Yatmadan Önce Su İçmenin Faydaları

Yazar: admin | 10 Ekim 2011 | Kategori: Sağlık

Gece, yatmadan önce bir bardak su içerek yatmak kalp krizini önlemekte. Yap?lan ara?t?rmalar sonucunda bu kan? tam olarak net’lik kazanm?? durumda. ?nsan vücudunun yakla??k olarak %60’?n?n su ile kapl? oldu?unu biliyoruz. Bu sebeple vücudun su dengesinin orant?l? olmas? gerçekten hayati önem ta??yabiliyor.

Uzmanlar, insanlar?n günde minimum 2,5 litre su tüketmeleri konusunda hemfikir görü? bildiriyorlar. Bununla do?ru orant?l? olarak insan vücudundan günlük ç?kmas? gereken 1 litrelik idrar ç?km?? bulunuyor ve normal i?leyi? sa?lanm?? oluyor.
Yap?lan ara?t?rmalar sonucunda ‘’Vücudun a??r? s?v? kaybetmesi sonucunda kan ak??kanl???n?n azalmas? ve vücudun s?v? ihtiyac? düzeninin bozulmas? kalp krizini tetikleyen en büyük etken’’ olarak gözükmekte. Kan’?n ak??kanl???n?n bozulmas? kalp krizi d???nda daha birçok hastal??a yol açabiliyor. Ak?am yenilen yemeklerin ard?ndan kan?n içerisindeki ya? oran?, kolesterol ve protein miktar? azalarak ak??kanl?k azalma gösterir.

Bu durumda uzmanlar yemeklerden en az yar?m saat öncesinde su içilmesini ve gece yatmadan önce su içerek yat?lmas?n? ?iddetle tavsiye ediyorlar. Ayr?ca uzmanlar, s?v? ihtiyac?n?n sadece su ile de?il çay ve dengeli içerik ta??yan içecekler ile de giderilebilece?ini savunuyorlar ve dü?üncelerini deneylere de dayand?rarak tezler ortaya at?yorlar. Bu durumda sa?l?k için su anlay??? benimsenmelidir.

Ayr?ca uzmanlar, Omega 3 ve 6 ya?lar?n?n insan vücudunda uzun süre tutulmas?n? sa?layan ?eyin su oldu?u konusunda da hem fikir görü? bildiriyorlar.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.