SAÇ DÖKÜLMESİ MEVSİMİ BAŞLADI, ÖNLEM ALMANIN TAM ZAMANI

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/sac-dokulmesi-mevsimi-basladi-onlem-almanin-tam-zamani-50fe22044eedf.jpg”>Mevsime ba?l? de?i?iklik, en büyük fizyolojik etkilerinden birini saçlarda gösteriyor. Yazdan yeni ç?km?? ve güne?ten oldukça y?pranm?? saçlar dökülüyor. Eczac?n?za dan??arak alabilece?iniz birkaç tavsiye ve ürün sayesinde bunun önüne geçmeniz mümkün.Saç dökülmesi, ya da dökülme riski birço?umuz için gerçek bir problem. Ancak, saç dökülmelerinin hepsi korkulacak boyutta olmuyor. Her gün 80-100 saç teli kaybediyoruz ve bu saçlar?n yerini, takip eden aylarda yenileri dolduruyor. Böylelikle saç, hacmini koruyor. E?er bu hacim azal?rsa ve baz? bölgelerde seyrelmeler artarsa bunun kayna??n? belirlemek için medikal bir analiz yapt?rmak gerekiyor. Saç dökülmesine sebep olan temel nedenler aras?nda, genetik yatk?nl?k, mevsimsel de?i?imler, hormonal ve fizyolojik faktörler, a??r? yo?un seyreden hastal?klar (cerrahi müdahaleler, hamilelik), anemi, kullan?lan ilaçlar, saç derisinde olu?an hastal?klar, stres, dengesiz ve yetersiz beslenme yer al?yor. Dökülme farkl? sebeplerden kaynaklanabilece?i gibi, farkl? saç dökülme tipleri için farkl? tedaviler uygulamak gerekiyor. Sa?l?kl? sonuç alabilmek için saç dökülmesinin sebepleri ara?t?r?lmal?, do?ru te?his konmal? ve buna uygun tedaviye ba?lanmal?.BAZI SAÇ DÖKÜLMES? T?PLER? VE TEDAV?LER?Kronik kad?n tipi saç dökülmesi:
Süreklilik gösteren kronik kad?n tipi yo?un saç dökülmesinin sebepleri aras?nda hormonlar, sinir sistemi ve dola??m sistemi say?labilir, 6 aydan uzun süre devam eden kronik saç dökülmesi, özellikle ba??n üst k?sm?nda görülen yo?un seyrelmelere neden oluyor. Saç dökülmesi bütün saç derisine yay?larak kronik hale geliyor ve saç telleri zay?fl?yor. Ducray Laboratuvarlar?, kronik bayan ve erkek tipi yo?un saç dökülmesi ayr?m?n? yapan bir marka olarak, kronik bayan tipi saç dökülmesi için özel olarak formüle edilmi? Neoptide Losyon’u geli?tirdi. Neoptide Losyon, saç?n anajen (saç büyüme) faz?n? do?rudan uyararak saç folikülü üzerinde etki ediyor. ?çeri?indeki tetrapeptid ile saç so?an?ndaki hücresel aktiviteyi h?zland?r?yor ve saç büyüme faz?n?n giderek h?zlanmas?n? sa?l?yor. Böylece, kronik saç dökülmesi yava?l?yor, deri üzerindeki mikrosirkülasyon art?yor ve saç gövdesi güçleniyor. Bunlar?n sonucunda saç uzuyor.Reaksiyonel saç dökülmesi:
Stres, hamilelik, do?um, duygusal ?oklar, dengesiz beslenme, mevsim de?i?ikli?i ve ilaç kullan?m? sonucu olu?an dönemsel saç dökülmesi tiplerine reaksiyonel saç dökülmesi deniyor. Ducray Laboratuarlar? ürünü olan  Anastim Losyon, reaksiyonel saç dökülmesi tedavilerinde kan dola??m?n? h?zland?rarak, saç için gerekli vitaminleri ve besinleri sa?l?yor, saç büyümesini uyar?yor.Kronik erkek tipi saç dökülmesi:
Genetik ve hormonal nedenlere ba?l? erkek tipi kronik saç dökülmeleri yo?un ve sürekli devam eden saç dökülmeleri olarak ortaya ç?k?yor. Androgenetik saç dökülmeleri genel olarak ?akaklar ve ba??n üst k?sm?nda görülüyor. Ducray Laboratuarlar?n?n geli?tirdi?i Chronostim Losyon, gece ve gündüz formülü ile etkili sonuçlar veriyor. Gündüz saç dökülmesini engellerken, gece ise saç?n büyümesini tetiklemeye yard?mc? oluyor. Saç dökülmesi tedavilerinde, destekleyici olarak saç? güçlendirip, büyümesini tetikleyecek tedavi ?ampuan? kullan?lmas? öneriliyor. Ducray Anaphase, Vichy Dercos Energy veya Klorane Kinin özlü bitkisel ?ampuan beslenme düzeni olu?turmak, gereksinim duyulan tüm besin maddelerini (vitamin, mineral, aminoasit) yeterli miktarlarda almak da çok önemli. Cilt, saç ve t?rnak yap?s?n?n temel yap?ta?? olan ve ya?lanma ile zarar gören keratin, elastin ve kollajeni bu maddeler ile desteklemek güzelli?in devaml?l??? için gerekli. MSM (sülfür) “güzellik minerali” olarak adland?r?l?yor. Cildi pürüzsüz ve genç tutuyor, saçlara parlakl?k ve canl?l?k sa?l?yor. Yaralar?n iyile?mesi ve yara izlerinin kaybolmas?nda da oldukça etkili.
Silikon, vücutta en yo?un ?ekilde t?rnak ve saçlarda bulunuyor. Cilt ve saç bütünlü?ü ile kolay k?r?lan t?rnaklar için faydal?. L-lizin, kollajen ve elastin fonksiyonunu destekliyor. L-pirolin ve C vitamini ciltteki kollajen sentezini uyar?yor. Cilt yap?s?n? ve k?r???kl?k görünümünü düzenleyici rolleri bulunuyor. C vitamini detoksa da yard?mc? güçlü bir antioksidan. Çinko ise doku rejenerasyonunu sa?l?yor. Ciddi çinko eksikli?inde cilt sorunlar? ve saç  uzamas?nda sorunlar görülüyor. T?rnaklardaki beyaz noktalar çinko eksikli?ini belirtiyor. Bak?r, kollajen liflerin ve melanin pigmentin olu?umunda rol alan enzimler için kofaktör görevi görüyor. Cilt, saç ve t?rnak yap?s?n?n temel yap?ta?? olan ve ya?lanma ile zarar gören keratin, elastin ve kollajeni bu maddeler ile desteklemek oldukça önemli. Biotin ise suda çözünüyor ve B vitamini ailesinin bir üyesi, H vitamini olarak da biliniyor. Vücudumuzda ya?, karbonhidrat ve protein gibi besinlerin parçalan?p enerjiye dönü?türülmesinde, hücre geli?iminde, saç ve t?rnak sa?l???n?n desteklenmesinde rol oynuyor. Vücuttaki biotin yetersizli?inde öncelikli olarak saçlarda güçsüzlük, saç dökülmesi, kepek, seboreik dermatit gibi kafa derisi ile ilgili sorunlar ve t?rnaklarda k?r?lmalar ortaya ç?kabiliyor. Dolay?s?yla eksikli?inin önlenmesi genel olarak saçlar?n sa?l?kl? görünümünü artt?rmak, t?rnak sa?l??? ve sertli?inin art?r?lmas?nda oldukça önemli.Solgar Formula SNH
Formula SNH, saç, t?rnak ve cilt dokular? için önem ta??yan temel vitamin, mineral ve aminoasitleri içeriyor. Formula SNH, saç dökülmesi, t?rnaklar?n zay?flamas?, k?r?lmas? ve cilt sa?l???n?n bozuldu?u durumlarda destekleyici olarak kullan?labiliyor.Biotin 5000 mg
Bir B grubu vitamini olan Biotin, özellikle kepeklenmi? saç derisi, zay?f saç ve t?rnaklar için kullan?l?yor. Vücuttaki biotin yetersizli?inde öncelikli olarak saçlarda güçsüzlük, saç dökülmesi, kepek, seboreik dermatit gibi kafa derisi ile ilgili sorunlar ve t?rnaklarda k?r?lmalar ortaya ç?kabiliyor. Saç ve t?rnak sa?l???na destek olmak amac?yla Biotin günde 5000 mcg’l?k dozlarda kullan?labiliyor.Sa?l?kl? saçlara sahip olmak ve mevsimsel dökülmelerin önüne geçmek için kullanabilece?iniz daha birçok dermokozmetik ürün ve besin takviyesi mevcut. Bununla ilgili eczac?n?zdan tavsiye alman?zda fayda var.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.