YAZ SONRASI SAÇ BAKIMI

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/yaz-sonrasi-sac-bakimi-50fe226bf2e84.jpg”>Röfle, boya, düzle?tiriciler saçlar?n y?pranmas?na neden olan en önemli etkenler. Özellikle yaz aylar?ndan sonra saçlar? bak?ma almak ve sa?l???na kavu?turmak gerekiyor. ??te saçlar? eski ???lt?s?na kavu?turman?n yollar?…Rüzgârda dalgalanan hacimli ve ???lt?l? saçlar keyfimizi yerine getirmekle kalm?yor, güvenimizi de tazeliyor. Ancak baz? günler saçlar tüm çabalara ra?men ?ekle girmemek için adeta direniyor. Ço?u zaman düzle?tirme, k?v?rc?kla?t?rma ve röfle i?lemleri saça zarar veriyor. Saçlarda bu nedenle olu?an bask?y? azaltman?n en önemli yolu, saç?n tipini belirleyip ona göre bir tedavi uygulamak.ÇATALLA?MI? UÇLAR & KIRILMASebep
Kimyasal i?lemler, fön makinalar? ve uzun saç y?pranmaya neden oluyor.Semptomlar
• Saç uçlar? süpürge gibi çatall?ysa.
• F?rçayla tarama esnas?nda bile çabucak k?r?l?yorsa.
• Saç telleri sürekli arapsaç? gibi kar???yor ve dola??yorsa.Tedavi
Amonyak ya da peroksit içeren kal?c? boyalar?n yerine, yar? kal?c? olanlar tercih edilmeli. Röfle yapt?rmak en sak?ncal? i?lemlerden biri. Saç telleri ?slakken daha k?r?lgan oldu?u için her gün du? almaktan da kaç?nmal?. Keratin, bu?day veya soya proteini içeren saç ?ekillendiricileri tercih edilmeli.?EK?LLEND?RME ÖNER?LER?
4-6 Haftada bir kesime gidilmeli: Saçlar?n?z? yar?m santim kadar kestirin. Böylece hem ölü saç uçlar?ndan kurtulmu?, hem de saç boyunuzu korumu? olursunuz.
S?k boya yapmaktan kaç?n?lmal?: Saç?n?z?n daha az y?pranmas?n? sa?lamak için sadece dip boya yapt?rabilir, bir dahaki boyaya kadar da saç maskaras? ile diplerini kapatabilirsiniz.
Saç güçlendirici kürler yap?lmal?: Saç tellerinin y?pranm?? uçlar?n? doldurarak, proteinden zengin ürünler kullanabilirsiniz.KURU & KIVIRCIKSebep
Saç kurutma makinesi, düzle?tirici ve di?er kimyasal i?lemlerle saç?n?z?n kabar?kl???n? yat??t?rmaya çal??man?z, yap?s?n?n bozulmas?na sebep oluyor.Semptomlar
• Saç telleri en ufak bir nemde bile k?v?rc?kla??yorsa.
• Kontrol edilemez elektriklenme sorunu ya?an?yorsa.
• Saçlar kal?n telli ve sertse.Tedavi
Nemini yitirmi? saçlar için haftada üç-dört kez dimetikon, shea ya da f?nd?k ya?? içeren ?ampuanlar kullan?lmal?.?EK?LLEND?RME ÖNER?LER?
Uzun kals?n: Çene hizas?nda ba?layan hafif katlar verilmi? uzun saç, iyi bir görüntü ve dolgunluk veriyor.
Koyu renkli saçlar: Röfle daha da fazla kurulu?a neden oluyor. Bu nedenle saça parlakl?k veren, amonyak içermeyen ve az miktarda peroksit içeren yar? kal?c? boyalar tercih edilmeli.
S?caktan uzak durmal?: Kuru saç telleri için ?s?ya kar?? koruyucu bir nemlendirici krem uygulay?n, ard?ndan kurutma makinesi ile kurutun.ZAYIF & YA?LISebep
?nce saç tellerinin say?s?, kal?n saç tellerine göre üç kat fazla oluyor. Fakat bu onlar? yine de daha seyrek gösteriyor. Çünkü, her saç folikülü en az?ndan bir ya? bezine ba?l?. Ya? bezinin bu kadar fazla olmas? saçlar?n ya? ile kaplanmas?na neden oluyor.Semptomlar
• Dümdüz olan saçlar hacimsiz ve sönük görünür.
• Gün içerisinde saçlar boydan boya ya?la kaplan?r.
• Saçlar donuk, mat ve kolay ?ekil almayan bir yap?ya sahiptir.Tedavi
Sebum ad? verilen ya?l? maddeyi saçtan uzakla?t?rmak için her gün ya?l? saçlara özel bir ?ampuanla du? almak gerekiyor. Saç kremini saç?n?z?n yaln?zca ucuna ve az miktarda uygulamal?s?n?z. S?cak su ya? bezlerinin daha fazla sebum üretmesine neden oldu?u için s?cak du?tan da uzak durulmal?.?EK?LLEND?RME ÖNER?LER?
Boyun hizas?nda saçlar: Volümü art?rmak için a??r? uzun saçtan uzak durulmal?. Saçlar?n?z? daha hareketli göstermesi için perçem veya yüzünüzün çevresinde katlar kestirin.
Ürünlerle yarat?lan etki: Volümlü bir görünüm elde etmek için saç diplerine bolca hacim art?r?c? sprey s?karak, parmaklar?n?zla masaj yap?n ama saç diplerinizi taramay?n.MAT & SOLGUNSebep
Kütikül tabakas?, kimyasal i?lem ya da ?ekillendirici aletler ile h?rpalan?yor. Böylece saç telleri daha geçirgen bir hal al?yor ve boya du? esnas?nda kolayl?kla ak?p gidiyor. Ayn? zamanda ?ekillendirici ürünler de saça donuk ve mat bir görünüm verebiliyor.Semptomlar
• Bir zamanlar par?ldayan saçlar?n?z ?imdi söndü.
• Saç?n?zda sar?lar küllü, kahveler gri, k?z?llar turuncu duruyor.
• Renkler soluk duruyor.Tedavi
Saç rengini koruyucu ?ampuan ve saç kremi kullanarak solgunluk sorununu azaltmak mümkün. Parlakl???n? art?rmak içinse, eczanelerde bulabilece?iniz do?al ya? içeren, yumu?at?c? ürünler kullan?n.?EK?LLEND?RME ÖNER?LER?
Çeneden omuz hizas?na do?ru katlar: Bir arada duran katl? saçlar daha hacimli ve parlak duruyor.
B?rak?n parlas?n: Amonyak içermeyen ürünler saçlara kal?c? boyalardan çok daha az zarar veriyor.
Kendi haline b?rak?n: Mat ve solgun saçlar?n kabart?lmas? ve hacimli gösterilmeye çal???lmas?, sorunun daha çok ön plana ç?kmas?na neden oluyor. Saçlar? do?al haline b?rakarak gün ?????n?n yans?mas?na izin vermek gerekiyor.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.