Çalışırken ortaya çıkan ağrılara dikkat

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , ,

Çal???rken kaslar?n?z yoruldu?unda dayanabilece?iniz a?r? olu?ur ve bu ?ekilde çal??abilirsiniz. Ancak, bu durumlarda a?r?n?n ?iddetine dikkat etmelisiniz. E?er a?r? devaml? ?iddetlenirse sakatlanmalar olabilir.

Foxnews’te yer alan habere göre, görmezden gelmemeniz gereken 8 vücut a?r?s? ?öyle;

1. Ani ba? veya boyun a?r?s?: Ba??n?zda aniden bir a?r? hissederseniz, hemen durun ve duru? biçiminize bak?n. Görmezden gelemeyece?iniz bu a?r?, kan damar?n?n bas?nçtan dolay? a??r? yüklenmesinden olabilir. E?er çömelerek yerden a??r bir ?ey kald?racaksan?z, ileri bak?n omuzlar?n?z? ve boynunuzu gev?ek b?rakmaya dikkat edin. E?er yapmazsan?z, vücudunuzun bu bölgesinde ciddi incinmelere neden olabilir.

2. Korkunç bir kas?k a?r?s?: A??r bir ?ey kald?rmaya çal???rken , kas?k bölgesinde bir a?r? hissedebilirsin. Bu basit bir kas kramp?ndan kas gerilimine kadar her ?ey olabilir. Tekrar kald?rmaya çal??t???n?zda ayn? ac? olu?uyorsa iç kaslar?n gerildi?inin göstergesidir. Geçmesi için en fazla 1 hafta bekleyin, a??rl?k kald?rma program?n?z? tekrar gözden geçirin.

3. Keskin s?rt a?r?s?: S?rt?n?zdaki a?r? keskin ve direkt ise derhal durun. Keskin a?r? genellikle bir ?eylerin yanl?? gitti?inin iyi bir i?aretidir. Bu disk kaymas?ndan sinir s?k??mas?na kadar de?i?ik durumlarda meydana gelir.

4. Ko?arken ayak bile?i a?r?s?: Birçok ko?ucu kendini sporuna ad?yor ve ko?u boyunca vücudunun baz? noktalar?nda a?r?lar olu?ur. Ko?ucular?n yapt??? gibi, vücudunuzu zorlad???n?zda baz? a?r? ve s?z?lara yol açars?n?z. Ko?arken ayak bile?iniz a?r?d???nda, bu ayak bile?inizin burkulmas? ya da gergin, yorgun ba? olabilir. E?er bununla ilgilenmezseniz, haftalarca spor yapamazs?n?z.

5. Açl???n a??r? seviyeleri: Birçok erkek için, ideal vücuda sahip olma ya?amda yüksek önceliktir. E?er diyette oldukça kararl? olursan?z ve kendinizi yeme konusunda birkaç ay s?n?rland?r?rsan?z, bu vücudunuzu dinlemek için iyi bir yoldur. Etkili bir diyetten sonra vücudunuzun hormonal dengesi yer de?i?tirebilir ve siz de ?iddetli açl?k deneyimi kazan?rs?n?z.

6. Bay?lma hissi: Egzersiz yapt?ktan sonra e?ilip kalkt???n?zda bu durum s?kl?kla olabilir. Baz? insanlarda bay?lma hissi beklenen bir durum olurken, siz yine de kan bas?nc? seviyenizi kontrol ettirin. Tuz tüketiminize dikkat edin. Ancak buna ra?men bay?lma hissi s?kl?kla tekrarl?yorsa, profesyonel yard?m al?n, bir doktora gidin.

7. Bald?r a?r?s?: Bald?r a?r?lar?, di?er ko?u yaralanmalar?n?n yayg?n olan?d?r. E?er bald?r a?r?lar?ndan ?ikayetiniz varsa, daha fazla iyile?me sürecine ihtiyac?n?z var demektir. A?r?n?z daha azsa, ne kadar sürdü?üne ve tam olarak baca??n?z?n neresinin a?r?d???na dikkat edin. 2 hafta ve daha uzun sürüyorsa, spor hekimine gösterin.

8. Sürekli yorgunluk: Sürekli yorgunluk durumunda, daha fazla uyursunuz, diyetinize uymak istemezsiniz, birkaç gün i?ten izin al?rs?n?z, kendizini daha iyi hissettirecek ?eyler yapars?n?z, ancak hiçbir ?ey i?e yaramaz. Bu a??r? antrenmanl?l?k anlam?na gelir. Birçok erkek ac?ya ve yorgunlu?a al??k?nd?r. Kendinizi ya?am?n di?er yönleri için daha az motive olmu? hissediyorsan?z, antrenmanlardan vazgeçin.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.