Hemoroidden korunma, en iyi tedavi seçeneği

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , ,

Halk aras?nda basur, ya da mayas?l olarak bilinen Hemoroidden korunma, en iyi tedavi seçene?idir. Doç.Dr. Hüseyin Alt?nyollar, ?Hemoroidin en iyi tedavisi korunmad?r, yani olu?mas?n?n önlenmesidir? dedi.

Hemoroidden korunma yollar?n?n ba??nda düzenli beslenme gelmektedir. Kepekli ekmek, bol meyve, sebze ve bol su içmek yararl?d?r. Tahri? edici maddelerden (baharat, alkol, tur?u) uzak durulmas? gerekmektedir.

Hemoroidden korunma yollar? aras?nda düzenli tuvalet al??kanl??? önemli rol oynamaktad?r. Tuvalette fazla ?k?nmak hemoroidi tetikleyebilir. A??r yüklerden de kaç?n?lmas? gerekir.

Hemoroid nedir ?

Hemoroidler anal kanal?n normal yap?s?nda bulunan ve d??k?laman?n sürdürülmesinde i?levleri oldu?u dü?ünülen toplardamar yast?kç?klar?d?r. Hemoroidal toplardamar a?lar? anal kanal?n iç k?sm?nda ve d?? k?sm?nda 3? er grup halinde bulunmaktad?r. Hemoroidal hastal?k ise hemoroidal toplardamarlar?n zaman içinde anormal geni?leyip k?rm?z? ve mor torbalar (memeler) ?eklinde d??ar? sarkmas?, bazen a??n?p delinerek d??k?lama s?ras?nda s?k s?k, parlak k?rm?z? kanamalar yapmas?; bu memelerin aniden p?ht? ile dolup ?iddetli a?r?, ödem, iltihaplanma, yaralanma ve a?r? yapmas?d?r. K?sacas? hemoroid, makat bölgesindeki damarlar?n geni?lemesi yani varisidir. ?ç ve d?? hamoroid olmak üzere iki tiptir. ?ç hemoroidler genellikle a?r?s?z, d?? hemoroidler ise a?r?l?d?r. Tan?s? anal muayene ve rektoskopi ile kolayca konur.

Hemoroidin nedenleri nelerdir ?

Hemoroidin nedenleri aras?nda en önde d??k?lama al??kanl?klar?ndaki yanl??lar gelmektedir. Bunu kab?zl?k ve ?k?nma izlemektedir. Ayr?ca ishal, ?tenezm? yani tuvalette fazla kalarak d??k?lamaya çal??mak gibi durumlar kronik ?k?nmaya yol açarak hemoroidal hastal?k etiyolojisinde rol oynarlar. Bunun d???nda, ailesel yatk?nl?k ve kar?n içi bas?nc?n? art?ran olaylarda(gebelik, asit gibi) hemoroidal hastal??? neden olabilir. Kolit, proktit, enterit gibi barsak enfeksiyonlar? da sebepler aras?ndad?r. Hemoroidal hastal?k nedenleri aras?nda ara?t?rmalarla desteklenmeyen birçok söylence söz konusudur. Baharatl? yiyecekler, a??r? kahve tüketimi, sigara içmek, kronik alkol kullan?m?, uzun süre araba kullanmak, a??r i?lerde çal??mak, ?i?manl?k bunlardan baz?lar?d?r. Ayr?ca hamilelik, a??r egzersiz, uzun süre oturma veya ayakta kalma ile hemoroidal hastal?k geli?imi aras?ndaki ili?ki tart??mal? olsa da bu olaylar?n hemoroid belirtilerini alevlendirebilece?i dü?ünülmektedir.

Hemoroidin tedavisinde neler yap?l?yor?

Hemoroidin ilk a?amas?nda, hastal???n kesin tan?s?n?n konulmas? ve evresinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirtilerin alt?nda yatan kanser, kronik kolit hastal?klar? (Crohn, ülseratif kolit vb) gibi daha önemli bir patolojinin atlanmamas? ya da ekarte edilebilmesi için mutlaka öncelikle endoskopik tetkiklerin yap?lmas? gerekir.

Birinci ve 2. derece hemoroidlerde, uygun diyet (meyve, sebze, lifli g?dalar ve bol su içmek), d??k? yumu?at?c? ilaçlar, ?l?k su oturma banyosu ve istirahat ile t?bbi tedavinin genellikle yeterli olmaktad?r. E?er kanama devam ederse lastik bantla ba?lama, sklerozan ilaç injeksiyonu (i?ne ile kurutma), halk aras?nda laser olarak bilinen infirared ???k koagülasyonu gibi cerrahi d??? giri?imler uygulanabilir. Ba?ka sebeplerde ara?t?r?l?p ayr?ca tedavi edilmelidir. Örne?in as?l sebep akut bir barsak enfeksiyonu veya ishal ise, sadece antibiyotik ve ishal diyeti uygulamas? bile yeterli olabilir. Cerrahiye yani ameliyata gerek yoktur. Üçüncü derece hemoroidlerde; duruma göre önce t?bbi ve konservatif yöntemlerle ba?lan?r; çok az vakada cerrahi tedavi gerekir. Dördüncü derece hemoroid, bu hastalarda t?bbi tedaviden klinik belirtilerde rahatlama olur ancak ço?unda cerrahi tedavi gerekir. Ancak cerrahiye engel varsa, öncelikle diyet ayarlan?r, d??k?lama al??kanl??? düzenlenir, d??k? yumu?at?c?lar?, s?cak su oturma banyolar?, bölgesel a?r?kesici kremler ile konservatif t?bbi yöntemlere devam edilir. Hekime dü?en görev, gerekti?inde posal? diyet ile desteklenerek hastalara defekasyon disiplininin ö?retilmesi ve yanl?? al??kanl?klardan ar?nd?r?lmas?d?r.

Sponsor Reklam

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.