Tarihten Ders Alalım

Yazar: admin | 31 Aralık 2011 | Kategori: Tarih

Arkada?lar eminim tarihimizden bilmedi?imiz ibret dolu hikayeler var. Bir yabanc? tarihçi : “Tarihin ö?retti?i ?ey, insanlar?n ve hükümetlerin tarihten bir?ey ö?renmedikleridir” der. Ço?umuz için tarih tekerrürden ibarettir. Ama Mehmet Akif”in de dedi?i gibi tarihten ibret al?nm?? olsayd? tarih tekerrür eder miydi ? Bu konuyu bu yakla??mla açmak istedim.

Burada üzerinde durdu?um baz? olaylar? ekleyece?im. Sizler de bildiklerinizi eklerseniz güzel bir konu olur diye dü?ünüyorum.Bilgilerle ilgili kaynaklar bilgi sonlar?nda parantez içinde verilmi?tir.Birinci Dünya Sava?? ba?lamadan önce müttefi?imiz Avusturya-Macaristan ?mparatorlu?u”nun Pe?te ?ehrine (bugünkü Budape?te”nin Pe?te bölümü) bir gezi yapan Kaz?m Karabekir Pa?a”n?n Arap mimari tarz?nda bir cami görüp içine girdi?inde hayretle içerde filler, maymunlar görünce buras?n?n Macar hükümetine ba?l? bir hayvanat bahçesi oldu?unu anlay?p ve Türklere kar?? hala bu nefteri duymalar?na ?a??rd?m dedi?ini biliyor muydunuz ? (Kaz?m Karabekir, Birinci Cihan Harbine Neden Girdik, Emre Yay?nlar, sy. 44. )

Sultan II. Abdülhamid”e bir Ermeni taraf?ndan Y?ld?z Camii avlusunda suikast düzenlendi?ini , Sultan”?n Cemaleddin Efendi ile yapt??? ayaküstü sohbet sayesinde kurtuldu?unu ve olay an?nda büyük bir metanetle saltanat arabas?na yönelerek atlar?n dizginlerini ele al?p saraya yöneldi?ini biliyor muydunuz ? ( Mustafa Arma?an; Abdülhamid”in Kurtlarla Dans?, Ufuk Kitap, sy. 139)

?anl? Osmanl? Devleti”nin kurucusu Osman Gazi”nin mübarek anas? Hayme Hatun”un Domaniç’teki türbesini Ulu Hakan Abdülhamid Han”?n, ecdad?na hürmetinin ifadesi olarak büyük bir itina ile tamir ettirip pencerelerini atlas perdelerle kaplatt?rd???n? ve zeminini de Hereke dokumas? muhte?em bir hal? ile, dö?etti?ini ve daha sonralar? i? ba??na gelen Halk Partisi döneminde ise o muhte?em hal?n?n türbeden gasp edilerek, partinin ?negöl ilçe yöneticilerinin kap?lar?na paspas yap?ld???n? ve atlas perdelerinin de kaymakaml?k binas?nda kullan?ld???n? biliyor muydunuz ? (Recep ?ükrü Apuhan ;Bat?”n?n Dara?ac?nda ?syan, Tima?, ?st/1989 s.50)

Merhum Necip Faz?l K?sakürek in 1954 lü y?llarda ç?kard??? Büyük Do?u mecmuas?n?n bir say?s?n?n kapa??nda, Osmanl? armas? i?lemeli sanat eseri bir kuma? resmini yay?nlay?nca, “padi?ahl?k propagandas? yapmak ” gibi saçma bir gerekçe ile derginin o say?s?n?n toplat?ld???n? ve kendisinin de suçlanarak mahkemeye sevkedildi?ini ve Necip Faz?l”?n mahkemede kendisini suçlayan savc?ya gayet ibretli bir ?ekilde: “?çinde adalet i?lerine bak?lan bu binan?n tepesinde ayn? Osmanl? armas? var Siz de mi padi?ahl?k propagandas? yap?yorsunuz?” diye hayk?rd???n? biliyor muydunuz? ( K?sakürek, N. Faz?l; Cinnet Mustatili, Büyük Do?u Yay., ?st?1983, s.281 )

?apka ink?lab?ndan sonra Ankara Valisi Yahya Galip Bey”in ?smet ?nönü”ye gelerek: “?apkan?n ortas?na bir ay-y?ld?z koyal?m ki, di?er milletlerden fark?m?z belli olur” demesi üzerine ?nönü”nün: “Can?m biz bu ink?laplar? fark?m?z olmas?n diye yap?yoruz. Sen ne teklif ediyorsun” diye ç?k??t???n? biliyor muydunuz? ( Apuhan, Recep ?ükrü; Bat?n?n Dara?ac?nda ?syan, Tima?, ?st?1989 s. 53)

Yavuz Sultan Selim Han”?n Ridaniye Sava??”nda, ileri görü?lü babas? Sultan II Bayezid” ?n icad? olan “içi yivli toplar? kullanarak büyük ba?ar?lar elde etti?ini ve bugün ise bizlerin hala II Bayezid”in bu büyük icad?n? tarih kitaplar?m?zda: “Yivli top 1868 de Almanlar taraf?ndan icad edildi” diye okutma gafletini göstererek ecdad?m?z?n kemiklerini s?zlatt???m?z? biliyor muydunuz ? (Refik, ibrahim; Efsane Soluklar, Töv Yay.,?zmir/1992, s.49 )

1930”lu y?llarda Cumhurba?kanl??? Senfoni Orkestras?n?n,Anadoluyu tenvir etmek için ç?kt??? turnenin Sivas dura??nda,bir konser verdikten sonra gazetecinin birinin konseri izleyen bir vatanda?a: Konseri nas?l buldunuz? diye sormas? üzerine zavall? adamca??z?n, sa??na soluna ürkekçe bir göz att?ktan sonra gazetecinin kula??na: ” Valla beyefendi,Sivas,Sivas olal?,Timurdan beri böyle zulüm görmedi” diye cevap verdi?ini biliyor muydunuz ? (Yay?n Dünyas?na Anahtar dergisi, ?st/1990, s. 11)

Tek parti iktidar? döneminde,devletin açm?? oldu?u müzik okullar?n?n bir tanesinde,ö?rencilerden baz?lar?n?n ders aras?nda kendi öz müzi?i olan Türk müzi?i çalmaya te?ebbüs ettikleri için yabanc? uzman Herr Zuckmayer taraf?ndan okuldan at?ld

Planlar? ba?ta Fatih Sultan Mehmed olmak üzere Mimar Muslihiddin taraf?ndan çizilen ve in?aat?nda Koca Sultan ?n , bile ta?ta??d??? Rumeli Hisar?”n?n, alt? bin i?çinin geceli gündüzlü vecd ve iman havas?n?n lezzeti ve heyecan? içinde çal??mas? sayesinde yüzotuziki gün gibi ak?l almaz bir zamanda bitirildi?ini , hisar?n plan?na ku? bak??? nazar edildi?i zaman, Arapça ”Muhammed” yaz?s? okunacak ?ekilde oldu?unu ve bu muazzam abidenin “Mim” harflerinin oldu?u yerde kulelerin , “Ha ” ve “Dal” harflerinin oldu?u yerde ise istihkamlar?n yer ald???n? biliyor muydunuz? (Muammer Y?lmaz; Fatih”in ?ahsiyetinden Çizgiler, ?ahsi bas?m, Kayseri/1993, s. 10 )

“Dindar bir adam yazm??t?r” diye de?i?tirilmeye ve hor görülmeye ba?lanan “?stiklal Mar??”m?za kar?? ilk hücumlar?n ?smet ?nönu hükümeti zaman?nda ve Cumhuriyet Halk Partis? nin yay?n organ? gazeteler taraf?ndan organize edildi?ini , bu milli mar??m?z?n k?rkiki y?l da yirmibir defa de?i?tirilmek istenilmesine ra?men o günden bu güne hiç bir faninin ve eli dilinin bunu ba?aramad???n? biliyor muydunuz? (Muhiddin Nalbanto?lu; ?stiklal Mar??m?z?n Tarihi, Cem Yay., ?stanbul/ 1964, s. 56 )

Büyük ?slam astronomu ve devlet adam? Ulu? Bey” in 11394/1449), Semerkant”da kurmu? oldu?u rasathanesinde,yeryüzünün güne? etraf?ndaki tam devrini yani bir y?l?, 365 yeryüzünün güne? gün 6 saat, 9 dakika, 6 saniye olarak hesaplad???n? , aradan as?rlar geçip 20. yüzy?l?n en modern cihazlar? ile yap?lan hesaplarla, Ulu? Bey”in hesaplar? aras?nda sadece 58 saniye fark?n bulundu?unu biliyor muydunuz ? (Yavuz Bülent Bakiler; Türkistan Türkistan, Türk Edebiyat? Vakf? Yay., ?st?1986, s. 259)

?mkans?zl?klar içinde Kafkasya da?lar?nda y?llarca sürdürdü?ü özgürlük mücadelesinden sonra Ruslara esir dü?en Kafkas kartal? ?eyh ?amil”in büyük bir törenle Petersburg”a getirilip, ?erefine büyük balo düzenlendi?ini ve Çar ll. Aleksandr”?n ?amil” e bu baloyu nas?l buldu?unu sormas? üzerine Büyük ?mam”?n:”Çar hazretlerine meçhul de?ildir ki Cenab-? Hak dünyay? Hristiyanlara ve ahireti Müslümanlara vaad buyurmu?lar. O ?lahi ”Cennet”e gidemeyece?inize göre, dünyay? Cennet”e çevirmekte çok isabet buyurmu?sunuz” diye müthi? bir cevap verdi?i9-ni biliyor muydunuz ? (?brahim Refik; Efsane Soluklar, T Ö V. Yay.,?zmir/1992, s. 102)

Hanefi mezhebinin kurucusu ça??n?n yeti?tirdi?i dev kamet ?mam-? Azam Hazretleri”nin kitap ve sünnetten be?yüzbin meselenin hükmünü ç?kart?p dörtbin fetva verdi?ini biliyor muydunuz ? (Mustafa Kara; Tekkeler ve Zaviyeler, Dergah Yay., ?st?1990, s. 15)

Rusya”n?n ba?kenti Moskovan?n yakla??k 150 y?l Türk hakimiyetinde kald??? , Moskova”n?n merkezindeki alt?n kubbeli kilisenin Türk hakimiyetinden kurtulu?un ?erefine in?a edildi?ini biliyor muydunuz ? (Sur dergisi, Aral?k/1990, say?: 177, s. 36 )

Kanuni Sultan Süleyman ( 1495- 1566) döneminde Sivas”?n bütçesinin 20 milyon alt?n oldu?unu ve buna kar??l?k yine ayn? dönemde Fransa Birle?ik Krall???”n?n bütçesinin 4 milyon alt?n ve Birle?ik ?ngiltere Krall???”n?n bütçesinin de 3,5 milyon alt?n oldu?unu biliyor muydunuz ? (Mevlana Güldestesi, Konya Belediyesi Vay., Konya/1993, 5. 146)

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri”nin 1960 Mart”?nda a??r hasta vaziyette Urfa”ya gelmesi üzerine, bunu haber alan ?çi?leri Bakanl???”n?n, derhal Üstad”? geri gönderme emri ç?kard???n?… Halk?n yo?un bask?s? üzerine Urfa valisinin “Efe Nedim, Said Nursi çok hasta ve müsaid bir araba da yok. ” demesine kar??l?k ?çi?leri Bakan? Nam?k Gedik”in: “Çöp arabas?yla da olsa göndereceksiniz!” talimat?n? verdi?ini ve bunu ö?renen Bediüzzaman Hazretleri”nin ibretli bir ?ekilde: “O kendi kaderini kendi yazm?? oldu” dedi?ini ve ,çok k?sa bir zaman sonra ?çi?leri Bakan? Nam?k Gedik” in Genelkurmay binas?ndan kendini atarak intihar edip, cesedinin de çöp arabas?yla ta??nd???n? biliyor muydunuz? (?hsan l??k;Bediüzzaman ve Nurculuk, Ünlem Yay., ?st?1990, s. 63)

Osmanl?”dan itibaren as?rlard?r topraklar?m?z içinde kalm?? olan Balkanlar ve Rumeli”nde ya?ayan kendi soyda?lar?m?za dini milli kültürümüz ad?na gözle görülür bir yard?m eli uzatmamam?za ra?men “Muhte?em Osmanl?!” dü?üncesinin gönüllerden silinmedi?ini ve bugün Arnavutluk”ta “Türk” kelimesinin onlar için do?ruluk, dürüstlük , yi?itlik, efendilik ve hakbilirlik manalar?na geldi?ini hatta o kadar ki, baz? Arnavutlar?n kendi aralar?nda bile yemin ederken: “Do?ru söylemiyorsam Türk olmayay?m!” diyerek birbirlerini inand?rmaya çal??t?klar?n? biliyor muydunuz ? (Yavuz Bülent Bakiler; Üsküp”ten Kosova”ya, Polat Ofset matbaas?, Ankara/ 1991, s. 38 )

Milli ?airimiz Mehmet Akif Ersoy”un Cumhuriyet”in ilk y?llar?nda Ankara”ya ça??r?ld???n? ve orada halledilmesi gereken o kadar önemli mesele varken “kalpak ” meselesinin görü?ülmesi üzerine iyice can? s?k?lan Akif”in: “Ben de bu adamlar?n ba??m?n içine bakacaklar?n? sanm??t?m. Ama onlar tepesine bakt?lar” diye hay?fland???n? biliyor muydunuz? (Zafer dergisi,Nisan/1993, s. 12 )

Bugün Prof. Dr. Haydar Ba? hocan?n “Dini ve Milli Bütünlü?ümüze Yönelik Tehditler” isimli kitab?n? kar??t?r?rken dikkatimi bir konu çekti.Apo”nun Suriye”de bulundu?u dönemde Papa”ya bir yaz? yazd???n? ve bunun sonucunda Papal???n Do?u Kiliseleri Birli?i Komisyonunun ba?? Achille Silvestrini”nin Vatikan”?n PKK”y? destekledi?ini aç?klad???n? biliyor muydunuz ? ( Hardar Ba?, Dini ve Milli Bütünlü?ümüze Yönelik Tehditler , ?cmal Yay., sy 76. )

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.