WEB TASARIMI ÖN BİLGİLERİ

Yazar: admin | 1 Ekim 2011 | Kategori: Eğitim

Size bu makalemizde webtasar?m ile ilgili ön bilgileri, bilmeniz gerekenleri detaylara inebildi?imiz kadar inerek aç?klamaya çal??aca??z. Ba?l?yoruz.

Webtasar?m, k?sa olarak bir web sayfas? veya forum sitesi kurulumu anlam?na geliyor. ?öyle ki uzman i?i siteler kurmak için mutlaka kurslar?na gitmelisiniz. E-ticaret veya spor kulübü gibi sitelerin kurulumunu ve nas?l yap?ld???n? ö?renmek için en iyi kurslara giderek e?itim almal?s?n?z.

Peki, Webtasar?m terimlerine gelelim. Web tasar?m?nda 2 çe?it kodlama vard?r. Php kodlama ve Asp kodlama. Sizler için ba?lang?ç olarak en uygun kodlama ?ekli hiç ku?kusuz Php kodlama olacakt?r. Neden diyecek olursan?z Asp kodlamas?, genelde çok profesyonel ve flash kullan?lmas? gereken siteler için kullan?lan kodlama ?eklidir.

Flash nedir? Flash sitelerde kullan?lan animasyonlu her ?eydir. Örne?in bir siteye girdi?iniz sa? alt kö?ede bir bayan ç?k?yor ve size sitenin içeri?ini anlat?yor. Bir nevi k?lavuzluk yap?yor. O bayan o bölüme flash tasar?m ile konulmu?tur. Bir site kuracaksan?z e?er kurmadan önce elinizde bulunmas? gereken birkaç ?ey bulunmakta.

1-) Domain [Site Ad?. com , .net v.s] = Öncelikle bir site kuracaksan?z e?er bir domain’e ihtiyac?n?z var.Mesela ‘’siteismi.com’’ ad?nda bir site kuracaks?n?z.Bunu yapman?z için Domain satan bili?im ?irketlerine ba?vurman?z gerekmektedir.O siteye sipari? vereceksiniz.Sipari?iniz para yat?r?ld?ktan sonra onaylan?r ve domain alm?? olursunuz
2-) Hosting = Hosting, sitenizin çal??mas?n? sa?layan, ziyaretçileri, konular? v.s içerisinde bar?nd?ran bir programlama sistemidir. Hosting’ler genel olarak boyutlu olarak sat?l?r. Örne?in 1 GB alanl? ve s?n?rs?z trafik özelli?ine sahip bir Hosting al?rsan?z 1 GB alan? doldurana kadar kullanabilirsiniz.1 GB alan yakla??k 150.000 üye almaktad?r.
3-) Site Kurulum Dosyalar? = Örne?in bir Vbulletin forum kuracaks?n?z.Bu forum dosyalar?n? internetten indirerek elinizde haz?r tutman?z gerekmektedir ki Domain onayland???nda direk FTP sunucunuza dosyalar? atarak kurulumu tamamlayabilirsiniz.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.