Varna Meydan Savaşı

Yazar: admin | 29 Temmuz 2011 | Kategori: Tarih
Etiketler: ,

Ahmet Refik’in Osmanl? Zaferleri isimli eserinin Varna Meydan Sava?? bölümünden özettir. Sava??n sebepleri, geli?imi, sonuçlar? hakk?nda bilgiler yer almaktad?r

Çelebi Sultan Mehmed Han ile tekrar dalgalanmaya ba?layan Osmanl? bayra?? özellikle Sultan II. Murad zaman?nda Belgrat önlerine kadar gelmi?ti. Sultan II. Murad, özellikle Anadolu’da i?leri yoluna koyup imar faaliyetlerine giri?ti?i bir s?rada ?ehzade Alaaddin Çelebi’nin vefat etmesi üzerine son derece üzüldü ve devlet i?lerini on iki ya??ndaki o?lu Sultan Mehmet’e b?rakarak Manisa’ya çekildi.

??te bu geli?meler Macar kral? Ladislas içi bir vesile oldu. Ona Osmanl?’daki bu geli?meleri Karamano?lu ?brahim Bey bildirdi. Bunun üzerine derhal Osmanl?larla yapt??? antla?may? bozan Ladislas, sava? haz?rl?klar?na ba?lad?. Kurabilece?i en güçlü orduyu kurmak için kollar? s?vayan Ladislas, ilk etapta 11.000-12.000 kadar bir kuvvet toplayarak Segedin’e geldi. Bu ordunun üçte biri Macar, geri kalan?n yar?s? Polonya ve yar?s? da di?er milletlerdendi. Daha sonra Orsava’ya gelen orduya burada Jan Hunyad kumandas?nda 4.000 ki?i daha kat?ld?. Ordu buradan sonra da Rasova ?ehrine ula?t?. Buraya ula?ana kadar askeri nizamlara ayk?r? birçok harekette bulunan ordu pek çok ?ehri ya?malad?. Ard?ndan Ni?bolu önlerine gelen orduya burada da 4.000 ki?ilik bir ordu kat?ld?. Yine bu s?rada Ni?bolu kalesinin muhaf?z?, Osmanl? komutalar?ndan Firuz Beyzade Mehmed Bey idi. Özellikle yeterli ku?atma aleti bulunmayan müttefikle ordusu ?ehri ele geçirmek istemesine ra?men küçük hücumlar yapmak zorunda kald?lar. Böylece bir çok telefat verdiler. Ard?ndan s?ras?yla ?umnu ve Petriç ?ehirlerine ula?an Haçl? ordusu nihayet Kas?m ay?n?n dokuzuncu günü Varna ?ehrine girdi.

Müttefikler ordusunun sald?r? haz?rl?klar? yapt???n? haber alan Osmanl?lar ise derhal bir harp meclisi toplad?lar. Bu mecliste Sultan Murad’a mektup yaz?lmas?na karar verildi. Bu mektupta Sultan Murad’a derhal taht?na ç?kmas?n?n gereklili?inden bildirilmi?ti. Sultan Murad ise mektupa ?öyle cevap veriyordu; “O?lumuz Sultan Mehmed’e hilafet makam?n? ve saltanat taht?n? devretmekten maksad?m?z, bundan böyle istirahat etmekten ibarettir. Padi?ahl?k kendine laz?msa din ve devleti korusun!”

Bunun üzerine Sultan Mehmed ikinci bir mektup yazarak ?öyle dedi; “Cihan sultanl??? kendisine ait ise, taht?n?n ba??na gelip dü?mana ders vermesi farzd?r. Yok padi?ah biz isek verilen emre uymak üzerlerine elzemdir!”

Bunun üzerine derhal harekete geçen Sultan Murad toplad??? 40.000 ki?ilik ordusu ile Edirne’ye hareket etti ve Rumeli’ye geçti. Süratli bir emirle ordu sava? meydan?na yani dü?man?n daha önceden geldi?i Varna önlerine geldi. Bu s?rada Osmanl? ordusu yakla??k 100.000 ki?iyi bulmaktayd? ve sava? düzeni t?pk? Ni?bolu Sava??’ndaki düzene benzemekteydi.

Sava??n ba?lamas?yla iki orduda birbirlerine ?iddetli hücumlarda bulundular. Bir ara müttefikler ordusu üst üste birkaç ba?ar? kazand?. Bu arada Macar kral? Ladislas da sava??n kesin sonucunu kendisi belirlemek için 500 seçkin askeriyle yeniçerilere do?ru ilerlemeye ba?lad?. Bir anda bu kuvvetin etraf?n? saran Yeniçeriler birçok dü?man? öldürdüler. Ayr?ca Koca H?z?r ad?nda bir yeniçeri Macar kral? Ladislas’?n kellesini keserek padi?aha getirdi. Kesik kelleyi bir m?zra?a takt?ran padi?ah onu tepeye ast?rd?. Bunu gören birçok dü?man askeri de kaçmaya ba?lad?lar. Böylece Osmanl?lar yeni bir zafer kazanm?? oldular.

Müttefikler ordusu bu sava?ta Tuna’da bo?ulanlardan hariç 10.000 ile 12.000 aras?nda telefat verdiler. Yap?lmas? gereken haz?rl?klar? sava?tan önce çok k?sa bir zamanda yapan Osmanl? ordusu bu zaferle askeri dehas?n? bir kez daha kan?tlam??t?r. Nitekim bu zaferin kazan?lmas?nda en önemli konulardan biri de meydan sava??nda eksik kuvvetlerin mücadele etmesine ra?men kale ku?atmalar?n? fazla askerden olu?an kuvvetlerin sonuçland?rmas?d?r….

Ahmet Refik’in Osmanl? Zaferleri isimli eserinin Varna Meydan Sava?? bölümünden özettir. Sava??n sebepleri, geli?imi, sonuçlar? hakk?nda bilgiler yer almaktad?r.

Tarihçi Talha Gönülalan taraf?ndan yap?lan bir özettir. www.bildigim.com

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.