Sigaranın Zararları

Yazar: Admin 2 | 12 Ağustos 2013 | Kategori: Sağlık

Kaynak:Sigaran?n Zararlar?

Günümüzde sigaran?n zararlar? herkes taraf?ndan bilinmekte,Dünya Sa?l?k Örgütünün istatistiklerine göre ‘sigara içmek’ dünya çap?nda bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yeti?kinden biri sigara kullanmaktad?r. Bu istatisti?e göre 1,2 milyar ki?inin sigara kulland??? ortaya ç?kmaktad?r. Dünya Sa?l?k Örgütünün yapt??? aç?klamaya göre birçok ülkede akci?er kanseri görülmektedir ve bu hastal?k sigaran?n sebep oldu?u ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen ki?iler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan ki?ilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaran?n vücuttaki tüm doku ve organlara say?lamayacak kadar çok zarar? vard?r. Peki sigaran?n zararlar? nelerdir?

* Öncelikle sigaran?n en büyük zarar?n? %10-15 kilo eksikli?i ve zeka gerili?i ile anne karn?ndaki bebek görür.

* Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararl? maddeler akci?er kanseri ba?ta olmak üzere, solunum sistemi hastal?klar?ndan olan bron?it ve amfizeme gibi hastal?klara neden olur. ?çilen her sigara sizi kansere bir ad?m daha yakla?t?r?r. Sigara içenlerde akci?erlerin do?al savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini art?r?r.

* Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolan?r ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

* Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve kanser olu?umu artar. Pankreas kanseri riski fazlala??r. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha fazla mesane kanserine yakaland?klar? görülmektedir.

* Sigara içenlerin ellerinde ve parmaklar?nda sararmalar ve t?rnaklar?nda k?r?lmalar görülmektedir.

* Sigara kol ve bacak damarlar?nda çe?itli hastal?klara neden olur. Özellikle, damarlardaki t?kan?kl?k nedeniyle ancak organlar?n kesilmesiyle tedavi edilebilen(Burger) hastal??? olu?ur.

* A??z kokusu, di? ve di? eti hastal?klar?, di? kayb? ve tat alma duyusunda bozulmalar görülür.

* Beyin hücrelerinin ölümüne ve haf?za zay?fl???na(Alzheimer) sebep olur.

* Koku alma duygusu azal?r.

* Sigara içen bayanlarda rahim ve yumurtal?k k?s?rl???,erken menopoz ve rahim kanseri gibi tehlikeler görülür.

* Gözlerde katarakt yada körlük meydana gelebilir.

* Vücutta yorgunluk,ruhsal gerilim,a??r? stres ve uykusuzluk görülür.

* Cinsel organlarda iktidars?zl?k, ereksiyonda azalma ve döllenme yetersizli?i meydana gelir.

* Vücuttaki insülin salg?lama yetene?ini azaltarak ?eker hastal???na sebep olur.

* Sigara, deri yap?s?n?n bozulmas?na ve k?r???kl?klara yol açar. Bunun yan?nda sigara içenlerin yaralar? çok daha zor iyile?ir. Bazen ameliyat sonras? yaralar?n iyile?medi?i görülür.

* Sigara ba??ml?lar?nda kronik ba? a?r?lar?na rastlan?r.

* Bu bilinen gerçekleri göz önünde tutarak daha duyarl? olmaya çal??mal?y?z. Yeni nesle iyi örnek olup e?iterek onlar? büyük bir problem haline gelen bu ölümcül al??kanl?ktan korumal?y?z. Sa?l?kl? bir ya?am ve sa?l?kl? bir gelecek için sigaray? b?rak?n!

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.