Şahıs Şirketi Nasıl Açılır?

Yazar: Admin 2 | 19 Eylül 2013 | Kategori: dizi
Etiketler: , , ,

Limited ve anonim ?irketlerden daha ufak çapl? olan ?irketlere ?ah?s ?irketi ad? verilir. Di?er ?irketlere nazaran daha kolay ve daha az maliyetlerde kurulan ?ah?s ?irketinde tek bir ki?i sorumludur. ?irket ad?na olu?an bütün borçlanma ve buna benzer sorunlarda tek bir ?ah?s yetkili olmaktad?r. ?ah?s ?irketi açabilmek için,  sizin gerekli belgeleri toplay?p i?lemleri gerçekle?tirebilece?iniz gibi,  belirli bir ücret kar??l???nda tutaca??n?z bir muhasebecide sizin ad?n?za i? yeri aç?m? için gerekli bütün i?lemleri gerçekle?tirebilir.

?ah?s ?irketi açabilmek için a?a??daki bütün belgelerin eksiksiz olarak elinizde olmas? gerekmektedir. ?irketi açabilmek için gerekli belgeler;

  • ??e ba?lama bildirim formu ( internette bulabilir doldurarak ç?kt? alabilirisiniz)
  • 2 adet ikametgâh (kaymakaml?ktan ve muhtarl?ktan alabilirisiniz)
  • 2 adet noter onayl? nüfus cüzdan sureti
  • 2 adet imza beyannamesi
  • Firmay? kuraca??n?z adresin mülkiyeti kendi üzerinize ise tapu fotokopisi, e?er kirac? olarak i?yerini açacaksan?z, kirac? olarak bulanaca??n?z i?yerine dair kira kontrat?
  • Sizin yerinize tüm bu i?leri muhasebeci halledecekse, , muhasebeciniz ad?na vekâlet

Tüm bu belgeleri tedarik ettikten sonra, i? yerinizin alakal? oldu?u vergi dairesine bir dilekçe yazmal? ve tüm bu belgeleri de ekleyerek göndermelisiniz. ?lgili vergi müdürlü?üne yaz?lacak dilekçe örne?i;

————VERG? DA?RES? MÜDÜRLÜ?Ü
ESK??EH?R

Konu: ?? Yeri Aç?l??? Hakk?nda

Daireniz s?n?rlar? içerisinde bulunan ———–(açaca??n?z i?yerinin adresi yaz?lacak)  Eski?ehir/ Odun pazar? adresinde ————–(sat???n? yapaca??n?z ürünün alan? yaz?lacak)(örn; k?rtasiye) Malzemeleri’nin Perakende sat??? ile ilgili ———-(i?yerinizin aç?l?? tarihi yaz?lacak)tarihinde ticari faaliyetime ba?layaca??m.

Dairenizce  mükellefiyetimin tesisini bilgilerinize arz ederim.

SAYGILARIMLA

 ————–(Ad?n?z yaz?lacak)

 

Dilekçeyi örnekteki gibi yazd?ktan, bo? alanlar? size ait olan bilgilerle doldurduktan sonra, gerekli bütün belgelerle ve yazd???n?z dilekçe ile beraber vergi dairesine ba?vuruda bulunacaks?n?z. Ancak vergi dairesine gidildi?inde öncelikle yap?lacak olan i?, açaca??n?z i? yerinin mevcut kira kontrat?n?n damga vergisini ödemek olacakt?r. Ödeme yapt?ktan sonra ödeme makbuzu da dilekçenin ve di?er belgelerin aras?na eklenerek ba?vuruda bulunulur, evrak kay?ttan geçirilir ve sicil servisi bölümünde kontrol alt?na al?n?r. Vergi dairesindeki i?lemimizi bitirdikten sonra bir k?rtasiyeye giderek devaml? form almal? ve defterimizi noterden onaylatmal?y?z.

E?er bu i?lemleri bir muhasebeci dahilinde yap?yorsan?z muhasebeci sizin ad?n?za gerekli i?lemleri yapar ve noterden defter onay?n? yapt?r?r. Tüm bu i?lemler gerçekle?tirildikten sonra firman?za i?lem onay? amaçl? yoklama memuru gelir, firman?z?n mevcut ?artlar?n?n i? yeri ad?na uygun olup olmad???na dair kontrolünü yapar ve yoklama tutana??n? tutar. Bütün ?artlar uygun görüldükten sonra, yoklama memurunun size verdi?i yoklama tutana??n? muhasebecinize verdi?inizde, muhasebeciniz ?irketiniz ad?na vergi levhas?n? ç?kart?r. ?irket ad?na vergi levhas? ç?kt?ktan sonra sizin art?k bir vergi mükellefi oldu?unuz ve i? yerinizin de faaliyete ba?lad??? anlamlar? ortaya ç?kmaktad?r. Bundan sonra ödemeniz gereken belli miktarda vergiler söz konusu olacakt?r.

En önemli a?ama olan vergi levhas?na sahip olduktan sonra, ?irketiniz ad?na size yetki verecek olan ka?eyi haz?rlatmal? ve alacaklar?n?z? temsil edecek ?irket ad?na olan faturan?z? bir matbaa ile anla?arak bast?rmal?s?n?z. Arzu ederseniz ?irketiniz ve ?ahs?n?z ad?na kartvizit bas?m? da yapt?rabilirsiniz.

?ah?s ?irketi Nas?l Aç?l?r?

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.