Yeni Popüler Bilinmeyen Şeker ve Ramazan Bayramı Mesajları

Yazar: admin | 29 Ağustos 2011 | Kategori: Genel
Etiketler: , , , ,

Öncelikle hepinizin Ramazan bayram? mübarek olsun. Bayramlar?n vazgeçilmezi, herkese kutlama mesaj? at?l?r. Bu mesajlar ne kadar ilgi çekici olursa, insanlar?n o kadar ho?una gider ve o kadar güzel tepkiler al?r?z. ??te sizler için haz?rlad???m?z Bilinmeyen ramazan bayram? mesajlar? ve popüler ?eker bayram? mesajlar?:

Bayram Mesajlar? – En güzel Bayram Mesajlar?,Ramazan Bayram?, Kurban Bayram? Mesajlar?

1. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayram? diliyoruz.

2. Allah?n rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allahtand?r, bütün kötülükler nefsindendir. Mekan?n cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu bayram?n mübarek olsun.

3. Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmesine vesile olan Kurban Bayram?n?z mübarek olsun.

4. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yar?nlar niyettir. Kesti?iniz kurban ve dualar?n?z kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Bayram?n?z mübarek olsun…

5. ?slam?n nurlu güne?i kalbine dolsun, makam?n cennet hz. Muhammed kom?un olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayram?n mubarek olsun.

6. Benim ömrümde ?rmaklar vard?r sular?nda hayallerimi yüzdürdü?üm, benim ömrümde sevdiklerim vard?r bayramlar ayr? geçince üzüldü?üm.Bayram?n mübarek olsun.

7. Zamana ve mekana s??mayan bir bereketle bereketlenmek ve ba???lanmis olman?n o ?erefli makam?na eri?mi? olmak temennisiyle Bayram?n?z mübarek olsun.

8. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj, kapat?r mesafeleri birle?tirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun,Bayram?n?z mübarek olsun.

9. Kalpler vard?r sevgiyi ya?atmak için, insanlar vard?r dostlu?u payla?mak için ve bayramlar vard?r sevgi ile kucakla?mak için.Bayram?n?z kutlu olsun.

10. Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,ac?lar unutulsun,dualar?n?z kabul ve bayram?n?z mübarek olsun.

11. Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul ve Ramazan Bayram?n mübarek olsun!

12. Bayramlar berekettir,umuttur,özlemdir.Yar?nlar niyettir ve dualar?n kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayram?n?z Kutlu Olsun.

13. Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun.Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n Bayram?n Kutlu Olsun

14. Bizim hayat?m?zda nehirler vard?r, köpüklerinde umutlar?m?z? yüzdürdü?ümüz ve bizim ömrümüzde güzel insanlar vard?r, görünmeyince ölesiye özledi?imiz Bayram?n Kutlu Olsun

15. Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah’a ula??rsa nur olur, ayn? yolda birle?en dualar?m?z?n nur’a dönü?üp Rabbimize ula?mas? dile?i ile Bayram?n Kutlu Olsun

16. Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz ?ükürler olsun! Ramazan bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun.

17. Bu de?erli Kurban Bayram?.nda, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? yüce Allah tüm dualar?n?z? kabul etsin.

18. Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Kurban Bayramlar? dile?iyle.

19. Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz ?ükürler olsun! Kurban Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun.

20. Küskünlerin bar??t???, sevenlerin bir araya geldi?i, rahmet ve ?efkat dolu günlerin en de?erlilerinden olan Kurban Bayram?n?z kutlu olsun.

21. Kurban Bayram?n?z kutlu, yüre?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katl?, sofran?z tatl?, mekân?n?z tahtl?, ömrünüz bahtl? olsun…

22. Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n. Bayram?n kutlu olsun…

23. Bir bayram gülü?ü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. ?yi bayramlar!

24. Dama??n?z?, ruhunuzu ve çevrenizi tadland?ran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.

25. Birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim.

En delice esen seher yeli, en güne?li günler, en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve bar?? payla??m?na en s?cak ‘merhabad?r’ bayramlar. Kurban Bayram?n?z kutlu, her ?ey gönlünüzce olsun!

26. Hay?r kap?lar?n?n sonuna kadar aç?k, kaza ve belalar?n bertaraf oldu?u Kurban Bayram?.n?n, ya?ad???n?z tüm sorunlar? al?p götürmesi dile?iyle…

27. Hay?r kap?lar?n?n sonuna kadar aç?k, kaza ve belalar?n bertaraf oldu?u Kurban Bayram?n?z?n ya?ad???n?z tüm sorunlar? al?p götürmesi dile?iyle.. Kurban Bayram?n?z mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

28. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj kapat?r mesafeleri, birle?tirir gönülleri, bir s?cak gülümseme, bir ufak hediye daha da yakla?t?r?r bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayram?n?z bereketli olsun!

29. Dostlu?u, sevgiyi ve gelece?i… A??m?z?, ekme?imizi, sofram?z?… Hüznümüzü, ac?m?z?, yaln?zl???m?z? payla?t???m?z; birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim.

30. En delice esen seher yeli, en güne?li günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban Bayram?n?z kutlu, her ?ey gönlünüzce olsun.

31. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

32. Ramazan Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle. ?yi bayramlar!

33. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile?iyle, Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayram? tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

34. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana b?rak?p mutlu olal?m. Ramazan Bayram?n? doya doya ya?ayal?m. Hay?rl? bayramlar! Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Ramazan Bayramlar? dile?iyle.

35. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n. Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun. Ramazan Bayram?n?z hay?rlara vesile olsun.

36. Küskünlerin bar??t???, sevenlerin bir araya geldi?i, rahmet ve ?efkat dolu günlerin en de?erlilerinden olan Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun. Bayramlar o kadar büyülüdür ki, geli?i bütün bir y?l beklenir ve gidi?indeki keder de ancak böyle bir ikinci geli?

37. Bayramlar o kadar büyülüdür ki, geli?i bütün bir y?l beklenir ve gidi?indekikeder de ancak böyle bir ikinci geli? ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir ne?eye dönü?ür. Ramazan Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ai

38. Bayramlar, insanlar aras?ndaki kar??l?kl? sevgi ve sayg?n?n perçinlendi?i günlerdir. Bayramlar, insanlar?n birbirleriyle olan darg?nl?klar?n? unuttuklar?, bar??t?klar?, karde?çe kucakla?t?klar? günlerdir. Bayramlar,milli ve dini duygular?n, inançlar?n, ör

39. Mübarek Ramazan Bayram?n?z? tebrik eder hay?rlara vesile olmas?n? dileriz. Buhay?rl? günde dualar?n?z kabul olsun. Dualar?n?z? eksik etmeyin…

40. Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayram? geldi, ho?geldin. Mübarek bayram ulusumuza sa?l?k, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hay?rl? bayramlar dile?iyle.

41. Sema kap?lar?n?n aç?k oldu?u bugünde heybenizde tohum tohum dua menek?eleri saçman?z temennisiyle hay?rl? bayramlar.

42. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayram? diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

43. Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz ?ükürler olsun! Ramazan Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun.

44. Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayram?. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yak?nla?s?n, darg?nl?klar ortadan kalks?n, karde?lik ve dostluk duygular? daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar ne?e ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yan

45. Ramazan Bayram?n?z kutlu, yüre?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katl?, sofran?z tatl?, mekân?n?z tahtl?, ömrünüz bahtl?, yuvan?z bereketli olsun… Dama??n?z?, ruhunuzu ve çevrenizi tadland?ran, gerçekten güzel ve bereketli bi

46. Bin damla serilsin yüre?ine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, dualar?n kabul olsun bu bayramda… Ramazan Bayram?n mübarek olsun!

47. Bayram sabahlar?, demli bir çay, su böre?i, bayram ?ekerleri, ?eker isteyen çocuklar, Ramazanl?k hayvanlar?n sesleri, bir tela? bir ko?turmaca. Köprü hep kalabal?k, bayram programlar?, kolonya ikramlar?, bayram harçl?klar?, uzun bayram tatilleri, ev gezme

48. Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmesine vesile olan Ramazan Bayram?n?z mübarek olsun. Bu de?erli Ramazan Bayram?.nda, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabb

49. Ramazan Bayram?.n?n ulusumuzun dirili?ine, mazlumlar?n kurtulu?una, insanl???n huzur, bar?? ve hidayetine vesile olmas?n? dileriz.

Benim ömrümde ?rmaklar vard?r sular?nda hayallerimi yüzdürdü?üm, benim ömrümde sevdiklerim vard?r bayramlar ayr? geçince üzüldü?üm. Bayram?n?z mübarek olsun!

51. Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

52. Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel ba?lang?çlar? müjdelemesi gibi, bu bayram?n da sana ve ailene mutluluk ve ne?e getirmesini diliyorum… ?yi bayramlar!

53. Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayram? Tüm insanlar birbirlerine daha çok yak?nla?s?n, darg?nl?klar ortadan kalks?n, karde?lik ve dostluk duygular? daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar ne?e ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana

54. Bir Ramazan Bayram? daha geldi. Bu bayram?n öncelikle milletimize, ?slam alemine ve de insanl??a hay?rlar getirmesini Yüce Allah’tan diliyoruz. Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de

55. Bir bayram gülü?ü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. ?yi Bayramlar.

56. Küskünlerin bar??t???, sevenlerin biraraya geldi?i, rahmetle ve ?efkatle dolu günlerin en de?erlilerinden olan Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun.

57. Mübarek Ramazan Bayram?n? sevdiklerinizle beraber sa?l?kl? ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanl??a hay?rl? olsun!

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.