17.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı

Yazar: admin | 19 Temmuz 2011 | Kategori: Çevre Mühendisliği
Etiketler: , , ,

15-16-17 Haziran 2011 tarihlerinde ?stanbul Fuar Merkezi’nde gerçekle?tirilecek olan ICCI 2011 – 17.Uluslararas? Enerji ve Çevre Fuar ve Konferans? Bakanl???m?z taraf?ndan desteklenmektedir. Söz konusu fuarda Bakanl???m?z?n görevlendirece?i uzmanlar ile 3 farkl? oturumda 22 bildiri sunulacakt?r. Ayr?ca uzman ve yetkililerimiz di?er oturumlardaki konular? da de?erlendirmek üzere kat?l?mc? olarak da görev alarak, etkinli?in sonucunda olu?turulacak sonuç bildirgesini de?erlendireceklerdir

BEYAZ SALON TURUNCU SALON
OTURUM 41: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI?I ÖZEL OTURUMU-1 ?KL?M DE????KL??? ÇALI?MALARININ GET?RD??? FIRSATLAR VE SORUMLULUKLAR OTURUM 44:TÜB?TAK ÖZEL SUNUMLARI-1
Oturum Ba?kan?: Natalya Akinshina(The National University of Uzbekistan)-Anaerobic Digestion Of Halophyte Biomass For Biogas Production
Fulya SOMUNKIRANO?LU (Daire Ba?kan?)-?klim De?i?ikli?i Uluslararas? Müzakereler ve Beklentiler Bet Liudmila- Institute of Chemistry ASM, Moldova-Task-Specific Ionic Liquids As Recyclable Reagents And Solvents For Green Chemistry Protocols
Tu?ba ?ÇMEL? (Uzman)?klim De?i?ikli?i Eylem Plan? Fliur Macaev-Institute of Chemistry ASM, Moldova-Search Of New Magnetic Fluids Based On The Imidazolium Ionic Liquids: Synthesis, Structure And Properties
Evren TÜRKMENO?LU (Uzman)-Kyoto Protokolü Muhasebesi, Avrupa Birli?i Emisyon Ticareti Sistemi Ve 2012 Y?l? Sonras? Yeni Mekanizmalar Romen Zakhidov -Institute of Energy of  Academy of Sciences of Uzbekistan-Prospects Of Development Of “Green” Energy In Uzbekistan
Mehrali ECER (?ube Müdür V.)-Türkiye Emisyon Ticareti Mekanizmalar?n?n Neresinde S.F.Abdullaev,S.U.Umarov Physical-Technical Institute, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan-Relation Of Air Temperature Variation And Optical Thickness Of Arid Aerosol According Data An Aeronet System
Gürcan SEÇGEL (Uzman)-?klim De?i?ikli?i ve Dü?ük Karbon Ekonomisi
11:15-11:30 Soru Cevap 11:15-11:30 Soru Cevap
11:30-13:30 ARA ve Ö?le Yeme?i 11:30-13:30 ARA ve Ö?le Yeme?i
13:30-14:45 OTURUM 42: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI?I ÖZEL OTURUMU-2 ÇEVRE ?Z?N VE DENET?M S?STEM? 13:30-14:45 OTURUM45: TÜB?TAK ÖZEL SUNUMLARI-2
Oturum Ba?kan?: Eyüp YAH?? (Çevre Yönetimi Genel Müdür Yard?mc?s?) Oturum Ba?kan?:
Veysel ASLAN (Daire Ba?kan?)-IPPC Direktifi ve Türkiye Uygulamalar? S.F. Abdullaev,S.U.Umarov Physical-Technical Institute, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan-Study Of The Greenhouse Gases (Co2,O3) Concentrations In Arid And High-Mountain Regions Of Tajikistan
?brahim YÖRÜBULUT (?ube Müdür V.)-Çevre Görevlisi ve Çevre Dan??manl?k Firmalar? S.F.Abdullaev,S.U.Umarov Physical-Technical Institute, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan-Climate Change In Condition Of Arid And Of High-Mountain Regions Of Tajikistan
Yalç?n KARACA (?ube Müdür V.)-Çevre ?zni ve Lisans? Uygulamalar? Sergei A. LEVCHENKO,National Academy of Sciences of Belarus-Energy Policy And Least Cost Expantion Plan For Belarus Energy System
Tsyruk S.A., Yanchenko S.A.,Moscow Power Engineering Institute-Analysis Of Harmoni? Distortion Injected By Personal Computers
Prof. Dr.Suleimanov S.Kh.,Academy of Science of Uzbekistan-Effective   Single-Layer   Antireflective  Composite  Coatings  For  Solar  Cells
Valeryia Sudzilouskaya,Belraus State University of Informatics and Radioelectronics -The Optimal Choice Of Cogeneration Plants Type Based On Economic Calculations
14:45-15:00 Soru Cevap 14:45-15:00 Soru Cevap
15:00-15:30 Çay-Kahve 15:00-15:30 Çay-Kahve
15:30-16:45 OTURUM 43: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI?I ÖZEL OTURUMU-3   ATIK YÖNET?M?N?N ENERJ? SEKTÖRÜNDEK? YANSIMALARI 15:30-16:45 OTURUM 46:: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI?I ÖZEL SUNUMU
SEKTÖREL EM?SYON KONTROLÜ
Oturum Ba?kan?: Oturum Ba?kan?:
Betül DO?RU (?ube Müdürü)-Yakma ve Düzenli Depolama Yönetmeliklerinin Enerji Sektörüne etkileri A.Teoman SANALAN (Mühendis)-Avrupa Birli?i Perspektifinde Türkiye’de Endüstriyel Emisyonlar?n Kontrolü
Ahmet VARIR (Mühendis)-At?klar?n Çimento Fabrikalar?nda Enerji Amaçl? Olarak Kullan?m? A?cagül YILMAZ (Uzman), Yavuz YÜCEKUTLU (Mühendis),   A.Teoman SANALAN (Mühendis)-Boya ve Solvent Sektöründe Uçucu Organik Bile?ik Emisyonu Kontrolü
A.Mahir ERDEM, Münüre TÜRKMEN, Elçin ATE?-At?ktan Enerji Üretiminin Belediye At?klar? Yönetimi Aç?s?ndan De?erlendirilmesi ?rde ÇET?NTÜRK GÜRTEPE (Uzman)-Akaryak?t Depolama Ve Da??t?m?nda Uçucu Organik Bile?iklerin Kontrolü
A.Mahir ERDEM ,  Demet ERDO?AN ,Ufuk SAYIN -At?klar?n Biyometanizasyon Teknolojisi Yavuz YÜCEKUTLU (Mühendis), A.Teoman SANALAN (Mühendis)-Elektrikli Ark Ocakl? (Eao) Demir Çelik Fabrikalar?nda Mevcut En ?yi Tekniklerin (Bat) Emisyon Azalt?lmas?nda Ve Hava Kalitesinin Korunmas?nda Kullan?lmas?
Betül DO?RU (?ube Müdürü), Rezzan KATIRCIO?LU (Kimyager)-At?klar?n Gazla?t?rma ve Piroliz Yöntemleri ile Enerji Sa?lanmas? Nihat YAMAN (Kimyager)-Kireç Fabrikalar?ndan Kaynaklanan Emisyonlar?n Kontrolü Ve ?yile?tirme Çal??malar?
Hasan SEÇG?N (Mühendis)-At?k Lastikler ve Ya?lardan Malzeme ve Enerji Geri Kazan?m? A.Teoman SANALAN (Mühendis), Funda F?L?Z (Kimyager)-Cam ve Seramik Sektöründe Emisyon Kontrolü
Soru-Cevap Soru-Cevap

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.