TÜRK TELEKOM İPTV BAŞVURU

Yazar: admin | 3 Ekim 2011 | Kategori: Genel

Türk Telekom’un yepyeni teknoloji at?l?mlar?ndan birisi olan IP Tv, art?k devrim yaratacak kadar yayg?nla??yor. Bu sistemi kimi insan yeni duymu? olabilir. Ba?vuru bilgilerine de?inece?iz.

Öncelikle Türk Telekom IP Tv uygulamas?na 2 türlü ba?vurabiliyorsunuz. Bu ba?vurular?;
1-) Türk Telekom Online ??lem Hatt?ndan
2-) Türk Telekom Müdürlü?ünden
Yapabiliyorsunuz. Ba?vurunuz için belirli bir ?art bulunmaktad?r. IP Tv’ye ba?vuracak ki?ilerin;
1-) Bilgisayarlar? ve bu bilgisayara ba?l? Türk Telekom ?nternet hatt? bulunmal?d?r
2-) Yukar?daki madde ile dolayl? olarak Türk Telekom ev/i? hatlar?ndan birisi ba?l? bulunmal?d?r.

Yukar?daki maddeler e?er sizde bulunuyorsa IP Tv uygulamas?na ba?vurabilirsiniz. IP Tv uygulamas? online ba?vuru gayet kolayd?r. Türk Telekom sitesinden IP Tv uygulamas? ba?vuru bölümünden T.c Kimlik No, adres bilgileri v.s gibi kutucuklar? doldurarak ba?vurunuzu yapabilmektesiniz. Ancak sizler için en uygun olan bizzat kendinizin Türk Telekom’a giderek ba?vurusu yapmas? olacakt?r.

Bu ba?vuru, h?zl? ve güvenli ?ekilde olacakt?r. En geç 2 i? günü içerisinde ba?vurunuzda herhangi bir soru yoksa Türk Telekom yetkilileri gelerek bilgisayar?n?za gerekli ayarlamalar? yap?yor ve ba?lant?lar? yerle?tiriyor. Böyle sizde IP Tv ayr?cal???ndan faydalanmaya ba?lam?? bulunuyorsunuz.

IP Tv, interaktif televizyon sistemidir. Di?er sitelerdeki yay?nlara k?yasla bu sistem ile hiç tak?lmadan yâda duraklamadan diledi?iniz gibi televizyon izleyebilir, hatta izleyece?iniz programlar? bizzat kendiniz seçebilirsiniz. Örne?in; eve geldiniz ve televizyon ba??na oturdunuz ancak hiçbir ?ey yok. IP Tv ile izleyece?iniz programlar?, hatta televizyon yay?n ak???n? bile s?raya koyabilir ve izleyebilirsiniz. Bu hizmet bir Türk Telekom Hizmetidir.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.