Şeytan Tohumu Filmi

Yazar: Admin 2 | 22 Eylül 2013 | Kategori: dizi
Etiketler:

2013 y?l?n?n en ba?ar?l? korku gerilim temal? yap?mlar? aras?nda gösterilen ?eytan Tohumu filmi vizyona girdi?i ilk haftadan itibaren gi?e rekorlar? k?rmay? sürdürüyor. 1 saat 35 dakikal?k k?sa say?labilecek süresine ra?men gerek oyuncu kadrosu gerekse senaryosu bak?m?ndan izleyiciyi kendisine hayran b?rakan film ülkemizde ve dünyada sinemaseverleri kendisine çekmeyi ba?ar?yor. Ole Bornedal’?n yönetmenli?ini üstlendi?i ?eytan Tohumu filminde ba?rolleri Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedqwick ve Grant Show payla??yor.

?eytan Tohumu filminde Clyde e?i Stephanie’den ayr?lmas?ndan dolay? zor ve s?k?nt?l? günler ya?amaktad?r. Bir anda hayat? alt üst olan Clyde mutlulu?u k?z? Em ile vakit geçirerek aramakta ve üstündeki zor durumu atlatmaya çal??maktad?r. Ya?amlar?n? sürdürdükleri evin yanmas? ve sonras?nda e?yalar?n?n sat??a ç?kar?lmas? ile beraber, baba ve k?z e?yalar?na göz atmak için sat???n yap?ld??? noktaya giderler. Esrarengiz yaz?lar?n bulundu?u bir kutuya göz atan Clyde bu e?yay? almakta bir sak?nca görmez. Fakat bu karar? tuhaf olaylar?n ba?lamas?na sebep olur. Küçük Em giderek bu kutuya saplant? halinde ba?lanmakta ve garip hareketlerde bulunmaya ba?lam??t?r. Zaman zaman kendisini tehlikeli durumlara sokan küçük k?z, babas? Clyde’? da oldukça endi?elendirmektedir.

Giderek daha sinirli hale dönü?en k?z babas?n?n ona uzatt??? çatal? eline saplamas?na veya kutusuna dokunmaya çal??an arkada??n? ?iddetli bir ?ekilde dövmesine kadar ak?l almaz bir ruh haline bürünür. Ba??na gelen tuhaf olaylar sonras?nda Clyde küçük Em’den bu kutuyu almaya ve yok etmeye çal??sa da ba?ar?l? olamamaktad?r. Olaylar?n ciddi bir hal almas? ile beraber Stephanie’nin de Em’in bu tak?nt?s?ndan haberi olur ve çift k?zlar?n? bu durumdan kurtarmak için beraber zorlu bir mücadele içine girerler.

Daha sonras?nda fark edecekleri gibi kutunun içinde bugüne kadar görülmemi? kötülükte yüzy?llard?r uykuda bekleyen ruhlar yer almaktad?r. Esrarengiz efsaneler ve yarat?klar?n gizemini ta??yan kutu, gerek aileyi gerekse tüm insanl??? tehdit etmektedir. ?leride anla??laca?? gibi ?eytan Tohumu filminde kötü ruhlar?n as?l emeli aileyi parçalamakt?r. Fakat her ne kadar ayr? olsalar da baba, anne ve k?z?n aras?ndaki sevgi kopar?lmayacak kadar güçlü oldu?undan bunu ba?armalar? bir hayli güç olacakt?r.

?eytan Tohumu filmi benzer korku ve gerilim filmlerinin aksine sürekli birilerinin öldü?ü ve ortam?n kan revan oldu?u bir yap?m de?il. Bunun aksine olaylar?n birbiri ile oldukça alakal? olarak ilerledi?i ve seyircinin bir sonraki sahnesini tahmin etmeden merakla bekledi?i bir yap?m. Bu da seyir s?ras?nda türün sevenlerini kendisine ba?layarak b?kk?nl?k hissi ortaya ç?kmamas?n? sa?l?yor.

Ayr?ca dikkatli seyircilerin fark edebilece?i gibi film süresince birçok alt mesaj verilerek uyar? yollu tavsiyeler sa?lan?yor. Bunlardan ço?u e?lencelik olsa da baz?lar? gerçek hayat ile do?rudan alakal? oldu?undan dolay? ?eytan Tohumu filmini izledikten sonra kendinizi sevdiklerinizi ile bu konularda kritik yaparken bulabiliyorsunuz. Filmlerin bu tarz sosyal içerikleri bulunmas? ço?unlukla art? puan olarak nitelendiriliyor.

Orijinal ad? “ The Posession” olan yap?m, 17.5000.000 dolarl?k yap?m maliyeti ile di?er filmlere göre ucuz say?labilecek bir yat?r?m ile gerçekle?tirilmi? olsa da özel efektler ve bilgisayar destekli ortam düzenlemeleri seyircinin be?enisini kazanmay? ba?ar?yor.

?eytan Tohumu filmi fragman?

?eytan Tohumu Filmi

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.