Pırlanta Yüzüğün Evlilik İçin Değerli Olmasının Sebepleri

Yazar: Admin 2 | 24 Temmuz 2013 | Kategori: Ekonomi
Etiketler: , ,

P?rlanta, de?erli bir ta?t?r. De?erli olmas?n?n en büyük sebebi, do?an?n kendi içinde ki önemli katmanlar?nda bulunan ta?lar?ndan yap?lmas?d?r. Berrakl?k, p?rlantan?n günümüzde dünyaca yayg?nla?m?? bir di?er ismidir.

Evlilik yönünden de p?rlanta yüzükler önemlidir. Evlilik bak?m?ndan p?rlanta yüzüklerin önemli olmas?n?n en büyük sebebi, p?rlantan?n kendi anlam?ndad?r. P?rlantalara bak?ld???nda, sonsuz bir bak?? aç?s? bulunmaktad?r. Bu da, p?rlantan?n bir di?er anlam?n?n sonsuzluk oldu?unu belirtir.

Ebedi ba?l?l?k, evlilik için önemlidir. P?rlanta da asl?nda ebebi de?eri, bir di?er anlam?yla ebedi ba?l?l??? simgeler diyebiliriz. 15. y.y.’da Avusturya’n?n önde gelen isimlerinden bir ki?inin ba?latm?? oldu?u evlilik için p?rlanta yüzük hediye etme gelene?i, günümüze kadar gelmi? olup günümüzde de devam?n? sürdürmektedir.

P?rlanta yüzükler, sol elin dördüncü parma??na tak?lmaktad?r. Bunun sebebi, inançla alakal?d?r. Eski ça?lardan beri insanlar, sol elin dördüncü parma??nda bulunan damar?n do?rudan kalbe ula?t???na inan?rlard?. Bu yüzden de p?rlanta yüzükler, bu parma?a tak?l?rd?. O günden bu güne kadar evliliklerin ço?unda hediye edilen p?rlanta yüzükler, belirtti?imiz parma?a tak?lmaktad?r.

Yüzy?llar boyunca a?k? simgelemek maksad?yla kullan?m? sürdürülen p?rlanta ta??, e?siz bir de?erdir. E?siz olmas?n?n yan? s?ra de?erli ve yok edilmeyen bir de?ere sahip oldu?u için de yine sonsuz a?k? simgelemekle yükümlüdür.

Siz de sevdi?iniz kad?n?n?za, de?erli bir ta? hediye etmek istiyorsan?z ve sevginizi, ba?l?l???n?z? ona bir simgeyle anlatmak istiyorsan?z p?rlanta yüzük, bunun içindir. P?rlanta yüzük ile, sevdi?iniz bayana ba?l? olman?z? belirtebilir, onunda size ba?l? kalmas?n? ve beraberce sonsuz bir birliktelik ya?aman?z? isteyebilirsiniz.

 

Ilginizi cekebilecek bir kac yazi paylasmak istiyorum:

P?rlanta Sat?n Al?n?rken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Kaliteli P?rlantan?n Seçimi Nas?l Yap?l?r?

P?rlanta Fiyat?n? Belirleyen Etkenler

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.