YAZ BİTTİ ŞİMDİ SORUN GÜNEŞ LEKELERİNDE

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/yaz-bitti-simdi-sorun-gunes-lekelerinde-50fe21d60f190.jpg”>Güne?, dünyan?n hayat kayna??, biz insanlar için mutluluk ve sa?l?k demek. Güne?in, birçok hastal???n tedavisinde kullan?lan antibakteriyel etkisinin yan?nda, D vitamini sentezi yaparak çocuklar?n kemik geli?imini sa?lama, akne ve sivilce tedavisinde fayda sa?lama gibi yararlar? bulunuyor.Hepimiz biliyoruz ki güne? ozon tabakas?n?n incelmesi ve delinmesi sonucu tehlike de arz ediyor. Yeryüzüne ula?an ultraviyole ???nlar?, cildi erken ya?land?r?yor, k?r??t?r?yor ve deri kanseri riski yarat?yor. Bu ???nlar be? dakikal?k bir sürede melanin üretimini h?zland?r?yor. Bu üretim tam 36 saat boyunca devam ediyor. 72 saat sonra bile ciltte pigmentasyon dalgas? olu?turmaya devam ediyor. Biz buna bronzla?ma diyoruz. Özellikle yaz sonras? pek çok kad?n?n kâbusu olan pigmentasyon lekeleri ciltteki melanin miktar?n?n artmas? ve e?it olmayan bir ?ekilde da??lmaya ba?lamas? nedeniyle olu?uyor. Güne? lekeleri, hormonal dengesizlikler, do?um kontrol haplar?, hamilelik ve stres, leke olu?umunu tetikliyor. Elbette bir de genetik nedenlerle olu?an çiller var, güne?le birlikte çiller de koyula??p ço?al?yor. Yüz ve vücutta olu?an kahverengi lekeler genellikle çocuk ya?ta güne?ten iyi korunmam?? ki?ilerde daha fazla görünüyor. UVB ???nlar? epidermis tabakas?ndaki melanin ve dna taraf?ndan emiliyor, güne? yan???na sebep oluyor. Pigment lekeleri epidermis ve dermis tabakas?nda olu?uyor.LEKELERLE BA?A ÇIKMAK
Epidermisde olu?an lekelerin tedavisi yap?labiliyor. UVA ???nlar? ise dermisdeki damarlarda hemoglobine ba?lan?yor. Burada olu?an kimyasallar kollojen ve elastik liflere zarar veriyor; cildin ya?lanmas?n? h?zland?r?yor. Dermise inen lekeleri yok etmek hayli uzun ve çok i?lem gerektiren bir süreç. Güne? leke tedavisi için cildinize en uygun dermokozmetik ürünleri kullan?lmal?s?n?z. Gerek ev bak?m? gerekse klinik terapilerle cilt alt yap?s?n?n önce hasar?n? giderebilirsiniz. Sonraki a?amada lekelerin rengi aç?l?p cildin onar?lma i?lemi ba?lat?l?r. Cilt bak?mlar? s?ras?nda cildi yormayacak uygulamalar tercih edilmeli ve acele edilmemeli. Zira acele edip yo?un peeling, maske, a??r ürünler zaten yaral? olan cildi daha da yorar ve negatif etkiler olu?turabilir. Ço?u zaman yanl?? bilgilendirmeler ile lekelerin daha koyula??p ço?ald???na ?ahit oluyoruz. Bu a?ama ile lekelerin büyük bir k?sm? bertaraf edilebilir. Bu yüzden yaz ve k?? süresinde mutlaka güne? koruyucu kullanmal?s?n?z. E?er bu a?amada lekeler hâlâ geçmezse daha sonraki tedavi a?amalar?nda doktorunuz taraf?ndan önerilen IPL ve di?er lazer sistemleri olan dermabrazyon, kimyasal peeling, kriyoterapi uygulanabilir. Bu tedavilerin ehil olmayan ellerde çok vahim sonuçlar do?urdu?unu unutmamak gerekiyor.GÜNE??N ZARARLI ETK?LER?
Güne?e ba?l? cilt hasarlar? leke yan?nda cilt ya?lanmas?, derin k?r???kl?klar, elastikiyet kayb?, k?lcal damarlarda art??, k?zarma ve morarma gibi istenmeyen etkiler yap?yor. Güne?e ç?karken bunlar? mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yüzümüz biz kad?nlar için çok önemli. Bu yüzden de leke ürünleri harcamalar?m?z?n büyük k?sm?n? kaps?yor. Spf korumal? ürünler seçerken yüzünüz için krem, vücudunuz için süt formu seçmeye özen gösterin. Terleme, deniz suyu koruma faktörünün bir k?sm?n? vücuttan att???ndan, koruma ürününü 3-4 saatte bir tekrarlay?n. Havuç ve beta caroten deride boyama etkisi yap?yor ve ho? bir bronzluk sa?l?yor. Deriyi güne?e en iyi ?ekilde haz?rlamas? da, beta caroten’i tercih etme sebeplerinizden bir di?eri.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.