TATİLDE BESLENME

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/tatilde-beslenme-50fe2231b1a7c.jpg”>H?zl? ve yorucu çal??ma hayat?na uyum sa?layal?m derken, dinlenmek ve e?lenmek en büyük lüksümüz haline geliyor. Bütün bir y?l?n yorgunlu?unu ve stresini atmak istiyoruz. Doya doya e?lenip istedi?iniz gibi beslenebilece?iniz bir tatil elbette ki herkesin hakk?. ??te bu noktada sa?l???m?z? ve formumuzu kontrol alt?nda tutabilmek, tatil öncesi alabilece?imiz önlemler ve tatil esnas?ndaki tüketim tercihlerimizde bilinçli davranmam?zla mümkün olabilmektedir.Tatil öncesindeTatilimiz s?ras?nda daha çe?itli beslenebilmek ve tatil sonras? formunuzu koruyabilmek istiyorsan?z kredi kazanmal?s?n?z. Dü?ük kalorili bir beslenme ?ekli benimsemeli, yiyeceklerle ald???n?z ya? miktar?n? azaltmal?s?n?z. Özellikle yeme içme üzerine kurulmu? bir tatil plan?n?z varsa, öncesinde düzenli egzersiz yaparak vücut ya? oran?n?z? birazda olsa azaltmak mümkün olacakt?r.Bazen uzun yolculuklar, hava de?i?imi, saat fark? barsak aktivitesinin bozulmas?na ve baz? k?sa süreli sindirim sistemi sorunlar?na neden olmaktad?r. Tatilinizin ilk günlerinde bu tip sorunlarla kar??la?mamak için, tatil öncesinde, günde 2-2,5 litre kadar s?v? tüketmeye özen göstermeli ve bol lifli bir beslenme düzeni benimsemelisiniz. Bunun için mevsim meyvelerinden yeterli olarak tüketmeli ve zeytinya?l? sebze yemeklerini tercih etmelisiniz.TatildeMetabolik saatinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Çok geç saatlerde yatmak i?tah kontrolünün kaybedilmesine neden olmaktad?r. S?caklarda ya? tolerans? azalaca??ndan güne a??r yiyecekler tüketerek ba?lamamak için mutlaka kahvalt? yap?lmal?d?r. Ya? içeri?i yüksek olan k?zartmalardan uzak durmal?, taze mevsim sebzelerinden olu?an bol ye?illikli ortak bir sebze taba?? haz?rlamay? ihmal etmemelisiniz.Kahvalt?dan sonraki ö?ünlerde protein a??rl?kl? beslenme olas?l??? yüksek olaca??ndan, kahvalt?da i?lenmi? et ürünlerinden ( salam, sosis, sucuk, jambon, past?rma vb.) uzak durmal?s?n?z. Ayr?ca yüksek kalorili at??t?rmal?klar yerine, kahvalt? saatinde alaca??n?z meyve, size daha sonra besin içeri?i kaliteli bir at??t?rmal?k alternatifi olacakt?r.Ana ö?ünlerde tokluk sa?lamak, gereksiz tüketimleri önlemek aç?s?ndan büyük önem ta??r. Ya?s?z et (?zgarada, f?r?nda haz?rlanm??), yan?na zeytinya?l? sebze seçenekleriyle dengeli bir ö?ün olacakt?r. Ö?le ve ak?am yemeklerinde de bol ye?illikli salata tabaklar? yapmay? al??kanl?k haline getirmelisiniz. Ayr?ca tatilde ekmek tüketimine ara vermek size belirli miktarlarda patates, makarna, pilav, börek gibi karbonhidrat içerikli yiyecekleri tüketme ?ans? kazand?r?r. Bu noktada tercihlerinizde kontrollü olmal?s?n?z.Tatilinizi tatland?r?rken bir kez daha dü?ünmelisiniz. Ki?iye özel, her çe?it tatl?yla haz?rlanan tabaklar yerine, hafif tatl?lardan olu?an ortak bir tabak haz?rlamal?, çe?itlili?i art?r?p miktar? azaltmal?s?n?z. Ayr?ca besin zehirlenmelerinin önüne geçebilmek için, aç?k ve s?cak havada besinlerde mikroorganizma üreyebilece?ini göz ard? etmemelisiniz. Az pi?mi? ya da çi? etli yiyecekleri (su?i, çi?köfte, mayonez, krema vs.) tüketirken dikkatli olmal?, mümkün oldukça bu yiyecekleri tercih etmemelisiniz.S?caklarla beraber artan s?v? kayb? da kan bas?nc? ve barsak aktivitesi üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Su tüketimine özen gösterilmeli ve ?ekeri az, asitsiz içecekleri (taze s?k?lm?? meyve sular?, limonata, ayran vs) tercih etmelisiniz. Tansiyon problemi olan ki?ilerin tur?u, salamura, kuruyemi? gibi tuz oran? yüksek yiyeceklerden ve sodyum içerikli maden suyundan uzak durmalar? önerilmektedir. A??r? alkol tüketimi de s?v? kayb?na neden olaca?? için, günün en s?cak saatlerinde, yüksek alkollü içkilerden uzak durmal?s?n?z.Tatilde de fiziksel aktivite yapabilme imkan?n?z? art?rarak özellikle yüzme, yürüyü? gibi vücudunuzun tüm kaslar?n?z? çal??mas?n? sa?layan aktiviteleri yapmay? f?rsat bilmelisiniz. Tatilinizi dinlenip e?lenerek, çe?itli lezzetlerle kontrollü bir ?ekilde tatland?rmak tamamen sizin elinizde…

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.