‘Resmi İşler’ Kategorisi için Arşiv

28027 Sayılı 16.01.2011 Resmî Gazetesi

Yazar: admin | 16 Ağustos 2011 | Kategori: Resmi İşler | Yorum Yok »
Etiketler: ,RESM? GAZETE ?LE ?LG?L? B?LG?LER


T.C.

RESMÎ GAZETE

Yönetim Yeri : Ba?bakanl?k Mevzuat? Geli?tirme ve Yay?n Genel Müdürlü?ü

Necatibey Cad. No : 108 Kat : 4 06100

Bakanl?klar – ANKARA

http://www.basbakanlik.gov.tr

e-posta:resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Dizgi, Bask?, Abone ve ?lan, Da??t?m ve Sat?? ??lemleri Yeri : Ba?bakanl?k Bas?mevi Döner Sermaye ??letmesi Müdürlü?ü Erguvan Sok. No : 2   06030  Ulus/ANKARA

Santral : (0312) 310 32 55 (Pbx) Fax : (0312) 311 81 85

http://www.bbasimevi.gov.tr

Yurtiçi Abone ?artlar? : Resmî Gazete y?ll?k abone bedeli posta ücreti ve KDV dahil olmak üzere 195,– TL.’dir. Resmî Gazete’nin Bas?mevi Döner Sermaye ??letmesi Müdürlü?ünden elden al?nmas? halinde, 75,–TL. olan posta ücreti dü?ülerek 120 TL ücret al?n?r. Resmî Gazete abone bedelleri do?rudan ??letme veznesine yat?r?labilece?i gibi, T.C. Ziraat Bankas? D??kap?/Ankara ?ubesindeki 3679775-5001 no.lu hesaba da havale edilebilir. Abone kayd?n?n yap?labilmesi için, vezne makbuzunun ibraz? veya banka dekont sureti ile abonenin aç?k adresinin (Posta Kodu ile birlikte)* belirtildi?i bir dilekçe ekinde ??letmeye gönderilmesi gerekmektedir. Abone bedeline ili?kin vezne makbuzunun veya banka dekont suretinin, içinde bulunulan ay?n en geç yirmisine kadar ??letmeye gönderilmesi halinde, takip eden ayba??ndan itibaren Resmî Gazete, aboneye gönderilmeye ba?lan?r.
Yurtd??? Abone ?artlar? : Resmî Gazete yurtd??? y?ll?k abone bedeli, uçak posta ücreti ve KDV dahil olmak üzere 350 $ d?r.

Yurtiçi ve yurtd??? abone bedellerine, y?l içinde meydana gelebilecek maliyet art??lar? ile posta ücretlerindeki art??lar da yans?t?l?r.

Eksik beyanda bulunanlar ve faksla yap?lan talepler kabul edilmemektedir.

?lgililere duyurulur.

Resmi Gazete perakende sat?? fiyat? KDV dahil 30 Kr’dir. 96 sayfay? geçen Resmi Gazete’nin eklenecek her 32 sayfas? için, perakende sat?? fiyat?na KDV dahil 10 Kr ilave edilir.
?lan Ücreti : ?lanlar?n her sat?r? için KDV hariç 10 TL ücret al?n?r.

Erciyes Üniversitesi Rektörlü?ünden:

?stanbul Menkul K?ymetler Borsas? Ba?kanl???ndan:

Yenimahalle Belediye Ba?kanl??? ?mar ve ?ehircilik Müdürlü?ünden:

Kahramanmara? Sütçü ?mam Üniversitesi Rektörlü?ünden:

?çi?leri Bakanl???ndan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl???ndan:

Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? Yap? ??leri Genel Müdürlü?ünden:

Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi Döner Sermaye Biriminden:

Nev?ehir Üniversitesi Rektörlü?ünden:

Devamını oku..

2011 TÜRKİYE İLE AMERİKA SİYASİ İLİŞKİLERİ

Yazar: admin | 11 Ağustos 2011 | Kategori: Resmi İşler | 2 Yorum »
Etiketler: ,Ülkemize son zamanlarda en çok yak?n bulunan ve siyasi aç?dan en çok görü?me yap?lan ülke olan Amerika ile ili?kilerimiz hakk?nda sizleri k?saca bilgilendirmek istiyoruz. Bu makale kesinlikle siyasi ve manevi haklara hakaret içeren bir makale de?ildir. Sadece bilgi amaçl?d?r.
Son zamanlarda dünya siyaset gündemi oldukça kalabal?k durumda bulunuyor. Arap ülkelerinin birbirleri ile olan çat??malar? ve siyaset kavgalar?, PKK’n?n ülkemize ve di?er birkaç Arap ülkesine yapt?klar? sald?r?lar, can ve mal kayb? gibi konular son zamanlarda siyasi gündemi oldukça me?gul etmekte. Ve Amerika ile Türkiye ba?bakanlar? sürekli olarak bir araya gelerek bu durumlar? görü?me gere?i duyuyorlar.
En son olarak geçti?imiz 2 ay süreçte bir araya gelen ve PKK hususunu görü?en iki ba?bakan, Amerika ve Türkiye aras?ndaki s?cak ili?kileri de sürekli olarak koruma amac?nda bulunuyor. Son yap?lan görü?melerde PKK ve küresel kriz konular?na de?inen iki ba?bakan, askeri konulardan da konu?may? ihmal etmediler.
Son olarak Türkiye’nin Arap ülkelerine destek yollamas? konusu gündeme gelmi?ti. Bu konu Amerika ba?bakan? Obama taraf?ndan da onay ald? m?, almad? m? henüz bilmiyoruz ancak bu durum sürerse yak?nda sava? ç?kabilece?i gerçe?i a?ikâr.
Ancak Amerika ile Türkiye aras?ndaki ili?ki di?er ülkelerin her ne kadar bu duruma kar?? ç?kt??? bir durum olsa da iki ülkenin de birbirlerine kar?? duydu?u ihtiyaç inkâr edilemez. Ancak ba?bakan?m?z son zamanlarda yapt??? görü?meler ile ülkemizin ne kadar büyük ve sözüne güvenilir bir durumda oldu?unu tüm dünyaya kan?tlam?? bulunmakta.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.