Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Yazar: Admin 2 | 6 Kasım 2013 | Kategori: dizi
Etiketler: , , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Moda kategorisinde ki Tükenmez Kalem Lekesi Nas?l Ç?kar? hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Özellikle ö?rencilerin s?k s?k kar??la?t??? sorunlardan biri olan tükenmez kalem lekeleri okul gömleklerinin, günlük k?yafetlerin ya da kalemlik vb. okul e?yalar?n?n çöpe at?lmas?na neden olur. Ç?kar?lmas? imkâns?zm?? gibi görülen tükenmez kalem lekelerini nüfus etti?i alandan ç?karabilmek için birçok yöntem bulunmaktad?r. Bu yöntem ev i?leriyle daha çok ilgilendikleri için ev han?mlar? taraf?ndan da bilinir. Ev han?mlar?na gerek duyulmad??? durumlarda tercih edilen kuru temizlemeciler kuma? yap?s?n?n karma??k oldu?u hassas k?yafetler için ba?vurulmas? gereken bir yoldur. Aksi takdirde kolayca halledilebilecek olan bir tükenmez kalem lekesi az da olsa bir maliyete neden olacakt?r.

Di?er bütün lekeler gibi tükenmez kalem lekelerinde de tazeyken müdahale etmek önemlidir. Bu yüzden tükenmez kalem lekesi nas?l ç?kar diye merak eden ki?iler öncelikle lekenin üzerinden zaman geçmemesine dikkat etmelidirler. Üzerinden zaman geçmi? bir tükenmez kalem lekesini temizlemek için kuru temizlemeciye mecbur kal?nacakt?r. Bunun nedeni ise kalem mürekkebinin içinde yer alan ya? tabakas?d?r. Yap?s?nda ya? bulundu?u için suyla y?kanmas? tavsiye edilmez. Su herhangi bir zarar vermez fakat ya?la kar??t maddeler oldu?u için herhangi bir etkisi olmaz. Bu yüzden zaman kayb?n? da önlemek amac?yla öncelikle taze lekenin s?v?l??? al?nmal?d?r. Lekenin taze olup olmad??? yüzeyinin ???kta parlay?p parlamad???ndan belli olur. I??kta parlayan k?s?mlar leke üzerinden al?nmal?d?r. Daha sonra ise s?v? çama??r deterjan? ile a?art?c? kar??t?r?larak lekenin bula?t??? yüzeye dökülmelidir. Lekeli çama??r haz?rlanan s?v?yla birlikte biraz bekletilir ve çama??r makinesine at?l?r. Böylece makineden ç?kt???nda çama??rlar eski hallerine kavu?abilirler.

Tükenmez kalem lekesini ç?karabilmek için kullan?lan araçlardan biri de ispirtodur. Yak?c? bir özelli?e sahip olan ispirto kimyasal bir madde oldu?u için lekeye nüfus eder ve temizlenmesine yard?mc? olabilir. Fakat yan?c? özelli?inden dolay? olu?abilecek herhangi bir tehlikeye neden olmamak için kullan?lmamal?d?r. Aksi takdirde kalem lekesini ç?karmak isterken daha büyük zararlarla kar??la??labilir. Örne?in ispirto dökülen bir kuma? küçük bir çocu?un eline geçerse yang?na ve ölümlere varan durumlarla kar??la??labilir.

?spirto gibi kullan?lan fakat kullan?m? aç?s?ndan herhangi bir tehlike olu?turmayan sirke de tükenmez kalem lekesine getirilen çözümler aras?ndad?r. Yumu?ak yap?s?ndan dolay? pamukla kullan?lmas? tavsiye edilir. Pamuk yerine kullan?lan bir bez sirkeyi iyi emmeyece?i için lekenin temizlenmesini sa?layamayacakt?r. Sirke dökülen pamuk mürekkep lekesinin üzerine bast?r?l?p çekilerek bu i?lem uygulan?r. Defalarca tekrarlanan bu i?lem sonucunda sirkeli pamuk mürekkep lekesini de emecektir.

http://www.putur.com/tukenmez-kalem-lekesi-nasil-cikar/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.