İş Hayatı ve Beraverinde Getirdikleri !

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler:

Gökdelenlerde çal??mak, gerilim a?r?s?n? tetikliyor

Yüksek katl? binalar i? hayat?nda sa?lad?klar? olumlu katk?lar?n?n d???nda birçok sa?l?k sorununu da beraberinde getiriyor. Özellikle gökdelenlerde çal??anlar?n en çok yak?nd?klar? sa?l?k sorunlar?n?n ba??nda is gerilim tipi ba? a?r?lar? ve migren geliyor!

Yüksek katl? binalar, çal??anlara sa?lad?klar? konfor, kaynaklar?n ekonomik kullan?m?, daha fazla insan? bir arada çal??t?rma imkan? gibi olumlu katk?lar?n?n d???nda birçok sa?l?k sorununu da beraberinde getiriyor. Klimalardan kaynaklanan enfeksiyonlar, üst solunum yolu sorunlar?n?n d???nda, gökdelenlerde çal??anlar?n en çok yak?nd?klar? sa?l?k sorunlar?n?n ba??nda gerilim tipi ba? a?r?lar? ve migren geliyor. Nöroloji Uzman? Doç. Dr. Serdar Da?, gökdelenlerde çal??an ki?ilerin yüzde 60-70?nin ba? a?r?s? ?ikayeti bulundu?unu, bunun da ço?unun gerilim tipi ba? a?r?s? ve migren oldu?unu belirtiyor.

Migren Beyin Damarlar?nda Ortaya Ç?k?yor

?? dünyas?n?n stresiyle gerilim tipi ba? a?r?lar? çok fazla insanda görülüyor, i? stresinin etkiledi?i bir di?er hasta grubu da migreni olanlar. Migren ba? a?r?lar? içinde en çok rastlan?lan türü olu?turuyor. Doç. Dr. Serdar Da?, migrenin beyin damarlar?n? ilgilendiren bir tip ba? a?r?s? oldu?unu belirterek ?unlar? söylüyor: ?Migren a?r?s? özellikle de genç k?zlarda daha fazla görülüyor. E?er ki?inin annesinde migren varsa, k?z?nda da ortaya ç?kabiliyor. Migren erkeklerde daha nadir bir ?ekilde ortaya ç?k?yor, bunun nedeninin hormonal oldu?u dü?ünülüyor. Migrenle beraber, hastada mide bulant?s?, çarp?nt?, kusma, görme bozuklu?u gibi belirtiler olabiliyor. Migren hemen hemen her durumda gerilim ba? a?r?s? ile birlikte beraber ortaya ç?k?yor.?

Depresyon Ba? A?r?s?n? Tetikliyor

Gerilim tip ba? a?r?s?n?n psikolojik olup olmad??? s?k sorulan bir soru. Eski y?llarda veremin tedavisi olmad??? için birçok insan bu hastal?ktan hayat?n? kaybetmi?ti. Dolay?s?yla sinir sistemi hastal???n?n tan?s? ve tedavisi olmad??? için basit depresyona yakalanan insanlara, kendisine ve çevresine zarar vermemesi için uyu?turucu özelli?i olan ilaçlar veriliyordu. Fakat son 15-20 y?ld?r depresyonun sinir sistemini idare eden sinirin biyokimyas?n?n de?i?ikli?inden kaynakland??? anla??ld??? için ilaçlarla tedavi edilebildi?i ispatland?. So?ukta kalan bir insan nas?l grip olabilirse yo?un i? stresi de insan?n sinir sisteminin biyokimyas?n? bozuyor. E?er insan tak?nt?l?ysa tak?nt?s?n? art?r?yor, sinirliyse daha da sinirli oluyor.

Depresyon Varsa A?r? 3-4 Kat Art?yor

Depresyonda sinir sisteminin çal??mas? etkilendi?i için vücuttaki ar?zalar 2-3 kat fazla alg?lan?yor. Dolay?s?yla depresyonu olan insanlarda ba? a?r?s? da görülüyor. Migreni olanlarda ba? a?r?s? 3-4 kat fazla hissediliyor. Bu nedenle kronik geçmeyen ba? a?r?s?n?n tedavisinde anti depresan kullanman?n ?art oldu?unu belirten Doç. Dr. Serdar Da?, ?u bilgileri veriyor:

? Depresyon psikolojik bir sorun gibi alg?lansa da sinir sisteminin gribidir ve tedavisi ?artt?r. Önemli olan bu gribi zatürreye çevirmemek, kronik, tedavisi zor bir hale sokmamak.

? Ayr?ca migren tipi ba? a?r?s?nda günümüzde tedaviden oldukça ba?ar?l? sonuçlar al?n?yor. Örne?in çok ba?ar?yla uygulad???m?z botoks enjeksiyonu tedavisi migreni tamamen ortadan kald?r?yor. Herkese uygulanabiliyor.

? Migren tipi ba? a?r?s?nda ba?taki kaslar? uyaran sinirlerin uyar?s?yla kaslarda a??r? kas?lma ve spazm oluyor, hastada zonklay?c? ?ekilde ba? a?r?s? görülüyor. Ba??n arka k?sm?na, ?akak k?sm?na, ön k?sm?na ve göz etraf?na yapt???m?z botoks kaslardaki spazm? önleyip a?r?lar? ortadan kald?r?yor.

? ?laca cevap vermeyen vakalarda botoks enjeksiyon tedavisinin ba?ar?s? daha da fazla oluyor.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.