Yumurtlama Dönemi (Tarihi) Hesaplama

Yazar: Admin 2 | 13 Kasım 2013 | Kategori: Sağlık

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Sa?l?k kategorisinde ki Yumurtlama Dönemi (Tarihi) Hesaplama hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Ülkemizdeki e?lerin birço?u çocuk sahibi olamamaktan ?ikâyetçi olmaktad?rlar. Özellikle son y?llarda artan bu sorun yüzünden birçok alternatif yöntem geli?tirilmi? ancak bunlarda çocuk sahibi olmada yeteri kadar ba?ar?l? olamam??t?r. Bu yöntemlerin baz?lar? birçok insana çözüm sunsa da çözüm bulamayan ki?iler ise umudunu kaybetmi?tir. Ço?u zaman çocuk sahibi olamamak vücuttan kaynaklanan bir sorun de?il de sadece zamandan kaynaklanan bir sorundur. ??te sizin bu zaman? do?ru olarak hesaplayabilmeniz için baz? programlar geli?tirilmi?tir. Yumurtlama dönemi hesaplama program? da bunlardan bir tanesidir.

Bir hamilelikte en önemli olan ?eylerden bir tanesi Yumurtlama Dönemi (Tarihi) Hesaplama i?lemidir. Çünkü bu hesaplama sayesinde hamileli?in en uygun zaman? çok kolay bir ?ekilde hesaplanabilir. Birçok ki?i hamile kalamad???ndan ?ikâyetçi olmaktad?r. E?er sizde hamile kalam?yorsan?z ve bu durumdan ?ikâyetçiyseniz bu durumda yumurtlama dönemini hesap etmeniz gerekir. Bu dönemde yap?lacak olan cinsel ili?kiler sonras?nda hamile kalma olas?l??? di?er zamanlara göre çok daha fazlad?r.

Bayanlarda yumurtlama i?lemi adetten yakla??k olarak 14 gün önce ba?lamaktad?r. E?er bayanlar?n yumurtlama dönemi düzenliyse bu durumda yumurtlaman?n adetten 14 gün önce ba?lad???n? anlayabilirsiniz. Bu yumurtlama dönemini tespit etmenin en kolay yoludur. Bu hesaba göre adet süresi 28 gün süren bir bayan?n yumurtlama zaman? ise adetin 14.gününde ba?lar. Hamile kalma olas?l???n? art?rmak içinse bu dönemden yakla??k olarak 2-3 gün önce ba?lanarak 1 hafta boyunca 2-3 günde bir cinsel ili?kiye girilmelidir. Bu sayede de hamile kalma olas?l??? daha da art?r?lm?? olunacakt?r. K?sacas? adet ba?lamadan yakla??k olarak 17-18 gün önce cinsel ili?kiye girilmeye ba?lanmal? ve bu da 2-3 günde bir tekrar edilerek 1 hafta sürdürülmelidir. Böylece hamile kalma ?ans? ayn? di?er günlerine göre çok daha fazla olacakt?r.

Birçok ki?i hamile kalma olas?l???n? art?rmak için her gün ili?kiye girmeyi dü?ünebilir. Bu asl?nda ilk dü?ünüldü?ü zaman mant?kl? gelebilir. Ancak her gün ili?kiye girdi?iniz zaman vücuttaki sperm say?s?n?n azalaca??n?z dü?ünecek olursan?z bu nedenle vücudunuzun tekrar sperm yapabilmesi için dinlenmesine izin vermelisiniz. Bu nedenle de uzmanlar 2-3 günde bir ili?kiye girmenin daha sa?l?kl? olaca??n? dü?ünmektedirler.

Sitemizde yumurtlama dönemini hesaplayabilece?iniz birçok program bulunmaktad?r. Bu programlar sayesinde sizde yumurtlama zamanlar?n?z? hesaplayabilir ve hamile kalma olas?l???n?z? daha da art?rabilirsiniz. Özellikle hamile kalamamaktan ?ikâyetçi olanlar için bu program oldukça i?e yarayacakt?r. Bu program sayesinde sizde birçok ki?iden daha kolay bir ?ekilde hamile kalabilirsiniz.

http://www.putur.com/yumurtlama-donemi-tarihi-hesaplama/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.