Prof. Dr. Şahin Uçar – Biyografi

Yazar: admin | 23 Temmuz 2011 | Kategori: Biyografi
Etiketler: ,

Ço?umuzun belki de tan?mad??? Prof. Dr. ?ahin Uçar da memleketimizin yeti?tirdi?i önemli isimlerden birisidir. Özellikle Be?ir Ayvazo?lu ve Ahmet Turan Alkan ile gençlik dönemlerinden itibaren dost olan ?ahin Uçar, hem önemli bir tarihçi hem de ?airdir.

Klasik tarzda mürettep bir divan olan ?eydâ Divân?”n? ö?retmenlik y?llar?nda Sivas”ta tamamlam??t?r. ?eydâ Divân? ve Hat çal??mas? sebebiyle, 1976”da, Erzurum”da Türk Dili ve Edebiyat? Bölümü”nde Paleografi ve Epigrafi uzman? tayin edilmi?tir.

Do?um Yeri, Tarihi : Ac?yurt, Sivas 1949

Üniversite Mezuniyeti: ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Umumi Türk Tarihi 1972

Özel E?itim: Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, Kemal Batanay, Münir Nureddin Selçuk, Hâmid Aytaç gibi Türkiye’nin tan?nm?? üstatlar? nezâretinde Klasik Türk Mûsikisi ve Hat-Tezhib sanatlar? 1968-1972

Ö?retim ve Kariyer Tecrübesi:Sofya Yüksek ?slam Enstitüsü Rektör Yard?mc?s?, Bulgaristan 2003?slâm Ara?t?rmalar? Merkezi ve ?slam Ansiklopedisi Ba?kan?, ?stanbul 2001Mütevelli Heyet Ba?kan? Dan??man?, H. A. Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi 1999Tarih Bölümü Ba?kan?, H. A. Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan 1999Rektör Yard?mc?s?, Ni?de Üniversitesi 1995Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Ni?de Üniversitesi 1994Profesör: E?itim Fakültesi, Ni?de Üniversitesi, N??de 1993Doçent: Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Selçuk Üniversitesi. Konya 1988Yard?mc? Doçent: Selçuk Üniversitesi, Konya 1983Doktora: Edebiyat Fakültesi,Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi 1977Paleografya ve Epigrafya Uzman?: Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat? Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 1976Sanat Tarihi Ö?retmeni: Ö?retmen Okulu, Sivas 1975Müzik Ö?retmeni: 4 Eylül Lisesi, Sivas 1974Sosyal Bilgiler Ö?retmeni: 4 Eylül Ortaokulu, Sivas 1973Müzik Ö?retmeni: Yeni Levent Lisesi, ?stanbul 1972

Bas?lm?? Kitaplar?: ?eyda Divan? (Klasik Osmanl? tarz?nda ?iirler) Sivas, 1980, ?kinci Bask?, Ni?de,19871980“Patterns and Trends in History” (Tarih Felsefesi hakk?nda ?ngilizce Makale, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Say?: 3, Sayfa: 157-194), Konya1986Anadolu’da ?slam–Bizans Mücadelesi, ??aret yy., ?stanbul1990Tarih Felsefesi Aç?s?ndan ?slamda Mülk ve Hilafet, Konya, 1992.Türkiye Yazarlar Birli?i’nden “Y?l?n Fikir Adam?” ödülü alm??t?r. ?kinci Bask?, ?z Yy., ?stanbul 19921996Tarih Felsefesi Yaz?lar?, Vadi Yay?nc?l?k, Ankara1994Varl???n Mâna ve Mazmûnu, ?z yy., ?stanbul, Türkiye Yazarlar Birli?i’nden bu eserle ikinci defa “Y?l?n Fikir Adam?” ödülü alm??t?r1995Malihülya, (Modern Türkçe ?iirler) Ötüken yy., ?stanbul1997Tarih Felsefesi Meseleleri, Nehir yy., ?stanbul1997?nsan?n Yeryüzü Maceras?, Gelenek yy., ?stanbul 20031989’da Ankara Valisi himayesinde ?l Kültür Sergi salonunda “hat ve tezyinat” sergisi açm??t?r ve Klasik Osmanl? Tarz?ndaki baz? besteleri de TRT Denetleme Kurulu’ndan geçerek TRT Repertuar?’na girmi?tir.Yabanc? Dil: ?ngilizce, Arapça, Farsça, Latince.

———————————————

1992”de Türkiye Yazarlar Birli?i taraf?ndan tertiplenen “Türkçe”nin I. Uluslararas? ?iir ?öleni”ne kat?ld?. Ayn? y?l Tarih Felsefesi Aç?s?ndan ?slâm”da Mülk ve Hilafet isimli eseri ile, Türkiye Yazarlar Birli?i “Y?l?n Fikir Adam?” ödülünü ald?. 1995”de “Varl???n Mâna ve Mazmûnu” isimli eseri ile ikinci defa ayn? ödüle lây?k görüldü. 1995”te Türkmenistan”da yap?lan “Türkçe”nin 3. Ulusararas? ?iir ?öleni”ne ve 1996”da K?br?s”ta yap?lan “Türkçe”nin 4. Uluslararas? ?iir ?öleni”ne kat?ld?.

Hat, tezhib, musiki ve ?iirle me?gul oldu ve baz? eserleri ?stanbul”daki talebelik y?llar?nda kitap kapa?? olarak bas?ld?. Baz? eserleri, repertuar kurulunca incelenmi? ve besteleri TRT Musiki Repertuar?”na al?nm?? bulunmaktad?r.

————————————————–

biyografi.net ve kimkimdir.gen.tr”den al?nt?.

‘, ‘PROF. DR. ?AH?N UÇAR ‘, 0, ”, ‘publish’, ‘open’, ‘open’, ”, ‘prof-dr-sahin-ucar’, ”, ”, ‘2008-01-27 05:20:03’, ‘2008-01-27 10:20:03’, ”, 0, ‘http://www.vaziyet.net/yazarlar,prof-dr-sahin-ucar.html’, 0, ‘post’, ”, 0),

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.