Türk-İtalyan İlişkileri

Yazar: admin | 25 Temmuz 2011 | Kategori: Tarih
Etiketler: ,

Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekamülünün zirvesine eri?en Osmanl? Devleti, bu dönemden itibaren bir duraklama ve gerileme dönemine girdi. Devletin zay?flamas? kar??s?nda devlet adamlar?n?n ald?klar? tedbirler yeterli olmay?nca Bat?l? ve büyük devletler olarak tabir edilen Rusya, ?ngiltere, Fransa, ?talya, Avusturya ve Prusya gibi devletler kar??s?nda Osmanl? Devletinin gücü azald?. Bu durum yukar?da isimleri say?lan Bat?l? devletlerin Osmanl? Devleti ve topraklar? üzerinde baz? emellerinin ortaya ç?kmas?na veya vârolan emellerinin alevlenmesine sebep oldu. Özellikle 20. yüzy?l?n ba?lar?ndan Osmanl? Devleti’nin y?k?l???na kadar geçen sürede Osmanl? Devleti de?i?ik co?rafyalarda bu devletlerle sava?lar yapmak zorunda kald?.

Bu tarihlerde yo?unla?an Türk-?talyan ?li?kileri ilk olarak Osmanl? Devleti ve ?talya aras?nda yap?lan Trablursgarp Sava?? ve bu sava??n neticelenmesiyle imzalanan U?i Antla?mas? ile kendini göstermektedir. Bu dönemde iki devlet aras?ndaki sorun sömürge aray???ndaki ?talya’n?n Trablursgarb’a sald?rmas?yken U?i Antla?mas?’ndan sonra Oniki Adan?n ?talya’ya geçici olarak b?rak?lmas?yla bir sorun daha ç?km?? bulunmaktayd?. Tarihte Ceneviz ve Venedik ?mparatorluklar?n? y?kan Türkler Osmanl? Devleti zaman?nda ?talyanlarla yapt??? toplam 15 sava??n 11’ini kazanm?? olmalar?na ra?men I. Dünya Sava??’ndan itibaren onlara kar?? daha az güçlü görünmü?tür.

Bundan sonraki dönemde Türk-?talyan ili?kilerinin genel olarak I. Dünya Sava?? ile ba?layan ve sava??n sonucunda ortaya ç?kan yeni duruma göre ?ekillendi?ini söyleyebiliriz. I. Dünya Sava??’na ?ttifak Devletleri’nin yan?nda giren Osmanl? Devleti, sava?a ?tilaf Devletlerinin yan?nda giren ?talya ile kar?? saflarda yer alm??t?r. Bunun sonucunda iki devlet cephelerde çarp??m?? ve Osmanl? Devleti sava?? kaybeden tarafta yer alarak sava?tan zararla ç?karken ?talya, kazanan devlet olarak Osmanl? Devleti topraklar? üzerinde pay elde etme çabas?na giri?ti.

??te bu dönemde ba?layan Türk Milli Mücadelesi ile Anadolu’da ?tilaf Devletleri i?gallerine kar?? bir direni? ortaya ç?kt?. Özellikle Anadolu’nun bat? kesiminde baz? emelleri olan ?talya’n?n di?er ?tilaf Devletleri ile anla?amamas? ve Yunanistan ile baz? ç?kar çat??malar? ya?amas? üzerine emellerinden vazgeçti?ini görüyoruz. ?talya’n?n Anadolu üzerindeki iddialar?ndan vazgeçmesi belki geçici denilebilecek bir geli?me idi. Fakat yine de I. Dünya Sava??’nda Osmanl? Devleti’nin kar??s?nda yer alan ve sava?tan sonra Türkiye’yi payla?mak te?ebbüsünde bulunan üç büyük devlet aras?nda Türkiye ile iyi münasebetler kuran ilk devletin ?talya oldu?unu belirtmek gerekmektedir.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.