Romatizmaya Karşı 13 Öneri

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , ,

Romatizma denildi?inde birçok ki?inin akl?na hafif bir eklem a?r?s? geliyor. Ya?mur ya?madan önce ya?anan ve asl?nda hayat? çok da etkilemeyen tatl? bir a?r?? Halbuki yüzlerce çe?idi olan romatizma, do?ru tan? konulmad??? takdirde yürümeye bile engel olabiliyor.

Halk aras?nda ya?murlu havan?n habercisi olarak bilinen romatizma, asl?nda 200?den fazla çe?idi olan önemli bir hastal?k. Kas iskelet sistemindeki yap?lar? tutan romatizma, a?r?, ?i?lik, hareket k?s?tl?l??? ve ?ekil bozuklu?u gibi sorunlar?n ya?anmas?na neden oluyor. Romatizman?n, iltihapl? ve iltihapl? olmayan 2 ayr? türü bulunuyor. Özellikle iltihapl? romatizmaya do?ru ve zaman?nda tedavi uygulanmad??? takdirde hayat? kabusa çeviren a?r? ve ?i?likler ya?anabiliyor. Öyle ki baz? hastalar bu sorun nedeniyle yürüyemez hale bile gelebiliyor. Stres, D Vitamini eksikli?i, fazla kilo ya da nemli ortamda geçirilen uzun zamanlar da romatizman?n olu?mas?na büyük bir zemin haz?rl?yor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman? Prof. Dr. Selda Ba???, romatizmaya neden olan etkenler ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakk?nda bilgi veriyor.

Kilo kayb?ndan halsizli?e kadar çok farkl? belirtilerle ortaya ç?k?yor

Romatizma, eklem ya da kas a?r?s?, ?i?lik, ate? ve eklem hareket aç?kl???n?n k?s?tlanmas? gibi belirtilerle ortaya ç?k?yor. Bu tablonun yan? s?ra zaman zaman halsizlik, kilo kayb?, kaslarda ve eklemlerde sertlik gibi akl?n?za romatizmay? getirmeyecek belirtiler de ya?anabiliyor. Ayr?ca romatizma tipine göre göz, akci?er, kalp, böbrekler gibi iç organlar ve damarlarda da sorunlara neden olabiliyor. Gözde iltihaplanma, damarlarda iltihaplanma (vaskülit),iç organ fonksiyonlar?nda bozulma, kalpte ritm bozukluklar? ve böbrek yetmezli?i görülebiliyor.

Romatizma kad?n erkek ayr?m? yap?yor

Birbirinden farkl? çok fazla çe?idi bulunan romatizmada tiplerine göre cinsiyet ayr?m? da görülüyor. Baz? romatizma türlerine erkeklerde baz?lar?na ise kad?nlarda daha s?k rastlan?yor. Örne?in ankilozan spondilit hastal??? daha çok genç erkeklerde görülüyorken, romatoid artrit, sistemik lupus eritamatosus gibi hastal?klar daha çok kad?nlarda ortaya ç?k?yor

Romatizmaya kar?? özel öneriler

1- Ailenizde romatizma hastal??? olan varsa dikkat edin:Genetik yatk?nl?k birçok romatizma türünün olu?umunda önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle ailesinde romatizma sorunu olanlar?n ya?am ?ekillerine mutlaka özen göstermeleri ve belirtilere kar?? tetikte olmalar? gerekiyor.

2- Fazla kilolar?n?zdan kurtulun: Fazla kilolar bel ve bacaklara binen yükü art?r?yor ve eklem harabiyetine neden oluyor. Dolay?s?yla romatizma olu?ma ihtimali de gündeme geliyor. Bu nedenle fazla kilolar?n?zdan kurtulman?z gerekiyor.

3- Beslenme düzeninize bal?k, ?s?rgan otu, yumurta gibi yiyecekleri ekleyin: Vücudun asit yükünü art?ran yiyeceklerden uzak durman?z gerekiyor. Ayr?ca her hastal?kta oldu?u gibi romatizmada da ?eker ve rafineri ?ekere dönen yiyeceklerin dikkatli tüketilmesi ?art. Omega 3-omega 6 dengesi romatizmal hastal?klar için çok önemli. Bu nedenle Omega 3 içeren bal?k, yumurta, ceviz, keten tohumu, ve semizotunun yan? s?ra zeytinya?? ,kalsiyum ve C vitamini içeren besinlerle ?s?rgan otu bu hastalar için ideal.

4- Günde 2 litre su için: Romatizmal hastal?klarda sa?l?kl? bir ba??rsak floras? çok önemli. Kar?nda gaz, ?i?kinlik, kab?zl?k gibi ?ikayetleri olan ki?ilerin ba??rsak floras?nda bozukluk olma ihtimali yükseliyor. Bu nedenle günde en az 2 litre su için ve probiyotik kullan?n.

5- 6 ayda bir di?lerinizi kontrol ettirin: Di? ve di?eti ile ilgili sorunlar romatizmada tetikleyici rol oynuyor. Bulgu vermeyen di? problemleri, gözden kaçan çürükler, di?etlerinde kanamalar da ba????kl?k sistemini bozarak romatizmay? tetikleyebiliyor. Bu nedenle 6 ayda bir di? hekimine görünün.

6- D vitamini takviyesi al?n: Kemiklerin en önemli dostlar?ndan biri olan D vitamininin yetersiz olmas? kas iskelet sisteminde kuvvetsizli?e neden olup romatizma olu?umuna zemin haz?rl?yor. Bu nedenle özellikle osteoporoz sonras?nda kemik ölçümlerinizi zaman?nda yapt?rman?z ve gerekli durumlarda D vitamini takviyesi alman?z gerekiyor.

7- Eklem ?i? ve hastal?k aktifken fazla hareket etmeyin: Bu dönemde zorlay?c? aktivitelerde bulunmay?n. Eklem ?i? ve hastal?k aktifken mümkün oldu?u kadar çok istirahat edin.

8- So?uk ve nemli ortamlardan kaç?n?n: So?uk ve nemli havalar baz? romatizma türlerinde hastal??? art?r?yor. Bu nedenle so?uktan ve rutubetli ortamlardan korunun.

9- Sigara kullanmay?n: Sigara romatizma hastalar?nda eklem ve kas dola??m?n? etkiliyor. Ayr?ca toksik etkisi bulunuyor. Özellikle akci?er tutulum riski yüksek olan romatizma türlerinde sigara kesinlikle kullan?lmamal?.

10- Travmalara kar?? tedbirli olun: Geçirilen travmalar eklemin ve çevre dokular?n harabiyetine neden olup, eklem fonksiyonlar?n? bozarak romatizman?n olu?umuna zemin haz?rlayabiliyor.

11- Stresten uzak durun: Her hastal??a neden olabilen stres, romatizman?n olu?umunda da önemli bir etken, stres ba????kl?k sistemini etkileyerek ve sempatik sinir sitemini uyararak vücudun hastal?klara kar?? direncinin azalmas?na neden olur.

12- Hastal???n alevlenme döneminde buz uygulay?n: Romatizma tedavisinde hastal???n tipine göre farkl? yöntemler uygulan?yor. Öncelikle ilaç tedavisi öneriliyor. ?ltihapl? romatizmal hastal?klar?n alevlenme dönemlerinde buz uygulamas?, istirahat, etkilenen ekleme splint gibi cihazlar uygulanabiliyor.

13- Fizik tedaviye önem verin: Hastal?k aktivitesi bask?land?ktan sonra gerekirse fizik tedavi ajanlar? da tedavide kullan?labiliyor. Fizik tedavi, bu hastalar?n a?r?lar?n? gidermede, eklem hareket aç?kl???n?n ve kas gücünün korunmas?nda, ayr?ca günlük ya?am aktivitelerinin düzenlenmesinde s?kça kullan?l?yor. Eklem hareket aç?kl??? egzersizleri, kas güçlendirici egzersizler, postur egzersizleri ve aeronik egzersizler romatizmal hastalar için çok önemli. ?lerlemi? romatizmaya ba?l? eklem harabiyeti olan ki?ilerde günlük ya?am aktiviteleri için yard?mc? cihaz kullan?m?, do?ru yürümenin ö?retilmesi, dü?menin engellenmesi, ergonomik e?itim de yap?l?yor.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.