Sherlock Holmes Macerası 3.sezon ile Devam Ediyor

Yazar: Admin 2 | 19 Eylül 2013 | Kategori: dizi
Etiketler: , , ,

Sherlock 3. sezon ne zaman

Sherlock Holmes 3. Sezonu dizinin fanlar? taraf?ndan merakla beklenmektedir. Sherlock ile Watson’?n garip ama mükemmel dostluklar?yla ayr? bir güzelli?e bürünen mini seride, Sherlock günümüze uyarlanm?? bir halde, cinayetleri bir bir çözmektedir. ?lk önce bir sezonluk mini dizi olarak dü?ünülmü? olan dizi çok sevilmesi üzerine 2. Sezonu da çekilmi? ve 2013 y?l?n?n sonlar?na do?ru 3. Sezonu da ba?layacakt?r. 3. Sezonun kesin ba?lama tarihi hakk?nda yap?mc?lar?n henüz bir aç?klama yapmam?? olmas? dizinin hayranlar?n? oldukça merak içinde bir bekleyi?e sürüklemi?tir. Yine de bir tak?m fan dizinin ilk bölümünün Kas?m ay?nda yay?nlanaca??n? dü?ünmektedir. ?kinci sezon gibi 3 bölümden olu?mas? beklenen dizinin son bölümün yay?nlanma tarihi 2014 y?l?n? beklemeyi gerektirecek gibi gözükmektedir. Sherlock Holmes 3. Sezonuna dair fazla bir bilgi bulunmazken, bu sezonun anahtar kelimelerinin ‘’ Fare, Dü?ün ve Selam’’ oldu?u aç?klanm??t?r. Bu kelimeler de dizinin s?k? takipçileri ve Sherlock’un yarat?c?s? olan Sir Arthur Conan Doyle’un kitaplar?n?n takipçileri taraf?ndan Sumatra’n?n Dev Faresi, Asil Bekar ve Son Selam? isimli hikayelerinin diziye uyarlanaca?? yönünde bir görü? olu?mas?n? sa?lam??t?r. Özellikle Son Selam? isimli eserin Doyle’un yaratt??? serinin kronolojik olarak son eseri olmas? nedeniyle dizinin üçüncü sezonun final sezonu oldu?u hakk?nda tart??malar ya?anmaya ba?lam??t?r. Birçok insan bu sezonun dizinin veda sezonu oldu?unu ve bir daha dizinin çekilmeyece?ini dü?ünmektedir.  Dizinin anahtar kelimelerinden yola ç?k?larak ortaya at?lan hikâyelerin ise tamamen kesin olmad???n? belirtmekte fayda bulunmaktad?r. Ayn? ?ey dizinin bitece?i söylentileri için de geçerli durumdad?r.

Sherlock Holmes 3. Sezon da ne tür bir hikaye anlat?l?rsa anlat?ls?n, dizinin takipçileri taraf?ndan oldukça heyecanl? bir ?ekilde izlenecek bir dizidir. Bu yüzden yeni sezonun ilk bölümünün yay?nlanma tarihinin kesinle?mesini ve ilk bölümü izlemeye kadar geçen süreçte tahmin yürütmekten ba?ka yapacak bir ?ey bulunmamaktad?r. Watson ve Sherlock’un ne tür maceralar ya?ayaca?? ve ne tür olaylar çözece?ini dizinin bölümleri yay?nland?ktan sonra ö?renmek ve bu süreç içerisinde meraklanmak oldukça güzel bir ?eydir. Bu dizinin gizemini koruyarak Sherlock’a yak???r bir dizinin ortaya ç?kmas? için oldukça yararl? bir harekettir. Sherlock ve Watson s?k? dostluklar?n? zorlu cinayetleri çözerek peki?tirirken, izleyiciler de Sherlock’un zekas? kar??s?nda ?a?k?nl?klar?n? gizleyememeye bu sezonda da devam edecektir. Son sezon olmas? muhtemel oldu?u için, Sherlock Holmes 3. Sezonu ayr? bir merak ve heyecan içinde beklenmeye devam edecektir. Büyük ihtimalle Sonbahar aylar?nda yay?nlanacak olan ilk bölümü ile bu merak da giderilecektir. Bölüm adlar?n?n belli oldu?u dizide ilk bölümün ad?; The Empty Hearse olarak aç?klanm??t?r. ?kinci bölüm ise, The Sign of Tree olarak aç?klanm?? ve son bölüm de His Last Vow olarak belirlenmi?tir. Bölüm adlar? da dizi hakk?nda ipuçlar? içermektedir. Tüm ipuçlar?n? bilseniz ve hakk?nda dü?ünseniz bile dizi yay?nlanmadan, dizide ya?anacak olaylar hakk?nda kesin bir bilgi sahibi olamazs?n?z. Bu yüzden yapaca??n?z en iyi ?ey dizinin yay?nlanmas?n? beklemek ve bu s?rada Sherlock’un yeni maceralar?n? dü?ünerek daha da heyecanlanmakt?r. Dizinin bitip bitmeyece?i ise daha sonra belli olacakt?r ve yap?mc?lar taraf?ndan aç?klanacakt?r.

 

Sherlock 3.Sezon Fragman

Sherlock Holmes Maceras? 3.sezon ile Devam Ediyor

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.