Ofiste saglikli nasil oturulur

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , ,

Bilgisayar Kullananlar? Tehdit Eden 4 Hastal?k

Boyun f?t???, tendinit, karpel tünel ve miyofasiyel a?r? sendromu? Bu hastal?klar günlük ya?amdaki basit hareketlerin bile yap?lmas?n? önleyebilecek kadar ciddi boyutlara ula?abiliyor. Ortak noktalar? ise bilgisayarla çal??an ki?ilerde en s?k görülen sa?l?k sorunu olmalar?. Asl?nda bu hastal?klardan sadece 12 basit önlem alarak korunmak mümkün!

Bilgisayarlar?n kullan?m? ile i?lerin yap?labilme h?z?n?n artmas?, i? yo?unlu?unun art???n? da beraberinde getiriyor. Çal??anlar?n ekran kar??s?nda daha çok zaman geçirmeleri ve buna ba?l? fiziksel kondisyonlar?n?n dü?ük olmas?, bilgisayarlar? a??r? ve hatal? kullanmalar? sa?l?k sorunlar?n?n artmas?na neden oluyor Fiziksel T?p ve Rehabilitasyon Uzman? Doç. Dr. Ayçe Atalay, bilgisayar?n a??r? kullan?m?na ba?l? zorlanmalarda en çok boyun f?t???, tendinit, karpal tünel ve miyofasiyel a?r? sendromunun ortaya ç?kt???n? belirterek, Asl?nda bu hastal?klardan basit önlemler ile korunmak mümkün olabiliyor. Ancak gereken önlemler al?nmaz ve hastal?k ortaya ç?karsa zaman kaybetmeden bir doktora ba?vurmal?. Çünkü erken tan? bu sa?l?k sorunlar?n?n h?zl? ?ekilde tedavi edilmesi sa?lanabiliyor. Bunun aksine geç kal?nd???nda ise iyile?me süresi gecikiyor ve hastal?k kronikle?ebiliyor. diyor.

Bilgisayar Kullananlar? Tehdit Eden 4 Hastal?k!

Bilgisayar?n a??r? kullan?m?na ba?l? olu?an sa?l?k sorunlar? daha çok aktif i? hayat?nda olan 30-50 ya? aras?ndaki ki?ilerde görülüyor.

1.Boyun F?t???:

Boyundan ba?layan ve kola uzanan a?r?lar özellikle güç kayb? ve uyu?ukluk ile birlikte geli?irse, bu sorun boyun f?t???na i?aret edebiliyor. Özellikle sabit pozisyonda uzun süre kal?nmas? boyun f?t???n? tetikleyen bir faktör olarak görülüyor.

2. Miyofasiyel A?r? Sendromu:

Özellikle uzun süre sabit pozisyonda çal??mak zorunda kalan çal??anlarda belli kaslarda a?r?l? noktalarla geli?en miyofasiyel a?r? sendromu ortaya ç?kabiliyor. Bu sendrom genellikle s?rt ve kürek kemi?i çevresindeki kas gruplar?nda a?r?ya neden oluyor.

3. Tendinit:

Dirsek ve el bilek çevresinde farkl? tendinit tablolar? ortaya ç?kabiliyor. Ki?ilerin klavye kullan?l?rken el bileklerinin a??r? yukar?da olmas? gibi ergonomi kurallar?na uygun hareket etmemesi sonucu, el ve bilek çevresinde a?r?lar olu?uyor. Tendinit erken tedavi edilmezse sürekli bir a?r?ya yol açarak ki?inin günlük i?lerini uygulamas?n? bile k?s?tlayabiliyor.

4. Karpal Tünel Sendromu:

El ve bilek çevresinin a??r? kullan?m?na ba?l? olarak ellerde özellikle geceleri belirgin uyu?ma ?ikayetine neden olan karpal tünel sendromu da geli?ebiliyor. Uzun süreli durumlarda el kaslar?nda güçsüzlük ve erimeler olu?abiliyor.

12 Ad?mda Bilgisayara Ba?l? Hastal?klardan Korunun!

Bilgisayar Ekran?n?z? Direkt Olarak Kar??n?zda Tutun:

Bilgisayar ekran? direkt olarak kar??n?zda olmal?. Ayr?ca gövdenizden yakla??k olarak kolunuz kadar uzak durmal?. Monitörün üstü, göz hizas?nda veya hafif a?a??da olmal?. Ekran?n temiz ve e?imli olmamas? da ergonomik aç?dan dikkat edilmesi gereken bir ba?ka faktör.

Klavyeniz Dirseklerinizden Hafifçe A?a??da Olsun:

Klavyeyi ta??yan k?sm?n ki?iye göre ayarlanabilir olmas?na dikkat edin. Klavye kullan?rken el ve bile?inizi mümkün oldu?unca düz pozisyonda tutun. Yani, el, bilek ve parmaklar?n?z ayn? hizada olmal?. Klavyeniz dirseklerden hafifçe a?a??da olmal?. Klavyenizin bu yükseklikte olmas? önkol desteklerinin s?rt ve omuz kaslar?n?n gev?emesine imkan sa?l?yor.

Mouse u Nazik Kullan?n:

Mouse un elinize uygun boyutta olmas?na dikkat edin. Mouse u hareket ettirirken tüm kolunuzu da hareket ettirin ve parmaklar?n?z? hafifçe kullan?n. Ayr?ca parmaklar?n?z? a??r? bast?rmamaya da özen gösterin.

Mouse Kullan?m Süresine Dikkat Edin:

Mouse kullan?m süresi ile kol ve eli ilgilendiren problemler aras?nda ba?lant?l? mevcut. Öyle ki 3 saatlik bilgisayar kullan?m? bile i?e ba?l? a??r? kullan?m sendromuna neden olabiliyor. Kullan?m süresi artt?kça ki?ilerin ?ikayetleri orant?l? olarak art?yor.

Her Yar?m Saatte Bir Mola Verin:

Çal???rken yakla??k yar?m saatte bir k?sa molalar verin. Bu s?rada baz? egzersizleri uygulaman?z, uzun süreli sabit pozisyonda kalmaya ba?l? olu?an sorunlar? önleyecektir. Örne?in omuzlar?n?z? geriye çevirebilir, el bilekleriniz ile kollar?n?z? çevirebilir ve el bileklerinizi gerebilirsiniz.

Öne E?ilmeden Oturun:

Bilgisayar kar??s?nda çal???rken öne do?ru e?ilmeden oturun ve ba??n?z? dengeli tutun. Omuzlar?n?z?n da gev?ek olmas?na özen gösterin.

Pozisyonunuzu S?k S?k De?i?tirin:

Pozisyonunuzu s?k s?k de?i?tirmeyi ihmal etmeyin. Masan?n alt?nda bacaklar?n?z?n rahatça hareket edebilece?i bir alan olmal? ve ayaklar?n?z yere düz temas etmeli. Dizlerinizi de 90 derecede tutmaya özen gösterin. Ayaklar?n?z yere temas etmiyorsa destek koymay? unutmay?n.

Sandalyeniz Her Yöne Hareket Edebilsin:

Her yöne hareket edebilen, yükseklik ayar?na sahip, bel ve s?rt deste?i olan, ayn? zamanda bacak arkas? ile kollar? destekleyen sandalyeleri tercih edin.

Ergonomik Ortam Haz?rlay?n:

Ayd?nlatma, havaland?rma, masa, sandalye ve büro malzemeleri gibi i? yeri ko?ullar?n? ergonomik prensiplere göre düzenleyin. Bu düzenleme öncelikle i? gücü kayb?n?z? önleyecektir.

Telefonu Omuz Ve Ba? Aras?na S?k??t?rmay?n:

Özellikle telefonu omuz ve ba??n?z?n aras?na s?k??t?rmay?n. Telefonu s?k kullan?yorsan?z ba? telefonu ve kulakl?k kullanman?z boyun a?r?lar?na kar?? koruyucu olabiliyor.

Ofis Malzemelerinizi Düzenleyin:

Çal??ma alan? olu?turulurken çok s?k kulland???n?z malzemeleri yak?na yerle?tirmeniz kullan?m kolayl??? sa?lar. Böylece gerekli ofis malzemelerine kolayca ula?abilirsiniz. Telefonu sa? elli iseniz sola, sol elli iseniz için sa?a yerle?tirin. E?er tablo gibi referans bir materyel kullan?l?yorsan?z bunu göz seviyesine veya daha yukar?ya yerle?tirin.

Egzersiz Yap?n:

?? d???ndaki zamanlar?n?zda esnekli?inizi ve kondisyonlar?n?z? korumak için düzenli bir egzersiz program?na kat?l?n. Bilinen bir hastal???n?z varsa önce tedavi olun, daha sonra doktorunuzun önerisine göre egzersize ba?lay?n.

————-Kutu Bilgisi————————–

Hastal?klara Zemin Haz?rlayan 10 Faktör!

Bilgisayar kullan?m?na ba?l? ortaya ç?kan hastal?klara zemin haz?rlayan faktörler ki?isel, çevresel ve psikolojik faktörler olarak s?ralanabilir.

1-Tekrarlay?c? hareketlerin uzun süreli olarak yap?lmas?,

2- Duru? bozuklu?u,

3 -Sabit bir pozisyonda uzun süreli kal?nmas?,

4-Baz? durumlarda gerekenden fazla güç sarf edilmesi. Örne?in klavyenin tu?lar?na kuvvetli bas?lmas? veya mouse ?n gere?inden fazla güçle kavranmas?.

5- Kad?n olmak (özellikle karpal tünel sendromu aç?s?ndan)

6-Kötü ergonomik donan?m veya havaland?rman?n kötü olmas?,

7-??lerinden memnun olmamak ve monoton i?ler,

8- A??r i? yükü ve sorumluluklar,

9-?? yerlerindeki i? arkada?? veya amirin deste?inin zay?f olmas?,

10-Sigara kullan?m? ve ya??n ilerlemesi.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.