Saçlarınız Dolaşıyor mu?

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kulland???n?z saç f?rças? k?ldan ya da ah?aptan olmal?. Bunu önlemek için saç?n?z? yumu?ak bir ?ekilde y?kay?n. Tarama a?amas?nda ise f?rçaya bir miktar saç kremi sürün. Krem, saç?n elektriklenip kabarmas?n? önler.

SAÇIM H?Ç FÖN TUTMUYOR

Gerçekten de baz? saçlarda uzun fönlerden sonra bile model hemen kayboluyor. Çok ince telli ya da çok kal?n telli olanlarda böyle bir sorun olabilir. Cosmotürk’ün haberine göre, e?er saç teliniz çok inceyse hacim katan ?ampuanlardan kullan?n. Ayr?ca y?kamada saç kremini ya hiç kullanmay?n ya da çok az kullan?n.

Kal?n telli saçlar da ?ekle girmekte zorlan?rlar. ?ampuandan sonra durulama gerektirmeyen saç kremleriyle bak?m uygulay?n. Fön çektirmeden önce saç?n?z? bir miktar köpükleyin.

SAÇLARIM ÇOK UZUN, H?ÇB?R ?EKLE G?RM?YOR

Uzun saçlara ?ekil vermek zordur. Biraz daha hacimli ve dalgal? görünmesini istiyorsan?z saçlar?n?z? y?kay?p nemini ald?ktan sonra bolca köpük sürün. Ard?ndan kal?n bigudilerle saç?n?z? sar?n. Yar?m saat beklettikten sonra bigudileri aç?n ve parmaklar?n?zla ?ekil verin.

SAÇLARIM ÇOK CANSIZ VE DÖKÜLÜYOR

Saçlar?n cans?z olmas?n?n en büyük nedeni yetersiz kan dola??m?. Bu, ayn? zamanda saçlar?n dökülmesine de yol aç?yor. Kan dola??m?n? art?rmak için günde iki kere saç derinize parmaklar?n?zla masaj yap?n. Faydas?n? göreceksiniz.

SAÇLARIM PARLAMIYOR

Saçlar?n?z birkaç ayda bir, ekstra bak?m yapmal?s?n?z. Çe?itli kozmetik firmalar?n?n yo?un bak?m maskelerini kullanabilirsiniz. Saç tipinize en uygun olan?n? kuaförünüze dan???n. Ancak yo?un bak?m? yaparken dikkat etmeniz gereken noktalar var. Mesela asla bak?m? saçlar?n?z? y?kad?ktan sonra yapmay?n. Çünkü fazla bak?m kremi saçlar? daha da matla?t?r?yor.

SAÇLARIM KIRILDI

Mutlaka bir- iki santim kestirmelisiniz. Bunun d???nda özel saç bak?m kremleri k?r?k uçlar? tamir eder. Saçlar?n?z?n k?r?lmas?n? önlemek için çok s?cak kurutmamal?. Ve havluyla nemini al?rken dikkatli olmal?s?n?z. Ayr?ca saç tokalar? da saçlar? k?r?yor.

SAÇIMIN BOYASI HEMEN AKIYOR

K?na, boya, ya da geçici boya, mutlaka her y?kamada biraz kan kaybediyor. Bunu engellemek için son durulama suyuna bir miktar sirke kar??t?r?n. Ek?i, boyan?n akmas?n? engelliyor.

Dola?m?? Saç Nas?l Aç?l?r?

Ke?ke saç bak?m? sadece ?ampuanlamaktan ve taramaktan ibaret olsayd?. Ama maalesef k?r?lmalar, saç?n kurumas?, a??r? ya?lanmas? ve zaman zaman herkesin ba??na gelen saç?n dola?mas? gibi problemlere oldukça s?k rastlanmakta. K?v?rc?k saçl? olanlar dola?m?? saçla daha çok kar??la??rken düzenli bak?m yap?lmayan her saçta bu sorun görülebilir. Dola?may? engellemek için saçlar?n?z? nemlendirmeli, do?al ya? seviyesini korumas?n? sa?lamal? ve dola?an bölgeleri açarken k?r?lmalar? engellemek için sakin olmal?s?n?z.

?imdi dola?m?? saç nas?l aç?l?r hakk?nda bilgilere geçelim. Du?tan sonra saçlar?n?z? yumu?atmak için bak?m kremi sürün. Kemin dipten uçlara kadar iyice yay?ld???ndan emin olun ve 1 dakika kadar bekleyin. Bol suyla bak?m kremini durulay?n ve saçlar?n?z? havluyla kurulay?n.

Fazla büyük olmayan tutamlar halinde saçlar?n?z? bölümlere ay?r?n ve tokayla tutturun. Piyasada dola??kl?k aç?c? saç spreyleri bulunmakta ancak bu tip spreyleri her kozmetikçide bulmak mümkün olmuyor. E?er böyle bir sprey bulabilirsiniz i?iniz daha kolay. Bulamad?ysan?z da sorun de?il, a?a??daki ad?mlar? takip edin.

Büyük dü?ümler için kal?n di?li bir tarak kullan?n. Acele etmeyin ve saçlar?n?z? mümkün oldu?unca az zorlamaya çal???n. Büyük dü?ümleri açt?ktan sonra saçlar?n?z? f?rçalayarak daha küçük dü?ümlerden kurutulabilirsiniz.

Dola?m?? saçlar? açarken dikkat etmeniz gereken saçlar?n nemli ve yumu?ak olmas?. Kuru saçlar? f?rçayla açmaya çal???rsan?z daha fazla zarar verirsiniz. Saçlar?n daha sonra dola?mas?n? engellemek için haftada en az bir kez nemlendirici bir saç bak?m maskesi yap?n.

Saç Bak?m?, Saç Rengi, Saç Renkleri, Saç Modelleri, Saç ?ekilleri için t?klay?n !

 

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.