Orçlu İken Baş Ağrısı Nasıl Geçirilir?

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , ,

Orucunuzu bozmadan ba? a?r?s?n? nas?l geçirebilirsiniz?

S?caklar ve oruç saatlerinin uzamas?, bu y?l da ramazanda oruç tutmay? zorla?t?r?yor. Buna ba?l? olarak aç ve susuz kalma süresinin artmas? vücutta bir tak?m a?r?lar?n olu?mas?na sebep oluyor. Nöroloji Uzman? Prof. Dr. Mustafa Erta? ve Algoloji Uzman? Prof. Dr. Ay?en Yücel, ?Migren gibi çok ?iddetli bir a?r?yla kar??la?mad???n?z sürece orucunuzu bozmadan bu a?r?lar? gidermek mümkün? diye bilgi veriyor ve çözüm önerilerini anlat?yorlar.

Oruç tutmak çe?itli a?r?lara neden olabiliyor. Bunlar?n ba??nda kan bas?nc? oynamalar?na veya ani kan ?ekeri dü?mesine ba?l? olarak olu?an ba? a?r?s? geliyor. Nöroloji Uzman? Prof. Dr. Mustafa Erta? ve Algoloji Uzman? Prof. Dr. Ay?en Yücel, ?Ki?ide ataklar ?eklinde gelen bir a?r? varsa ancak atak s?kl??? ayda 1-2?den fazla de?ilse ve ilaç d??? yöntemlerle de ataklar?n? geçirebiliyorsa, sahur ve iftar ö?ünlerini düzgün takip etmek kayd?yla bu ki?iler oruç tutabilirler. Ancak migren gibi kronik a?r?s? olan ki?ilerde de oruç tutmak bu a?r?y? tetikleyebilir? diye konu?uyor ve migren hastalar?n?n oruç tutmas? ile ilgili bilgi veriyorlar.

?Migren benzeri a?r?s? olan hastalardan baz?lar?, koruyucu tedaviyi sürdürmek kayd?yla oruç tutabilir. Örne?in; ayda 2-3 migren ata?? olan bir hasta, atak gelmesin diye koruyucu tedavi al?yorsa, ilaç al?m saatini ramazana göre düzenleyip, kriz say?s? da az oldu?u için orucunu sürdürebilir. Migren hastalar? oruç konusunda özellikle dikkat etmeli çünkü açl?k, yüzde 100 migren ataklar?n? tetikleyen bir durum. S?k ata?? olanlar ve çok ?iddetli atak geçiren hastalar ata??n gelece?ini hissederler ve önceden ilaçlar?n? al?rlar. Ancak oruç s?ras?nda ilac? alamayacaklar? için bu ki?ilerin çok ?iddetli atak geçirme olas?l??? vard?r. Bu durum, ki?iden ki?iye farkl?l?k gösterdi?i için mutlaka ki?i kendini test etmelidir. ?iddetli a?r?yla kar??la?an ki?iler, a?r?y? ciddiye al?p oruç tutmakta ?srarl? davranmamal?lar. Çünkü oruç, a?r?l? hastalarda dengeyi çok ciddi bozabilir.?

Hafif ve orta ?iddetli ba? a?r?s?n? gidermek için neler yap?labilir?

Uyku düzeni bozulsa bile yeterli saat uyuyabilecek, ilaçlar?n? düzenli ve oruca uygun bir ?ekilde kullanabilecek olan ki?iler oruçlar?n? tutabilirler. Bu ki?ilerin de ramazan boyunca hafif ve orta ?iddette ba? a?r?s? ya?abileceklerini aktaran Prof. Dr. Mustafa Erta? ve Prof. Dr. Ay?en Yücel, ?Hafif ve orta ?iddette bir a?r?ysa ki?i nefes ya da gev?eme egzersizleriyle bu a?r?y? geçirebilir? diyor ve egzersizler hakk?nda bilgi veriyorlar:

?A?r?y? azaltma üzerine yap?lan egzersizler a?r? kontrolünde çok yararl? olur. Bu sebeple a?r?lar için nefes ve gev?eme egzersizleri yapabilirsiniz. Nefes egzersizleri t?pk? do?um sanc?lar? s?ras?nda uyguland??? gibi yap?labilir. A?r?y? kendi kendinize

kontrol etmeye çal???rken bir yandan da vücudun iyi oksijen almas?n? sa?layarak, dokulara daha fazla oksijen gönderirsiniz? diye konu?an hekimler, gev?eme ve dikkat da??tma egzersizlerinin de faydal? olaca??n? belirterek ?öyle devam ediyorlar: ?Ki?inin kendi kendine kaslar?n? gev?etti?i egzersizler de çok yararl?d?r. Bu egzersizlerin sessiz, sakin bir ortamda, mümkünse sevilen bir müzik e?li?inde yap?lmas? çok faydal? olur. Dikkati da??tma egzersizleri için; ba?ka bir ?eyle u?ra?abilir, müzik dinleyebilir veya sizi rahatlayan herhangi bir ?eyle ilgilenebilirsiniz. ?mkan?n?z varsa, lo? ve sessiz bir ortamda uzanabilirsiniz. Temiz havaya ç?kabilirsiniz. Ayr?ca migren a?r?s? s?ras?nda ba??n?z? bir e?arp veya tülbentle s?kmak, ba??n?z?n üzerine buz veya so?uk uygulamak, ata?? geçirmede oldukça yard?mc? bir uygulama olacakt?r.?

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.