2012 Metro turizm personel alımı iş başvurusu

Yazar: admin | 5 Kasım 2011 | Kategori: Ekonomi
Etiketler: , , ,

Metro turizm otobüs resmiBu s?ralar artan i? al?mlar?’n? siz okuyucular?m?za duyurabilmek için, art?k personel al?m? haberlerini buradan payla??yor olaca??z. Di?er personel al?m? i? ba?vurular? için Ekonomi kategorimize göz atabilirsiniz.

Turizm sektöründe otobüs firmalar? aras?nda en çok akl?m?za kaz?nm?? markalardan biri haline gelen Metro turizm de çal??mak ister misiniz? Metro turizm 2012 y?l? içerisinde yeni eleman al?mlar? yapacak. Host, muavin, servis görevlisi ve gi?e görevlileri gibi pozisyonlara al?mlar yapacak olan firman?n insan kaynaklar? sayfas?n? incelekedik…

Metro Turizm ?nsan Kaynaklar?

Bilimsel ara?t?rmalar gezme ve görmenin insan? yaln?zca bilgili de?il, ayn? zamanda aç?k fikirli ve yarat?c? yapt???n? belirlemi?. Yani, biz sizleri bir yerden bir yere ta??rken sadece sevdiklerinize ya da i?inize kavu?turmuyoruz, beraberinde yeni ufuklar aç?yoruz. Kültür hizmeti de veriyoruz.

Bahar geldi, ku?lar yuvalar?na döndü, kuzular mele?ir, dereler ??r?l ??r?l akarken ö?renci arkada?lar?m?z?n zorlu süreci de rahatlarken siz konuklar?m?za yine güler yüzlü hizmetle, yine son teknolojiyle zaman?nda, güvenli ve huzurlu yolculuklar sa?l?yoruz. ?stiyoruz ki k???n o kasvetli havas?ndan s?yr?l?p güzel bahar? ayn? co?kuyla kar??lay?n Onun için, Suit otobüsler ald?k, sefer say?lar?m?z? artt?rd?k, onun için dergimizin sayfalar?na daha çok gezi mekan?, kültür etkinli?i s??d?rd?k.

Gönlü hizmet ate?iyle dolu arkada?lar?m?z, üreticileri de, tedarikçileri de yanlar?na alarak her koltukta bireysel ileti?im imkan? sunan yeni teknolojiyi sizlere ula?t?rmak için har?l har?l çal???yor. Tabii, hak verirsiniz ki Türkiye’nin firmas? olan Metro Turizm’in çok say?daki otobüsünün donanmas? zaman al?yor. Rakiplerimizden önde oldu?umuzun bilincinde, çal??malar?m?z? h?zla sürdürüyoruz.

Gönül rahatl???yla Türkiye’nin her noktas?na ula?t???m?z? söyleyebilirim. Di?er ula??m araçlar?n? tercih ederseniz, onlar?n biletlerini de temin ediyoruz. Bu durum büyüklü?ümüzün ve hizmette s?n?r tan?mad???m?z?n kan?t?d?r.

?ehirleraras? otobüslerimizde görevlendirilmek üzere,

Genel Nitelikler:

19 – 24 ya? aras?,
Ki?isel bak?m?na önem veren,
Güler yüzlü – Diksiyonu düzgün,
?nsan ili?kileri kuvvetli – Olumlu yakla??ml?,
Yo?un çal??ma saatlerine uyum sa?layabilecek,
Sorumluluk sahibi – Dikkatli – Disiplinli çal??abilecek,
Bay ve Bayan Personeller

?? Tan?m?:

Kurumumuzu en iyi ?ekilde temsil etmek.
?lgili yönetmelik ve talimatlar do?rultusunda
görev yapmak.
Yolcular?m?z? seyahat ba?lang?c?nda
kar??lamak.
Seyahat boyunca,
Yolcular?m?z? bilgilendirmek,
Güvenli seyahat için yolcular?m?za
yard?mc? ve rehber olmak.
Yiyecek – ?çecek servisi yapmak,
Seyahat sonunda u?urlamak.

Citation :
Mühendis, Rasyonel. “Metro Turizm Personel Al?m? I? Ba?vurusu 2012.” Lecture. Istanbul. 5 Nov. 2011. R1GEN | Rasyonel Bir Mühendisin Genetiksel Maceralar?. R1gen.net, 3 Nov. 2011. Web. 05 Nov. 2011. <http://www.r1gen.net/rasyonel-firsatlar/metro-turizm-personel-alimi-is-basvurusu-2012/>.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.