YAVUZ BÜLENT BAKİLER ŞİİRLERİ

Yazar: admin | 1 Ocak 2011 | Kategori: Tarih
Etiketler: , ,

Yavuz  Bülent Bakiler in en çok sevilen ?iirlerinden bir kaçtanesini istek üzerine burada yay?nl?yorum.

12 EYLÜL’E S?TEM

Kolum, kanad?m diyordum.

Sevdalan?p gidiyordum

Yurdum diye seviyordum

Yurdum, felaketim oldu.

Türküm! dedim, Türk”ü sevdim

Ö?ünen bir koca devdim

Volkand?m, alev-alevdim

Kor”dum… felaketim oldu.

Kimisi Rus, kimisi Çin…

U?a??yd?; dedim niçin?

Bayra??ma selam için

Durdum… felaketim oldu.

Vatan millet idi tasam

Çi?nenmi?ti ana-yasam

Vuracaklard? vurmasam

Vurdum… felaketim oldu.

Neyim varsa birer birer

Tutup çarm?ha gerdiler

Bozkurt”uma ”it” dediler

Kurdum… felaketim oldu.

Bu ahlaks?z dubaraya,

Tarih ”mim” koysun buraya

Eylül darbesini hayra

Yordum… felaketim oldu.

Gönlümün yi?it be?iydi

Gözlerimin bebe?iydi…

Ona da m? nazar de?di

Merdim… felaketim oldu.

Tarafs?zl?k diye diye

?u en soysuz haramiye

Ba??m?z? vermek niye

Sordum… felaketim oldu.

Ben de?ildim esip-tozan

Kanl? kuyular? kazan

Bütün tuzaklar? bozan

Zordum… felaketim oldu.

Kolum, kanad?m diyordum.

Sevdalan?p gidiyordum

Yurdum diye seviyordum

Yurdum, felaketim oldu.

CEBEC? ?STASYONU VE SEN

Cebeci ?stasyonunda bir ak?am üstü

?ncecikten bir ya?mur ya??yordu yollara

Yeni ba?tan ya??yorduk kaderimizi

S?cak bir kara sevda

Yüre?imizin ba??nda ba?da? kurup oturmu?tu;

Ac?ms?, buruk.

mühürlenmi?ti a?z?m?z bir sessizlik içinde

Sessizli?i üstümüzden atam?yorduk

Bir saçak alt?nda karars?z, yorgun

Saatlerce duruyorduk

Kimse görmüyordu bizi

Cebeci ?stasyonunda bir ak?am üstü

Yeni ba?tan ya??yorduk kaderimizi

Cebeci ?stasyonunda bir ak?am üstü

Bir ba?ka türlüydü bu insanlar

Sen bir ba?ka türlüydün

Gözlerin yine öyle bir bilinmez renkteydi

Gözlerin gözlerimde erimekteydi

Bir mermer heykel gibi yan?mda duruyordun

Beni b?rakma diyordun

Meyhane sarho?lar? gibi s?r?ls?klam

Bir yaln?zl?k duyuyorduk

A?l?yordun, a?l?yordun…

Cebeci ?stasyonunda bir tren

Nefes nefese soluyordu

Gerilmi? bir keman teli gibiydik

Ankara Kalesi”nde bir eski çalar saat

Bilmem kaça vuruyordu

Bir ya?mur ya??yor inceden ince

?çimizdeki binbir dü?ünce

Harmanlar misali savruluyordu

Islanm?? bir ceylan yavrusu gibi

Tiril tiril titriyordun

Gitsek gitsek diyordun.

Yüre?imin at???ndan deli gönlümce

S?r?l s?klam, paramparça, permeperi?an

Türküler söylüyordum

A?l?yordun, a?l?yordun…

?imdi, ?imdi seni dü?ünüyorum

Cebeci yollar?nda rüzgarlar esiyor, serin

Paramparça dü?mü? gönül ufkuma

?ki y?ld?z gibi gözlerin

Gel Ey ci?erime saplanan hançer

Gel ey yüre?ime oturmu? kur?un

Göçmen ku?lar gibi çok uzaklardan

Gel art?k

Ne olursun

GÖZLER?N ?STANBUL OLUYOR B?RDEN

Seninle bir ya?mur ba?l?yor iplik iplik,

Bir güzellik do?uyor yüre?ime ?iirden.

Mart?lar konuyor omuzlar?ma,

Gözlerin ?stanbul oluyor birden.

Ak?amlardan, gecelerden, senden uza??m

?iirlerim rüzgard?r uzak da?lardan esen

Durgun sular gibi azalaca??m

Bir gün, birdenbire ç?k?p gelmesen.

?ark?larla geleceksin, duygulu, ince

Yaln?z gözlerime bak diyeceksin.

Ellerim usulca ellerine de?ince

Kaybolup gideceksin

Bir elim seni çizecek bütün pencerelere

Bir elim seni silecek.

Kalbim: Ebemku?a??; günde bin kere

Senin için yeni ba?tan can kesilecek.

Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde

Sonra seni kaybetmek hemen her yerde

Ne güzel binece?im vapurlar? kaç?rmak

Yapayaln?z kalmak iskelelerde.

Seninle bir ya?mur ba?l?yor iplik iplik,

Bir güzellik do?uyor yüre?ime ?iirden.

Mart?lar konuyor omuzlar?ma,

Gözlerin ?stanbul oluyor birden.

LALEL? – AKSARAY

Yine ak?am, yine gurbet, yine ba??mda efkar

Ve yine içimde ?ark?l? sesin.

Gözlerimde çizgi çizgi duraklar

Duraklarda hayal- meyal senmisin?

Senmisin yanyana gezemedi?im?

?nce sitemini sezemedi?im

S?rr?n? bir türlü çözemedi?im

?çimdeki çetin sual senmisin?

Bu nas?l yürekten söylenmi? makam?

Dinledi?im bütün türkülerde gam

Laleli-Aksaray aras?nda her ak?am

Dinledi?im tatl? masal senmisin?

Ne derse ald?rma ?imdi art?k el

Gel bir ak?am yine türkülerle gel! ..

?stanbul seninle çok daha güzel

?stanbul”dan güzel hayal senmisin?

Biliyorum seni türküler yakt?,

Türkülü gözlerin ?slak ?slakt?.

?imdi beni sokak sokak her ak?am vakti

Dola?t?ran ”Di?i kartal” senmisin?

Yine ak?am, yine gurbet, yine ba??mda efkar

Ve yine içimde ?ark?l? sesin.

Gözlerimde çizgi çizgi duraklar

Duraklarda hayal meyal senmisin?

S?VAS’TA YOKSUL ÇOCUKLAR

Sivas’ta Ulu Camii avlusunda çocuklar

Yalvaran gözlerle etrafa baka baka

Aç?yorlar küçük esmer avuçlar?n?:

-Emmilerim sadaka! Emmilerim sadaka!

Hükümet kona??n?n yan?nda biri

Bir kemik kalm?? bir deri…

”Boya cila yimbe?,boya cila yimbe?” diye a?l?yor

Ve daha f?rça bile tutam?yor elleri.

Garipler Pazar?”nda körpe çocuklar

Yorgunluktan güzelim yüzleri al al…

Öldüren bir ç??l?k dudaklar?nda:

-Bo? hamal!bo? hamal!bo? hamal!

Nane satan su satan yetim çocuklar

?ark? söyleyemediler güne?e aya…

Biliyorum ne masal dinlemeye doydular

Ne oyun oynamaya…

Bezirci’de,Yüceyurt’ta Alt?ntabak’ta…

Çocuklar var incecik yüzleri nurdan

Ama toz toprak içinde elleri ayaklar?

Oyuncaklar? çamurdan…

Ve günahkar çocuklar,suçlu çocuklar

Mahkeme salonunda bakar?m dizi dizi

Bu suç bizim suçumuz,bu günah bizim

Affedin bizi.

Gökteki y?ld?zlar kadar say?s?z

Ah yurdumun kimsesiz ve yoksul çocuklar?

Anlad?m fark?n?z yok kopar?lm?? ba?aktan!

Al?n bu gözleri benden,al?n bu yüre?i art?k

Utan?yorum ya?amaktan.

?A?IRDIM KALDIM ??TE

?a??rd?m kald?m i?te! …..

sözde senden kaç?yorum dolu dizgin atlarla

bazen sessiz sedas?z ipekten kanatlarla

ama sen hep bin y?ll?k bilenmi? inatlarlarla

kar??ma ç?k?yorsun en so?uk mimiklerle

ad?n? yaz?yorum buldu?um f?rsatlarda

yüre?imin ba??na noktalarla, hatlarla

ba?ba?a kal?yorum sonunda hayallerle

sözde sana ko?uyorum dolu dizgin atlarla

ne olur bir gün beni kap?nda olsun dinle

öldür bendeki beni sonra dirilt kendinle

çarpsan kara sevday? en az?ndan yüzbinle

nas?l ba?land???m? anlars?n kemendinle

kaç defa ç?k?p geldim buralara inatla

ama her dafas?nda dönemedim seninle

hangi dü?üm çözülür nazla, sitemle, kinle

ne olur bir gün beni kap?nda olsun dinle

?a??rd?m kald?m i?te bilmemki nemsin

bazan k?zkarde?imsin bazan öpöz annemsin

sultan?ms?n susunca; eksilmeyen çilemsin

orada ufuk çizgim, burada yan?m yöremsin

beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin

çaresizim çaremsin,

?a??rd?m kald?m i?te bilmemki nemsim

TÜRK?YEM, ANAYURDUM, SEBEB?M, ÇAREM!

Ben, ka?n?larla yayl?larla büyüdüm geldim

Çocuk yüre?imi yakan türküler dinleye dinleye.

Mahzun ka?n?larla, nazl? yayl?lar?nla

Ve tozlu yollar?nla sevdim seni Türkiye!

O tezek toplad???m k?rlar, yaylalar…

Ba??na oturdu?um, yemek yedi?im atand?r.

Türkiye”m, anayurdum, sebebim, çarem…

Ta??na topra??na vurgunlu?um bundand?r…

Ak?am karanl???yla ba?lard? kurba?alar

Susar gökyüzü kadar, dinlerdim biteviye.

Gecemi besteleyen c?rc?r böceklerinle.

Kurba?a seslerinle sevdim seni Türkiye!

Bir Peygamber sofras?yd? sofram?z:

Biraz tand?r ekme?i, biraz çökelik…

Yoksullu?unla da ba?land?m kald?m sana

Mecnunlar gibi üstelik.

Ya?murlar ba?lay?nca, odalar?m?z damlard?

Dizlerini döve döve a?lard? anam.

?imdi k?rkikindiler boyunca s?r?ls?klam

Küçük kerpiç evlerin ç?kmaz akl?mdan!

Türkiye”m! Hasretim! K?nal? türküm! ..

?çiçe güzellik, uç uca kah?r

Yüre?imi bin parçaya bölseler

Her parças? yine seni ça?r???r

YAVUZ BÜLENT BAK?LER….

Yavuz Bülent Bakiler ile ilgili sitemizde çok say?da yaz? vard?r. Arama yapabilir veya diger kategorilere göz  atabilirsiniz..

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.