Okulların tatil olduğu iller sehirler 09 subat 2012

Yazar: Admin 2 | 8 Şubat 2012 | Kategori: yasam
Etiketler: , , ,

class=”alignleft size-medium wp-image-2977″ title=”kar tatili-1″ src=”http://www.bildigim.com/wp-content/uploads/2012/02/kar-tatili-1-300×207.jpg” alt=”” width=”300″ height=”207″ />Okullar?n tatil oldu?u iller 09 subat 2012. 9.02.2012 okullarin tatil oldugu sehirler. Yo?un kar ya???? bu illerde okullar? tatil ettirdir. Okullar?n tatil oldu?u iller güncel. Okullar?n tatil oldu?u iller 7 ?ubat 2012. Bu illerde okullar tatil edildi. Okullar Tatil mi. Okullar tatil mi 7 ?ubat 2012. Kötü hava ?artlar? bu illerde okullar? tatil ettti. Son haber okullar?n tatil oldu?u iller..

Yo?un kar ya???? bu illerde okullar? tatil ettirdir. Okullar?n tatil oldu?u iller güncel. Okullar?n tatil oldu?u iller 7 ?ubat 2012. Bu illerde okullar tatil edildi. Okullar Tatil mi. Okullar tatil mi 7 ?ubat 2012. Kötü hava ?artlar? bu illerde okullar? tatil ettti. Son haber okullar?n tatil oldu?u iller..

Yo?un kar ya???? ve kötü hava ?artlar? tüm yurdu etkisi alt?na ald?. Ülke genelindeki yo?un kar ya???? nedeniyle bir ilde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Hani illerde okullar?n tatil oldu?unu haberimizin detaylar?na bulabilirsiniz. ??te yo?un kar ya???? nedeniyle okullar?n tatil edildi?i ilerin listesi..

Kötü hava ko?ullar? nedeniyle hangi illerde okullar tatil edildi? ??te kar ya???? nedeniyle okullar?n tatil edildi?i iller..

ANKARA

Ankara’n?n Çubuk ilçesinde yo?un kar ya???? nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullar tatil edildi.

B?NGÖL
Bingöl’de yo?un kar ya???? nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda e?itime 2 gün ara verildi.

Bingöl Valili?inden yap?lan yaz?l? aç?klamada, yo?un kar ya???? ve kötü hava ko?ullar? nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi, ilkö?retim ve ortaö?retim kurumlar?nda 8-9 ?ubat tarihlerinde e?itime ara verildi?i bildirildi.

ELAZI?
Elaz?? ?l Milli E?itim Müdürlü?ünün internet sitesinden yap?lan aç?klamada da, ?l H?fz?ss?hha Kurulunun ald??? karar do?rultusunda 10 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda, yo?un kar ya???? nedeniyle 8 ve 9 ?ubat’ta e?itime ara verildi?i bildirildi.

Belirtilen tarihlerde il merkezinde ve ilçelerde bulunan ta??mal? e?itim yap?lan okullar?n da tatil edildi?i kaydedildi.

KONYA
Etkili olan kar ya???? nedeniyle e?itime Konya’n?n Bozk?r ilçesinde 1,5 gün, Karaman’?n Sar?veliler ilçesinde ise yar?m gün ara verildi.

Bozk?r Kaymakam? Mustafa Sar?kaya, yo?un kar ya???? ve tipi nedeniyle H?fz?ss?hha Kurulu karar?yla Bozk?r merkez, belde ve köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda e?itime 1,5 gün ara verildi?ini belirtti.

Sar?kaya, yo?un kar ya???? nedeniyle kapanan köy yollar?nda yol açma çal??malar?n?n devam etti?ini söyledi.

Bey?ehir’de de etkili olan kar ya????, ya?am? olumsuz etkiliyor. ?lçede köylülerin geçim kayna?? olarak besledi?i k?l keçileri, etkili olan a??r k?? ?artlar?na ra?men beyaz örtüyle kapl? aç?k arazilerde her gün sürüler halinde yürüyü?e ç?kar?l?yor.

Sürü sahipleri, kar ya???? ve so?uk hava nedeniyle küçükba? hayvanlar?n? beslemekte zorluk çekiyor. Sürüler, uzun süre kar alt?nda ot bulmaya çal???rken, besin ihtiyaçlar?n? alandaki kurumu? yapraklarla kar??lamaya çal???yor.

KARAMAN
Karaman’da da etkili olan kar ya????, hayat? olumsuz etkiliyor. Ya???lar nedeniyle Sar?veliler ilçesinde okullar?n bugün ö?leden sonra tatil edildi?i bildirildi.

Karaman-Mersin karayolu Sertavul Geçidi’nde da kar ya???? yüzünden ula??m güçlükle sa?lan?yor. Ba?yayla ve Sar?veliler ilçelerinde sabah saatlerinden buyana yo?un ?ekilde devam eden kar ya????, ilçe merkezlerinde 80 santimetreye kadar ula?t?.

Kar ya???? nedeniyle Sar?veliler-Konya, Ba?yayla-Konya ve Sar?veliler-Alanya yollar? ile bu ilçelere ba?l? 15 köy yolunun kapand??? bildirildi.

ÇANKIRI
Çank?r?’da sabah saatlerinde ba?layan yo?un kar ya???? hayat? olumsuz etkiliyor.

Çank?r? Valili?inden yap?lan aç?klamada, yo?un kar ya???? nedeniyle il merkezi, ?abanözü ve Eldivan ilçeleri ile köylerinde yar?n e?itime ara verildi?i bildirildi.

Aç?klamada, engelli vatanda?lar ve hamilelerin bugün saat 15.00’ten sonra ve yar?n izinli olduklar? ifade edildi.

?l Özel ?daresinden yap?lan yaz?l? aç?klamada, Atkaracalar’da 11, Çerke?’te 15, Ilgaz’da 66, Kur?unlu’da 5, olmak üzere toplam 97 köy yolunda ula??m?n sa?lanamad??? belirtildi.

Yollar?n aç?lmas? için kar makinesi, 12 greyder, 4 dozer ve 6 kar kamyonu ile 23 ekibin aral?ks?z çal??malar?n? sürdürdü?ü kaydedildi.

ADIYAMAN
Ad?yaman’?n Gölba?? ilçesinde yo?un kar ya???? nedeni ile okullar 3 gün tatil edildi.

Gölba??’nda dün ak?am saatlerinde ba?layan yo?un kar ya???? nedeniyle ilçe merkezi ile köy ve beldelerdeki ilk ve ortaö?retim düzeyindeki okullarda 3 gün e?itime ara verildi. Gölba?? Milli E?itim Müdürü Aziz Özduman yapt??? aç?klamada, etkili olan kar ya???? nedeniyle okullar?n 3 gün tatil edildi?ini belirtti. Özduman, “?iddetli kar ya???? nedeni ile köy yollar?n?n kapal? olmas? ta??ma servislerinin ta??may? yapamamas? ve ö?rencilerin can güvenli?i için ilçe h?fz?ss?hha kurulu karar? ile okullar 3 gün tatil edilmi?tir.” dedi.

?lçede devam eden kar ya???? hayat? olumsuz etkilerken birçok köy yolu da ula??ma kapand?. Yetkililer yol açma çal??malar?n?n sürdü?ünü bildirdi.

S?VAS
Kar ya????n?n etkili oldu?u Sivas’?n Y?ld?zeli ?lçesi’nde de ilk ve orta dereceli okullar da 2 gün tatil edildi.

TUNCEL?
Kar ya???? nedeniyle Tunceli il merkezi ve Mazgirt ilçesinde 3 gün, Sivas’?n Y?ld?zeli ilçesinde 2 gün e?itime ara verildi.

Tunceli kent merkezi ve Mazgirt ilçesinde, yo?un kar ya???? nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda e?itime 3 gün ara verilmesi kararla?t?rd?.

Kar ya????n?n etkili oldu?u Sivas’?n Y?ld?zeli ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullarda e?itime 2 gün ara verildi.

AFYON
Afyonkarahisar il merkezinde e?itime kar nedeniyle bugün ara verildi.

Valilikten yap?lan yaz?l? aç?klamada, kar ya???? nedeniyle merkez ile merkeze ba?l? köy ve beldelerde bulunan tüm okullarda e?itime bir gün ara verildi?i bildirildi.

ISPARTA
Isparta merkez ile Gönen ilçesinde etkili kar ya???? nedeniyle e?itime bir gün ara verildi.

Vali Memduh O?uz, kar kal?nl???n?n 20 santimetreye ula?t???n?, bu nedenle ilkö?retim okullar? ve liselerde bir günlük tatil karar? ald?klar?n? belirtti.

Kar ya????n?n Gönen ilçesinde de etkili oldu?unu söyleyen Vali O?uz, ”Gönen’de kaymakam arkada??m?z okullar? tatil etti. Di?er ilçelerdeki kaymakam arkada?lar?m?za da talimat verdim. Kar ya????n?n etkili oldu?u bölgelerde e?itime ara verilecek” dedi.

O?uz, ilçelerde kapal? köy yolu bulunmad???n? bildirdi.

ANTALYA
Antalya’da ?iddetli ya??? ve f?rt?na nedeniyle Büyük?ehir Belediyesi s?n?rlar?ndaki ilkö?retim okulu ve liselerde e?itime ara verildi.

Antalya Valili?inden yap?lan aç?klamada, hava muhalefeti nedeniyle Büyük?ehir Belediyesi s?n?rlar? içinde kalan okullarda e?itime, bugün ara verildi?i bildirildi.

KÜTAHYA
?lde dün gece ba?layan ve aral?ks?z devam eden kar ya???? ve tipi nedeniyle 130 köy yolu ula??ma kapand?. ?l genelinde etkisini sürdüren yo?un kar ya???? ve tipi, günlük ya?am? olumsuz etkilerken, ula??mda da aksamalara yol aç?yor.

Kar kal?nl???n?n 30 santimetreye ula?t??? ?ehir merkezinde belediye ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çal??malar?na devam ediyor. ?? makineleriyle toplanan kar birikintileri, kamyonlara yüklenerek ?ehir d???na ta??n?yor.

MALATYA

Malatya’da okullar yo?un kar sebebiyle 2 gün tatil edildi

Eski?ehir, Afyonkarahisar ve Tav?anl? ba?lant? yollar?nda ise Karayollar? 145. ?ube ?efli?i taraf?ndan kar küreme ve tuzlama çal??mas? yap?larak, araçlar?n?n lastikleri zincirsiz olan ve yanlar?nda takoz ile çekme halat? bulundurmayan sürücülerin trafi?e ç?kmas?na izin verilmiyor.

Yakla??k 50 ki?iden olu?an ?l Özel ?daresi ekipleri, 24 i? makinesiyle ula??ma kapal? olan 130 köy yolunu k?sa sürede açmak amac?yla yo?un çal??ma yürütüyor.

Kaynak:http://www.ankarahaber.com/haber/Okullarin-tatil-oldugu-iller-guncel-Kar-Tatili-olan-iller-4-/103095

“Okulların tatil olduğu iller sehirler 09 subat 2012” yazısı için 95 Yorum

Ira Avolio

Tatil diye burda yalvaricaginiza gelmeyin, cok mu zor

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2523
Ethelyn Peressini

Okullar tatil olsun

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2524
Bronwyn Krzywicki

ben evden çıkana kadar tatil et şu okulu meb. Lütfen

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2525
Selma Santoyo

Ya dunden beri dua ediyoruz kar yagsin okullar tatil olsun diye de olmamis az bu kar ya azicik daha yagsa kivama gelcekti

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2526
Nellie Heydenreich

@genckubra @talhaburak ya ben gelmesemmi burda kar bastırdı dostlar kesin tatil bence

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2527
Stephane Haggin

büyüyünce öğretmen olacağım karda yağmurda tatil yapacağım 🙂

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2528
Jerrod Colantro

sayın çorlu milli eğitim müdürü bi işe yara da tatil haberini ver artık lütfen yani ya 🙁

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2529
Lecia Purdue

Arabamizin zinciri yok kar lastigide yok ben bu sartlarda okula gidemem okul bana tatil olsun

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2530
Alverta Martell

@eslodoses sen bir de burayı gör batsam çıkamam ak gelmiyom lan okulu tatil etmeyenlerin de götünü sikeyim gelmiyom

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2531
Jackson Borba

Hep bu hava tahmin edici salakların dolduruşuna geldik yeminediyorum bu ne la yarım,karış kar heralde tatil olmaz 🙁

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2532
Jazmine Villegas

Bu kar bitek bizim burada yagiyo☃ Amaa Cansuyla tatil ettik okuluu hadi misil misil uyumaya gidiyorum benn☺

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2533
Joellen Iwata

Okullari tatil etmek bu kadar mi zor

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2534
Nathanial Ocanaz

Acaba okul tatil olur mu gerci birazdan okulda olucam tatil olursa bile geri donmesi var

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2535
Wendie Rightmire

Milli Egitim Bakanligi neyin kafasini yasiyo uskudar feci karli mesela biraz daha yagsa mahsur kalicaz tatil etsin su okulu artik

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2536
Luvenia Eischens

@JoyySwd 🙁 okul var ama kar yağıyor tatil olur mu sence ?

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2537
Necole Desanto

Okullarin tatil olmasi gerekmezmi? yolda bi yerde kaldik, ilerleyemiyoruz. Bakalim ne kadar kalicaz burada

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2538
Cecile Mckelvey

@yemrekmekci Okullar tatil mi oldu ?

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2539
Ulysses Huling

Doonduumm bugun tatil olmalıydıı

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2540
Angeline Delco

@demzem zaten ctesi pazar tatil :)))) geriye 2 gun Kalıyor

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2541
Garry Curls

Konya’da okullar tatil mi açıklarmısınızlütfen …

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2542
Charleen Massingill

Ben ne hayallerle uyumustum niye tatil olmadı bu okul!?

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2543
Shanti Bater

Hava böyle devam ederse tatil olur okullar.

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2544
Marna Kiernan

Nolurdu tatil olsaydi of

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2545
Ching Ricks

RT @defneberk1: Istanbul valisimidir nedir allah belasini versin 2 yildir servisler kaya kaya okula gidiyoruz hala tatil etmiyo orospu cocugu

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2546
Teddy Machida

10 kisi okul tatilmi diye sordu delimisiniz siktimin okuluna gidince tatil yaparlar diyorum ibneligine

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2547
Phylicia Farug

Okul tatil olmadi dimi ? Taksici bile haber radyosunu aciyo tatil olursa doneriz diye ..bu da mi gol degil ?

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2548
Dorie Ytuarte

Tatil olmasi icin illa kaza yapmak mi lazim?!

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2549
Ok Sharifi

Taksimi gorup kar yuzunden milli egitime saydiran SP gencligi uzulme ogleden sonra tatil olucakmisiz kesin

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2550
Jackson Charbonnet

Bu kara bence tatil edilir valim!!

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2551
Larissa Linney

Tatil ederler diye traş olmadım, inadına tatil etmiyorlar #fuck

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2552
Ferdinand Gaudette

Bu havada tatil yapmayan valinin kalıbına tükürelim.

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2553
Curt Lagueux

Heralde cuma gunu okullar tatil olur burda 2 parmak kar var daha da yagarsa ohhhhohhhh

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2554
Moon Growcock

Boyle okul tatil olsa mi olmasa mi ikileminin yasandigi havalardan nefret ediyorum. Sonuc olarak yine okula geldim fuck

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2555
Waltraud Clutts

hadi birisi bana okullarin tatil oldugunu soylesin

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2556
Mary Miyahara

Aferim kar rezillikten baska bisey yapmamissin bari tatil de yapsaydin.

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2557
Malcom Cobo

Bizim okulun orda valla tutmus her yer yagarsa insallah tatil ederler

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2558
Jeannetta Quebedeaux

#bencehayalkirikligi internetten,televizyondan okulun tatil olup olmadigina bakip, tatil olmadigini gormektir,aci vericidir,koyarr.

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2559
Gwenda Hebrard

Bize tatil lazim ve dolayisiyla biraz daha kar

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2560
Rosalba Grastorf

Orospu cocuklari nolur okula gitmesek nolur tatil yapsaniz bi guncuk allah belanizi versin kar taneleri girsin biyerinize

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2561
Jc Cavalier

Su kar daha etkili yagsada okul tatil olsa geldigimiz gibi bizi geri gonderseler cok sey istemiyorum ama ben

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2562
Earle Spinelli

Bu kar böyle yağmaya devam ederse yarın tatil olur; malum Istanbul dayız..

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2563
Melda Haubrich

Butum hayallerin suya dustugu an,okul tatil falan olmaz 🙁

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2564
Leo Murillo

burda yollar kar tuttu , ama yine tatil olmaz ya

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2565
Alec Quartucci

Sevgili kar madem okulları tatil edecek kadar yağmıyorsun bari hiç yağma.

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2566
Randy Yoshimura

Ama ben yinede okula gitmek istiyorum 25 gun tatil baydi

9 Şubat 2012 saat 05:53 | #2567

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.