Saç kremleri işe yarıyor mu?

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Son zamanlarda tüm ünlüleri harika saçlarla görüyoruz, saçlar?n sa?l?kl? ve do?al görünmesi eskiye oranla daha çok trend oldu. ??te bu yüzden saç?n?z? do?ru ?ekilde nemlendirmek için do?ru bir zamanday?z.

Saç kremleri i?e yar?yor mu?

?lk sorumuz; saç kremleri i?e yar?yor mu? Herkes saç?m?z?n saç derisinden ç?kt?ktan sonra ölü oldu?unu bilir, peki onu tekrar hayata nas?l döndürürüz? Evet, saç hiç bir zaman tekrar canlanamaz ama, onun daha iyi görünmesini sa?layabiliriz. Saç kremleri, i?e yarayan kand?rmacalard?r. Bir ço?u bir çe?it protein yap? ta?? olan amino asitler içerir. Bu madde saç?n?z? kaplar ve büyük bir ço?unlu?u suyla durulanmaz.

Saç kremleri saç? nemlendirebilir, güçsüz saçlar? güçlendirebilir, kolay taranmas?n? sa?layabilir, saçlara parlakl?k verebilir. ?yi durumdaki saçlar aynen genç k?zl???n?zdaki saçlar?n?za benzer. Yani; daha canl?, aynen sa?l?kl? bir cilt ve parlak gözler gibi… 30 ya??n üzerindeki herkes neden bahsetti?imi anlayabilir.

O eski görüntüyü sa?lamak için önce saç?m?z? nas?l h?rpalamamam?z gerekti?ini anlamal?y?z. Saç?n?za ?evkatle davran?n, nemlendirme en önemli anahtard?r. Sprey ürünlerini, saç ?ekillendiricilerini ve saç boyalar?n? çok fazla kullan?rsan?z saç?n?z? bir o kadar çok da nemlendirmeniz gerekir.

Saç?n?z?n durumu ço?unlukla onun yap?s?yla ilgilidir; örne?in k?v?rc?k saçlar daha kurudur ve k?v?rc?k saçlar için daha fazla ve daha etkili nemlendiriciler kullan?lmal?d?r.

Öneri 1: E?er gerçekten kuru bir saç?n?z varsa saç kreminizi durulanan cinsten bile olsa çok fazla durulamay?n.

Öneri 2: Daha yo?un bir saç kremini sadece saç?n?z?n ucuna uygulay?n. Güzel bir saç ancak yumu?ak olur. Gerçekten yumu?ak saçlara sahip oluncaya kadar daha çok saç kremi kullanmaktan çekinmeyin.

Güzellik Notu: Hacim verdi?i söylenen ?ampuanlar ve saç kremleri saça hacim vermezler. Sadece saç?n?z? daha düz ve ya?l? yaparlar. E?er normal saçlara sahip iseniz sadece de?i?ik markalar deneyin ve kendinize en uygun saç kremini bulun. E?er saç?n?z y?kand?ktan sonraki ikinci gün hala güzel görünüyorsa size uygun saç kremini bulmu?sunuz demektir. Ve genellikle bu çok fazla para vermeniz gereken bir marka olmayacakt?r.

Durulanmayan saç kremleri ço?unlukla fazlas?yla kuru veya boyal? saçlar için en iyisidir. Yeni bak?ml? saçlar?n?z 60’lar?n ya da 70’lerin parlak ve kabar?k saçlar?na benzeyebilir. Ama ba? döndüren, güne?te parlayan, rüzgarla danseden saçlar bu y?l?n en önemli trendi. Bu yüzden saç kreminizi asla unutmay?n.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.