DİZİLERDEKİ CİNSELLEŞME

Yazar: admin | 27 Temmuz 2011 | Kategori: Video
Etiketler: , ,

Bu makalemizde son zamanlarda Türkiye televizyonlar?nda sürekli olarak yayg?nla?an bir cinsellik hareketi bulunmakta. Bizde bu durumlara de?inmek istiyoruz
Günümüz Türkiye’sinde son zamanlarda sürekli olarak yayg?nla?an ve sürekli çevrilen diziler bulunmakta. Art?k seyirciler, hangi diziyi seyredece?ini ay?rt edemez durumdalar. Bundan ziyade, dizilerin içeri?inin ne oldu?u ve ne biçimde canland?r?ld??? sorusu da biz izleyicilerin kafas?nda hala bir soru i?areti durumunda.
Son zamanlarda, Ülkemizde çevrilen diziler de çok belirgin olarak bir cinsel sahnelere e?ilim söz konusu. Nedenini henüz anlayamad???m?z yâda anlamland?rmaya çal??mad???m?z bu durum, kimi insan için iyi, kimi insan için kötü ça?r???mlar uyand?rmakta.
Günümüz Türkiye’sinde Latin dizilerinde ki sürekli olarak yay?nlanan öpü?me sahneleri bu denli ele?tirilirken Türkiye’de bu durumdan 2 kat daha cinsel içerikli diziler ç?km?? durumda. Türk Edebiyat tarihinin unutulmaz yazarlar?ndan olan Halit Ziya U?akl?gil’in hiç unutulmayacak eseri olan A?k-? Memnu dizisi’ni ele almak istiyoruz.
A?k-? Memnu, eski dönemde tek bir film halinde yay?nlanm?? ve çok büyük ilgi görmü?tü. Günümüz senaristleri, bu kitab? dizi haline getirmek istediler ve yay?n hayat?na ba?lad?lar. Ancak hiç beklenmeyen ?ekilde ve kitab?n aksine dizi de a??r? cinsel sahneler bulunmakta. Kimi zaman büyük ele?tiri konusu olan bu durumdan senaristler hiç rahats?z de?il gibi görünüyor.
Bu dizi gerçekten ilgi çekici ve güzel bir dizi ancak Ülkemiz dizilerinde a??r? cinselle?me oldu?u sürece televizyon’dan uzakla?ma ba?layabilir. O kadar ilerleyen durum söz konusu ki Türkan ?oray Kanunlar? bile art?k unutulmu?, yerini cinsellik hareketi alm??t?r. Her ne kadar ilgi alan? gözetmeksizin çekilse de günümüz dizileri, bu durum geçerlili?ini sürdürecek gibi görünüyor.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.