k?? zinciri nas?l tak?l?r ve nas?l ç?kar?l?r? konumuzdan zincir takma ve cikarma hakkinda bilgi edinebilirsinz. En dusuk sicaklik -4 derece, en yuksek sicaklik ise 0 derece olmasi bekleniyor. Nem oraninin 81-89 arasi olucagi ongoruluyor. Bu nem orani, hissedilen sicakligi daha da dusurecegini gosteriyor. Ruzga, kuzey dogudan 36 km/saat hizla esicek. Onceki alinan ortamalara gore en dusuk sicaklik -17.4 derece, en yuksek sicaklik ise 13.9 derece idi. Ankaralilarin ve Ankara tatilcilerinin bilgilerine sunariz.

TAR?H TAHM?N ED?LEN GEÇM??TE GERÇEKLE?EN
S?cakl?k (°C) Hadise Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç S?cakl?k (°C) Ortalama S?cakl?k (°C)
En Dü?ük En Yüksek En Dü?ük En Yüksek Yön H?z En Dü?ük En Yüksek En Dü?ük En Yüksek
9 ?ubat Per?embe -4 0 KAR 81 89 DOGUDAN 11 -17.4 13.9 -3.7 5.5
Devamını oku..

II. ABDÜLHAMİT’İN HALİFELİK ANLAYIŞI

Yazar: admin | 31 Aralık 2011 | Kategori: Tarih | 1 Yorum »
Etiketler: , ,Sultan II. Abdülhamit’in Islamcilik siyasetini açiklamaya çalisirken belirttigimiz gibi, Abdülhamit halifeligi siyasetinin bir parçasi olarak görmüstür.

Devamını oku..

Halifelik Tanım ve Kapsamı

Yazar: admin | 31 Aralık 2011 | Kategori: Tarih | Yorum Yok »
Etiketler: , ,Halife kelimesi sözlükte “arkada olmak, birinin arkasindan gelmek, yerine geçmek” olarak geçmektedir. Bu kelime half kökünden türetilmis olup “birinin yerine geçerek isini, görevini devam ettiren” seklinde açiklanabilen halife kelimesi terim olarak siyaset ve tasavvufta olmak üzere baslica iki alanda kullanilmaktadir. Bununla birlikte bu arastirma açisindan incelenecek olursa daha çok siyasi boyutu ön plana çikarilacaktir.

Devamını oku..

Tarihten Ders Alalım

Yazar: admin | 31 Aralık 2011 | Kategori: Tarih | Yorum Yok »Arkada?lar eminim tarihimizden bilmedi?imiz ibret dolu hikayeler var. Bir yabanc? tarihçi : “Tarihin ö?retti?i ?ey, insanlar?n ve hükümetlerin tarihten bir?ey ö?renmedikleridir” der. Ço?umuz için tarih tekerrürden ibarettir. Ama Mehmet Akif”in de dedi?i gibi tarihten ibret al?nm?? olsayd? tarih tekerrür eder miydi ? Bu konuyu bu yakla??mla açmak istedim.

Devamını oku..

I. KOSOVA MEYDAN ZAFERİ

Yazar: admin | 30 Aralık 2011 | Kategori: Tarih | Yorum Yok »
Etiketler: , ,
Ahmed Refik’in Osmanl? Zaferleri isimli kitab?ndan Kosova Sava?? ile ilgili bölümün k?sa özeti. Kosova Sava??’n?n sebepleri, sonuçlar?. Sava??n geli?imi hakk?nda bilgiler.

Devamını oku..

ÇANAKKALE SAVAŞI EFSANESİ

Yazar: admin | 1 Ekim 2011 | Kategori: Tarih | Yorum Yok »1.Dünya Sava??’n?n en destanl? mücadelesi ve savunma örne?i. Tüm dünya’n?n dilinde bir destan durumunda. Sava?ta rakip olan devletlerin tarih kitaplar?nda bulundurdu?u bir tarihi olay. Bu olay Çanakkale Sava??. Bu makalemizde Çanakkale Destan?na de?iniyoruz.

1.Dünya Sava??’n?n ba?lang?c? Türkiye’nin Almanya’n?n yan?nda yer almas? ile ba?lad?.1.Dünya Sava?? çe?itli cephelerde yap?ld? ve Türkiye’nin taraf?nda bulundu?u ittifak devletleri sürekli olarak yenilgi ald? bu cephelerde.

Derken art?k müdafaa s?ras? Türkiye’ye geldi. Frans?z gemileri Türkiye’ye girebilmek için surlardan hareket ettiler. Türk birlikleri Çanakkale Körfezi etraf?nda mevzilendiler. Frans?z gemileri sessiz ve derinden geliyordu. Türk kuvvetlerinden bir pa?a’n?n sava? olaca?? gece rüyas?nda birinin denizin derin surlar?na may?n dö?enmesi gerekti?ini söyledi?i bir rüya gördü?ü rivayet edilir.

O rüyan?n ard?ndan efsane Nusret May?n gemisi ile Türk birli?inden birkaç asker Çanakkale Körfezi aç?klar?na may?n dö?emeye ba?lar. Asl?nda bu cephe ola?anüstülükler ile dolu bir cephedir. Derken Frans?z gemileri ufukta görülür. Sava? ba?lamak üzeredir. Ve Frans?z gemileri surlar? topa tutmaya ba?lam??lard?r.

Derken kanl? sava? ba?l?yor. Mustafa Kemal bu sava?ta ba?kumandan konumunda de?ildi ancak ince stratejiler belirleyen ki?i olmu?tu. Sava? kay?plar? gitgide art?yordu. ?nsanlar hayatlar?n? vatan u?runa kaybediyorlard?. Türklerde askerlerin azalmas? topçu yüzba??lar?nda hayatlar?n? kaybederek ?ehit olmalar?, Türk’leri tamamen savunmas?z b?rakm??t?.

Seyit Onba??, Çanakkale Zaferi’nin efsane ismi idi. Topçu piyadelerin ?ehit oldu?unu gören Seyit Onba??, tam? tam?na 400 kiloluk mermileri s?rtlayarak topçuluk görevini üstlenmi?tir. O anki ilahi güç ve Vatan sevgisi ile Frans?z gemilerini tek ba??na topa tuttu. Derken denizin dibindeki Türk may?nlar? da patlamaya ba?lad?. Frans?zlar gemilerini birer birer yitiriyorlard?. Derken Frans?z gemileri tamamen denize döküldü ve kalan Frans?z birlikleri tamam? ile geri çekildi.
Ve Çanakkale Zaferi,tarihin en büyük zaferi olarak kitaplara geçti.

Devamını oku..

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Yazar: admin | 1 Ekim 2011 | Kategori: Tarih | Yorum Yok »Bu makalemizde sizlere Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat? hakk?nda k?sa bilgiler sunaca??z. Öncelikle Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat? 2 K?s?mda ?ncelenmektedir;
1-) 1923-1940 Y?l?na Kadar Türk Edebiyat?

2-) 1940 Sonras? Türk Edebiyat?

1923-1940 YILINA KADAR TÜRK EDEB?YATI

1923’te Cumhuriyet’in ilan? ile ba?layan dönemdir. Esas?nda bu dönemi Milli Edebiyat döneminden kesin bir ?ekilde ay?rmak pek mümkün de?ildir. Milli Edebiyat sanatç?lar?n?n birço?u Cumhuriyet’in ilk y?llar?nda en önemli eserlerini meydana getirmi?lerdir. Cumhuriyet Dönemi, Türk Edebiyat?n? bir hayli etkilemi?tir.

Cumhuriyet’in ?lan? ile ba?layan toplumsak ve siyasi geli?meler edebiyat?m?z için yeni dönemin ba?lang?c? haline gelmi?tir. Atatürk Devrimleri, Latin harflerinin kabulü, Türk Dil ve Tarih Kurumu’nun kurulmas?, yeni okullar?n aç?lmas? gibi olaylar bu döneme damgas?n? vurmu?tur.

Cumhuriyet Dönemi Edebiyat?n?n temelinde ?stiklal Mar?? ve Atatürk Devrimleri yer almaktad?r.

BU DÖNEM?N ÖZELL?KLER?
1-) Kurtulu? Sava??’n?n etkileri eserlerde görülmü?, yeni bir devlet kurman?n sevinci eserlere yans?m??t?r.
2-) Eserlerde sade ve aç?k bir dil kullan?lm??t?r
3-) Bu dönemde, halk ?iirinin özelliklerinden yararlan?lm??, Anadolu ?nsan?, Anadolu Co?rafyas?, mistik dü?ünceler sade bir dille ele al?nm??t?r.
4-) ?iirlerde hece ölçüsü kullan?lm??, Ahmet Ha?im, Yahya Kemal aruzu kullanmaya devam etmi?lerdir
5-) Roman ve öykülerde Cumhuriyet ile birlikte gelen de?i?iklikler, bat?l?la?ma, köy, köylü ve kasaba ya?ant?s?, Türk tarihi, insan?n iç dünyas?, psikolojisi gibi konular çok iyi bir gözlem ile i?lenmi?tir.
6-) Milli Edebiyat döneminde ba?layan Anadolu’ya yöneli?, artarak devam etmi?, günlük ya?ay??, toplumsal sorunlar, Anadolu’nun do?al güzellikleri i?lenmi?tir.

Devamını oku..

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır şiiri

Yazar: admin | 19 Ağustos 2011 | Kategori: Tarih | 1 Yorum »
Etiketler: , ,Bayraklar? bayrak yapan üstündeki kand?r ?iirinin asl? mithat cemal kuntay a aittir, ve ba?l??? “on be? y?l? kar??larken” dir. derin ve güçlü duygular ile yaz?lm??t?r. ?iirin tam metni a?a??dad?r.

on be? y?l? kar??larken

kim derdi yar?ls?n da nihayet yerin alt?,
bir anda dirilsin de ?u milyonla karalt?.

toprakla?an ellerde birer me?ale yans?n.
kim der ki ?u milyonla adam birden uyans?n.

kim derdi seher y?ld?z? do?sun da bir evden,
kaçs?n da cehennemler o bir dalma alevden,

canlans?n ???k selleri olsun da o damla
be? devletin öldürdü?ü devlet bir adamla.

kim der ki en son rakamlar da delirsin.
on be? as?r on be? y?l?n eb’ad?na girsin.

dünyalar? bir fert evet oynatt? yerinden,
sars?ld? demirler evet azmin demirinden.

mazi y?k?l?p gitti evet fesli, kafesli:
lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,

bir ?ey ele geçmez ?erefin sade ad?ndan.
sen ar?? b?rak, varsa haber ver kanad?ndan.

gökten ne ç?kar? gök ha büyükmü? ha de?ilmi?,
sen aln?n? göster ne kadar yükselebilmi?.

gökler ç?kabildin, uçabildinse derindir,
tarihi kendin yaz?yorsan, eserindir.

bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,
insan utan?r sonra yar?n kendi sesinden.

asr?n ya?amak hakk?n? vermez sana kimse;
sen asr?n? üstünde izin varsa benimse;

bayraklar? bayrak yapan üstündeki kand?r
toprak, e?er u?runda ölen varsa vatand?r.

mithat cemal kuntay.

Devamını oku..

Antika ne kadar eder ve Nasıl Antikacı olunur?

Yazar: admin | 8 Ağustos 2011 | Kategori: Ekonomi, Endüstriyel, Tarih | 2 Yorum »
Etiketler: , , , , ,Antika ürünlerGünümüzde birçok insan?n en büyük hobilerinden biriside hiç ku?kusuz antikac?l?kt?r. Antika, zaman içerisinde fazlas? ile de?erlenen ürünler olup insanlar?n birço?unun evinde yada ya?ad??? alanlarda bulundurmak istedikleri de?erli ürünler aras?nda yer almaktad?r. Dilerseniz antika ve antikac?l?k hususunu birlikte inceleyelim…

ANT?KA NED?R?
Antika, çok eski dönemlerden kalma ve ilgi çeken, görselli?i bulunan de?erli sanat yap?tlar?n?n tümüne verilen isimdir. Ya?ayan günümüzde antika kelimesi, 100 y?l önceki sanatsal yap?tlar? kapsamaktad?r. Daha önceki dönemlerin yap?tlar? ise milli servet s?n?f?na girmektedir.

ANT?KALARIN ÖZELL?KLER? NELERD?R?
Antikalar?n gözle görülebilir birçok özelli?i mevcuttur. Bunlar? s?ralamak uzun bir zaman alabilir. Ancak antikalar?n de?erli olmas?nda ki en büyük neden geçmi? dönemlerden günümüze gelmeleridir. Ayr?ca antikalar, tarih bilimine de ???k tutan parçalar aras?nda yer almaktad?r. Bunun d???nda antikalar, çok de?erli bir malzeme ile elde edilmi?tir. Eski dönemlerden günümüze kald??? içinde maliyeti çok yüksektir..

ANT?KACI NASIL OLUNUR?
Antikac? olabilmek için öncelikle antikalar hakk?nda muazzam bir bilgiye sahip olman?z gerekmektedir. Bununla birlikte elinize geçebilecek antika ürünleri ince eleyip s?k dokuyarak onlara fiyat biçebilecek hale gelmelisiniz. Aksi takdirde bu i?ten kar yerine muazzam bir zarar edebilirsiniz.

ANT?KA NE KADAR EDER?
Antika biblo, cep saati, ?i?e, para, otomobil, kalem, tablo, çatal – b?çak vb. ürünlerin ne kadar etti?iniz ö?renmek için a?a??dan bize ula?abilirsiniz.

Devamını oku..

OSMANLILARDA SAVAŞ YÖNTEMLERİ

Yazar: admin | 29 Temmuz 2011 | Kategori: Tarih, Uncategorized | Yorum Yok »
Etiketler: , ,Ahmet Refik’in Osmanl? Zaferleri isimli eserinin Osmanl?larda Sava? Yöntemi bölümünden özettir. Sava??n sebepleri, geli?imi, sonuçlar? hakk?nda bilgiler yer almaktad?r

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.