Omuz Ağrılarından Nasıl Kurtulursunuz?

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , ,

Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Prof. Dr. Ahmet K?ral, orta ya?taki her be? ki?iden birinde görülen omuz a?r?lar?ndan kurtulma yollar?n?, ameliyatl? ve ameliyats?z çözümleri anlatt?.

Uzmanlar, bel, boyun ve diz a?r?lar?ndan sonra vücutta en s?k rastlanan ve orta ya?taki her be? ki?iden birinde görülen omuz a?r?lar?ndan kurtulman?n ilk ?art?n?n, omzu hareket ettirmek oldu?unu söylüyor. Omuz a?r?s? sorunu ya?ayanlarda ameliyats?z tedavi seçenekleri tükendi?inde omuz için cerrahi giri?imler gündeme geliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Prof. Dr. Ahmet K?ral??n verdi?i bilgiye göre, ameliyatlarda döndürücü k?l?f kiri?lerindeki kireç çökmelerinin temizlenmesi veya y?rt?klar?n tamir edilmesi, bu kiri?lere bask? yapan kemik ç?k?nt?lar?n?n kesilerek s?k??man?n ortadan kald?r?lmas?, iltihapl? keseciklerin temizlenmesi ve hatta nadiren de olsa omuz ekleminin yerine suni mafsal tak?lmas?na kadar çe?itli cerrahi giri?imler söz konusu olabiliyor. Bunun hangisinin yap?laca??na ise hastan?n durumu, ya??, hastal???n evresi gibi faktörlere bak?larak karar veriliyor. Prof. Dr. K?ral??n verdi?i bilgiye göre, bu cerrahi giri?imlerin bir k?sm? kapal? yöntemlerle (artroskopi), bir k?sm? ise aç?k yöntemlerle gerçekle?tiriliyor.

Omuzlar a?r?s?n?n nedenleri

Omuz a?r?s?na yol açan çok say?da neden oldu?unu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Prof. Dr. Ahmet K?ral, ?u bilgileri veriyor: ?A?r?lar?n bir k?sm? omuz eklemine ait bir sorundan kaynaklan?r. Bir k?sm? ise ba?ka bir bölgeden yans?r veya ba?ka bir hastal???n habercisidir. Omuz a?r?lar? içerisinde yüzde 60 oranla en fazla rastlanan neden, döndürücü k?l?fla ilgili hastal?klard?r. Omzun kendi sorunlar?ndan ya da di?er nedenlerle olu?an a?r?lar sonucu hasta omzunu uzun süre hareketsiz b?rak?rsa, omuz hareketlerinin neredeyse tamamen k?s?tland??? ve ?donmu? omuz? diye nitelendirilen a??r bir tablo ortaya ç?kabilir. Hastal???n a?amalar?na göre ameliyats?z ve ameliyatl? çözümler vard?r.?

Yap?lmamas? gerekenler

Omuz a?r?lar?n?n ya??n ilerlemesi ve yanl?? hareketlerle günlük ya?am? altüst edecek kadar ?iddetlenebilece?ini vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Prof. Dr. Ahmet K?ral, omuz a?r?lar?ndan korunmak için, yap?lmamas? gerekenleri ?öyle s?ral?yor:

? A??r paket ve yükler ta??yarak omzunuzu zorlamay?n.

? Araç kullan?rken cam? açmay?n.

? Uzun süre kollar?n?z? yukar?da tutman?za yol açan çama??r asma, perde asma, yüksek raflardan cisimler indirme gibi hareketlerden mümkün oldu?unca kaç?n?n.

? Çocuklar?n?z?n okul s?ralar?nda do?ru oturmas?na dikkat edin ve a??r okul çantalar? ta??mas?na izin vermeyin.

Bunlar? yap?n?

? Düzenli omuz egzersizleri yap?n. Yoga ve yüzme omuz a?r?lar?n? gidermek için faydal? sporlard?r.

? Omuz a?r?s? kolayca kronikle?ebilece?i için erkenden hekime ba?vurun.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.