Otomobillere kış zinciri nasıl takılır ve nasıl çıkarılır?

Yazar: admin | 16 Ocak 2012 | Kategori: Eğitim
Etiketler: ,

Son birkaç gündür ?stanbula kar ya?mas? ile birlikte otomobil kazalar?nda ki art??da kaç?n?lmaz oldu. Trafikde ?ahit oldu?um kadar?yla, birçok insan?n zinciri olmas?na ra?men takmay? bilmedi?i için kullanam?yorlar. Bu yüzden sizlere otomobil k?? zinciri nas?l tak?l?r nas?l ç?kar?l?r anlatmak istedim.

Zincir takmak art?k eskisi kadar zor de?il ama bir kaç küçük ipucuna ihtiyac?n?z olabilir. ??te zincir takman?n incelikleri..

Pratik tak?labilen, piyasada Takmatik olarak adland?r?lan zincirleri kullanman?z daha kolayd?r. Zincir tipleri içinde birbirine paralel dizilmi? zincir yerine, baklava dilimli olanlar? tercih etmenizde yarar vard?r. Baklava dilimli yada X desenli olarak adland?r?lan zincirler yeri daha iyi kavr?yor. Zinciri seçerken lastik ebad?n?za göre seçin. Küçük veya büyük zincirin lasti?e bir faydas? olmaz. Zincir markalar? lastik ebatlar?na göre s?ralama yaparlar ve her markan?n kendi s?ralamas? farkl?d?r. Bu yüzden zincirin kutusunun üzerinde lastik ölçülerine bakarak sizin arac?n?za uyan?n? tercih edin. Patinaj zinciri ve kar paleti ile maksimum 50 km/s h?z yapman?z gerekir. 50 km/s’nin üzerindeki h?zlarda zincirin ve paletin k?r?lma ve kopma riski bulunur. Ayr?ca 50 km/s’nin üzerinde yap?lan frenlerde metalin sürtünmesinden dolay? tehlike olu?abilir. Patinaj zinciri ve kar paleti çeki?in oldu?u lasti?e tak?lmal?d?r. ABS’li araçlarda dört tekerle?e de zincir takmakta yarar vard?r. ABS sensörü bir tekerlekteki kaymay? belirledi?inde, ABS beyin ünitesine o do?rultuda bilgi gönderir. Bu yüzden fren an?nda ABS performans?n? gösteremez. Virajlarda zincir takal?yken daha dikkatli olmak gerekir. H?zl? girilen virajlarda zincir lasti?in bir taraf?nda toplan?r ve lasti?in gücüne dayanamayarak kopar. Bu yüzden zincir tak?l?yken ani hareketlerden ve virajlara h?zl? girmekten kaç?n?n. Zinciri belli periyotlarda kontrol edin. Zamanla zincir bolla?acakt?r ve bo?lu?u alarak hem güvenli?inizi art?r?r, hem da zincirin ömrünü uzat?rs?n?z. E?er kar otoyol gibi yerlerde kalkt?ysa ve buzlanma yoksa ve siz uzun süre bu yolu kullanacaksan?z zinciri veya paleti ç?kart?n. Çünkü bu durum yava? gitmenizi, konfordan ödün vermenizi, zincirin ve lastiklerin gereksiz yere y?pranmas?n? sa?lar. Özellikle zincir tekerleklerin balans ayar?n? olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden zinciri bir daha kullanman?za gerek kalmayacak hava ko?ullar? olu?tu?unda balans ve ön tak?m ayarlar?n? gözden geçirtirin. Zinciri tekrar kullanmak için iyi koruman?z gerekir. Kar suyu metaller üzerinde y?pranmay? art?rmas? ile ünlüdür. Zincirin ömrünü uzatmak için arac?n?zdan ç?kartt???n?z anda su ile durulay?n ve kurutun. Kuruyan zinciri son kez bir bez yard?m? ile silerek kendi kutusuna veya alet çantan?za koyun. Unutmay?n bir sonraki y?l zincire ihtiyac?n?z yeniden olabilir. Takmatik zinciri tekerle?e takarken izlemeniz gereken yollar 1 – Çeki?in oldu?u lasti?in arkas?ndan zinciri yere do?ru yat?r?n. 2 – Esnek çelik halat?n k?rm?z? olan bölümünü jant hizas?nda kilitleyin. 3 – Sar? renkli halat?n ucunu sar? fosfor boyal? kilide tak?n. 4 – Çelik halat? geriye iterek zinciri lasti?e tam olarak oturtun. 5 – Ye?il renkli gergi zincirinin ye?il fosfor boyal? U kilitleme geçirerek kilitleyin.

Zincir takma videosu izle

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.