SİZİN BAŞAĞRINIZ HANGİSİ?

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , ,

Herkes hayat?nda bir kez de olsa ba? a?r?s? sorunuyla kar??la?m??t?r. Ço?u zaman ciddiye al?nmay?p hemen a?r? kesici kullan?lmas?na neden olan ba? a?r?lar? asl?nda san?ld??? kadar basit olmayabiliyor.

Ac?badem Kocaeli Hastanesi Nöroloji Uzman? Dr. Hakan ?ilek ba? a?r?s? tipleri, belirtileri ve tedavileri hakk?nda bilgi veriyor.

Ba??n?z sürekli a?r?yor ve art?k bu a?r?larla ba? etmekte zorlan?yor musunuz? A?r? kesici en yak?n dostunuz olduysa ?ikayetiniz basit bir a?r?dan çok daha fazlas? olabilir. Çünkü basitmi? gibi görünen ba? a?r?lar? ço?u zaman ciddi hastal?klar?n habercisi olabiliyor.

1-GER?L?M T?P? BA? A?RISI

BEL?RT?LER: Primer ba? a?r?s? grubuna giren gerilim tipi ba? a?r?s? ayn? zamanda en yayg?n olarak görülen ba? a?r?s? tipi .Bu a?r? grubunda beyinde herhangi bir hasar bulunmuyor ba? a?r?s? ba?ka bir nedene ba?l? olmuyor ve nörolojik muayenede veriler tamamen normal görünüyor.Gerilim tipi ba? a?r?s? çeken hastalar?n birço?u bu tip ba? a?r?s?nda doktora ba?vurmak yerine kendi kendilerine kulland?klar? ilaçlarla a?r?lar?n? geçiriyor.Bu a?r?, beyin hücrelerinin yani nöronlar?n aras?ndaki ileti?im bozuklu?undan kaynaklan?yor.Bu ileti?im bozuklu?undan dolay? boyun ve kafa üzerindeki bütün kaslar kas?l?yor.Hafif ve orta ?iddetli seyreden gerilim tipi ba? a?r?s? ba?ta a??rl?k ve s?kma olarak kendini gösteriyor.A?r?y? tetikleyen nedenler aras?nda stres uykusuzluk ve çal??ma ortam? yer al?yor.

TEDAV?: Gerilim tipi ba? a?r?lar?n?n tedavisinde baz? hastalarda basit a?r? kesiciler kas gev?eticiler yada rahatlat?c? endi?e giderici antidepresanlar kullan?labiliyor.Tedavi baz?lar?nda iki hafta baz?lar?nda ise 1 y?l sürebiliyor.Bu hastal???n tedavisinde psikolojik terapiler ve gev?eme teknikleri de kullan?l?yor.Gev?eme teknikleri özellikle ilaç kullanmayan hastalarda olumlu sonuçlar sa?l?yor.

2-M?GREN T?P? BA? A?RISI

BEL?RT?LER:Migren tipi ba? a?r?lar? de?i?ken özellikler gösterse de kriterleri çok net oluyor. Bu hastalarda nörolojik muayene ve beyin görüntüleme normal görünüyor. Migren tipi ba? a?r?s?nda tan?y? koymak için hastadan al?nan bilgi önem ta??yor. Hastalar ço?unlukla yar?m tek tarafl? ba? a?r?s?ndan ?ikayet ediyorlar. A?r?n?n yeri de?i?iyor, orta ve çok ?iddetli zonklamal? a?r? olabiliyor. Beraberinde bulant? görme bozuklu?u, puslu görüntü ya da siyah noktalar gibi aura denilen belirtiler de görülebiliyor. Koku, ses ????a hassasiyet gibi rahats?zl?klarla çok ?iddetli ba? dönmeleri ya?anabiliyor. Te?his için bu belirtilerden ikisinin olmas? ve a?r?n?n en az 2 saat sürmesi yeterli oluyor.

TEDAV?: Migrenin iki tedavi seçene?i bulunuyor.Birincisi atak tedavisi. Atak tedavisinde çe?itli ilaçlar kullan?l?yor. Baz? hastalarda ?iddetli migren ata?? iki defa ya da üç günde bir olabiliyor. Hasta a?r?y? uzun süreli ya??yorsa ikinci yani koruyucu tedavi uygulan?yor. Depresyon ve sara ilaçlar?yla çok s?k gelen migren ataklar? kontrol alt?na al?nabiliyor. Migren tamamen ortadan kalkm?yor fakat tedavide a?r?lar?n ?iddetinin azalt?lmas? ve ayda bire indirilmesi amaçlan?yor.

3.PARAKS?SMAL HEM?KRAN?A

BEL?RT?LER : Migrene benzeyen vasküler tipi ba? a?r?s?, beynin en uçtaki k?lcal damarlar?n?n rahats?zl???nda ortaya ç?k?yor. Migren ayda bir kere ya da 3 saatlik çok ?iddetli bir atak ?eklinde geliyor ve ço?u zaman tek atakla bitiyor. Oysa paroksismal hemikrania 2 saatten daha k?sa sürüyor fakat ba?lad???nda gün içinde onlarca defa tekrar edebiliyor. Atak olarak iki hafta ya da 2 ay aral?ks?z sürebiliyor.

TEDAV?:Hastadan detaylar çok iyi al?nmazsa migren san?larak bu yönde tedavi uygulanabiliyor. Ancak migren tedavisi uyguland???nda sonuç al?namayabiliyor. Paroksismal hemikrania tedavisi indometazin standart ba?lang?ç tedavisidir.

4-KÜME T?P? BA? A?RISI

BEL?RT?LER : Primer gruba giren bu tip ba? a?r?lar?na erkeklerde daha fazla rastlan?yor.Genellikle belli sezonlarda ortaya ç?k?yor ve hasta önceki y?llarda ayn? aylarda da bu a?r?y? ya?am?? oluyor. Çok ?iddetli yar?m ba? a?r?s? gözde k?zar?kl?k al?nda terleme göz kapa??n?n dü?mesi ba? a?r?s?n?n oldu?u tarafta burun ak?nt?s? belirtiler aras?nda yer al?yor. Gün içerisinde 4-5 atak halinde geliyor ve korkunç dayan?lmaz ?iddetli a?r?lar ?eklinde seyrediyor. Ki?iden ki?iye de?i?mekle beraber en az iki hafta sürüyor. Bu süre içinde hasta a?r? nedeniyle yorgun dü?üyor.

TEDAV?: Küme tipi ba? a?r?s?nda önleyici tedaviler uygulan?yor.Çok s?k rastlanan bir ba? a?r?s? tipi de?il ama migrenle kar??abiliyor ve bu durumda klasik migren tedavisinden sonuç al?namayabiliyor.

5-TR?GEM?NAL NEVRALJ?

BEL?RT?LER: Trigeminal nevralji hastan?n hayat?n? zorla?t?ran bir a?r? tipi.Hastalarda

?im?ek çakmas?na benzeyen korkunç bir a?r? olu?uyor. Bat?c? 1-2 saniye süren bu a?r? vurup kaçma ?eklinde ya?an?yor.Genelde gözün çevresinde alt dudakta üst çenede hemen di?lerin üzerindeki yerlerde görülüyor.Gün içerisinde yüzlerce defa tekrar ediyor.

TEDAV?: Hastal???n tedavisi oldukça zor ve ço?unlukla uzun süreli bir tedaviyi gerektiriyor. ?laçla ba?ar? oran? yüzde 60-70 oran?nda oluyor. Baz? hastalarda cerrahi yöntemleri de uygulamak gerekebiliyor. Bu hastalara beyin görüntülemesi beyin MRG ve bilgisayarl? tomografi incelemesi öneriliyor. Çünkü trigeminal nevralji MS hastal??? veya beyin tümörü belirtisi de olabiliyor ya da anevrizma sonucu ortaya ç?kabiliyor.

6-?NTRAKRANYAL H?POTANS?YON

BEL?RT?LER: Beyin damarlar? kendili?inden bir s?v? üretiyor ve beyin kafatas?nda bu s?v?n?n içinde yer al?yor Herhangi bir nedenle bu s?v? azald???nda ba? a?r?s? ortaya ç?k?yor. Beyindeki s?v? belden s?v? alma i?lemi sonras?nda azalabiliyor.Boyun ya da beldeki f?t???n büyük olup beyin zar?n? ya da omurilik zar?n? y?rtmas? sonucunda a?r? görülebiliyor. Beyin omurilik s?v?s? di?er damar bo?luklar?nda s?z?yor ve buda çok ?iddetli ba? a?r?lar?na neden oluyor.

TEDAV?: ?ntrakranyal hipotansiyonda hasta yatt??? zaman ba? a?r?s? azal?yor, aya?a kalkt???nda belirgin hale geliyor. Uyand???nda ise korkunç bir ba? a?r?s? ba?l?yor.Bu hastalarda beyin MRG ço?u zaman belirti vermeyebiliyor.A?r?n?n tedavisi için yatak istirahati ve bol s?v? tüketilmesi öneriliyor. E?er ba? a?r?s? iki haftadan fazla devam ederse s?v?n?n s?zd??? yeri bulmak gerekiyor. Bu yer bulundu?unda hastan?n kendi kan? al?n?p enjekte ediliyor. Kandaki p?ht? oraya yap???yor ve s?zmay? durduruyor. Bu ba? a?r?s? tipinde baz? ilaçlar da kullan?l?yor.

7.YANLI? ?LAÇ KULLANIMINA BA?LI BA? A?RISI

BEL?RT?LER: ?ki aydan fazla süreyle her gün ya da gün a??r? herhangi bir a?r? kesici al?nd???nda bu tip ba? a?r?s? görülüyor. Özellikle migrenli hastalarda a?r? kesici kullan?m? üç ay devam ederse a?r?lar ba?l?yor. Hasta bu a?r?n?n da migren ba? a?r?s? oldu?unu ve bu nedenle geçmedi?ini dü?ünüyor.

TEDAV?: Tedavi için a?r? kesicinin kullan?m?n?n kesilmesi i?e yar?yor. Çünkü bu ayn? zamanda ba??ml?l?k anlam?na da geliyor. ?laç al?m? yasaklanan hasta belli bir süre korkunç ba? a?r?lar? ile kar??la?abiliyor.Fakat sab?rl? oldu?unda birden ortadan kalk?yor. Genelde bu iki hafta süre zaman al?yor. Bu süreçte uzun uzun uyumas? ve bol s?v? tüketmesi gerekiyor.

8-S?NÜZ?T BA? A?RISI

BEL?RT?LER?: Sinüzit ba? a?r?lar?n?n büyük bir k?sm? migren ya da gerilim tipi ba? a?r?s? oluyor. Genelde burun ve geniz ak?nt?s?yla birlikte seyrediyor. Özellikle grip döneminde bu a?r?lar daha s?k görülüyor. Sinüzit ba? a?r?s?n?n tan?s?nda ço?u hastan?n kan tahlilleri normal de?erlerde olabiliyor kafa röntgeninde de belirtilere rastlanmayabiliyor. Sinüzit tan?s?nda en hassas tetkik tomografi say?l?yor.

TEDAV? :Do?ru antibiyotik tedavisiyle iyile?me gerçekle?iyor.

9.TEMPORAL ARTER?T:

BEL?RT?LER: ?akak bölgesindeki temporal arterlerin iltihab? sonucu ortaya ç?kan ve daha çok ya?l?larda görülen romatizmal bir a?r? tipi. Tan?s? erken konulmad???nda körlü?e neden olabiliyor. A?r? tek tarafl? ve ?akaktan ba?l?yorsa ?akak bölgesi hassassa hastan?n romatizma a?r?s? varsa kan tetkiklerinde sedimantasyon ve SRP de?erleri de yüksekse bu tip a?r?dan ?üpheleniliyor.

TEDAV? : Hastal???n tan?s? için biyopsi yap?l?yor ve kortizon tedavisine ba?lan?yor.

10-MENENJ?T BA? A?RILARI:

Yak?n zamanda ate?li hastal?k geçirmi? antibiyotik tedavisinden sonuç alamam?? a?r? kesicilere yan?t vermeyen ki?ilerde ensede sertlik hissediliyorsa sürekli devam eden ba? a?r?s? ?uur bulan?kl???, bulant? uyku hali ve kusma varsa, boynu sa?a sola döndürmede zorlan?yorsa menenjite ba?l? ba? a?r?s?ndan ?üpheleniliyor. A??r grip a??r bakteriyel enfeksiyon ya da kronik tüberkülozlu hastalarda da görülebiliyor.

TEDAV?: Tan?s? zor bir hastal?k ve erken tan? konulmad???nda ölüme dahi sebep olabiliyor.Beyin görüntüleme tomografi MR ve belden s?v? örne?i al?narak tan? konuluyor.Laboratuar neticesini beklemeden antibiyotik tedavisine ba?lan?yor.

11-MENSTRÜEL M?GREN

Bu migrenin di?er migren ba? a?r?lar?ndan fark? yok, sadece baz? kad?nlarda menstrüel yani adet döneminde görülüyor. Adet öncesinde gelen a?r? 4 ya da 5 gün sürebiliyor. Adet döneminde zaten gergin olundu?u için bu a?r?lar ya?am? olumsuz etkiliyor. Bu a?r? için koruyucu tedavilerle birlikte hormon düzenleyici tedavi de uygulan?yor.

3 ÖNER? ?LE BA? A?RILARINI ENGELLEY?N

Düzenli uyuyun

Stresten uzak durun

Sa?l?kl? Beslenin

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.